Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08841 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022099360. Noorderlaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08841 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022099360. Noorderlaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08841 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022099360. Noorderlaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:

- een openbaar onderzoek te houden;

- advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022099360

Gegevens van de aanvrager:

NV CNH INDUSTRIAL BELGIUM met als adres Léon Claeysstraat 3A te 8210 Zedelgem

Gegevens van de exploitant:

NV CNH INDUSTRIAL BELGIUM (0400444803) met als adres Léon Claeysstraat 3A te 8210 Zedelgem

Ligging van het project:

Noorderlaan 600 te 2030 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 15 sectie D nrs. 79S3, 79V3, 79W3, 79T3, 271/8A en 271/8B

waarvan:

 

-          20180907-0031

afdeling 15 sectie D nrs. 79S3, 79W3, 79T3, 271/8A, 271/8B en 79V3 (CNHi-Antwerpen)

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen, Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

Regularisatie opslagplaatsen en bureelunit,

Inrichting voor de productie van tractoronderdelen: verandering door wijziging en uitbreiding.

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

Geacht vergunde toestand

De inrichting is vanuit stedenbouwkundig oogpunt hoofdzakelijk vergund geacht omdat op de terreinen reeds lang bedrijfsactiviteit aanwezig is. Op de luchtfoto van 1 mei 1971 is reeds het ingerichte en ontwikkelde terrein te zien (bron: geopunt.be) en er is dus actviteit van voor de eerste inwerkingtreding van het gewestplan Antwerpen (B.S. 25 oktober 1979).

 

Bestaande toestand

Industriële site met een vergund geacht gebouwencomplex.

 

Inhoud van de aanvraag

-          Het bouwen van opslagplaatsen verspreid over de site;

-          Het plaatsen van een prefab containerunit.

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorgeschiedenis

Op 20 februari 2020 werd door de deputatie van de provincie Antwerpen een omgevingsvergunning verleend voor het verder exploiteren na verandering van een bedrijf voor de productie van tractoronderdelen, voor een termijn van onbepaalde duur.

 

Inhoud van de aanvraag

Het voorwerp van de aanvraag staat in teken van de sluiting van plant 2.

 

Aangevraagde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

3.6.1.

afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, niet afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar;

-3.300 m³/jaar

12.2.1°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA;

+1 x 200 kVA

12.2.2°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA;

-3 x 1.600 kVA

12.3.2°

accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW;

+10.455 kW

15.1.2°

al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of spoorvoertuigen zijn;

+20 voertuigen

29.5.2.2°a)

smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1, en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal in industriegebied, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW;

-814 kW

29.5.4.1°a)

inrichtingen voor het fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand of andere producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW  wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied;

+69 kW

43.1.3°

stookinstallaties zonder elektriciteitsproductie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5.000 kW.

-3.495,40 kW

 

 

Aangevraagde bijstelling bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van algemene of sectorale voorwaarden

CNHi-Antwerpen

1.

 

Bij te stellen voorwaarde:

Van de gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 2C, mogen in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1 [...], enkel die stoffen worden geloosd waarvoor in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit emissiegrenswaarden zijn vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in art. 2.3.6.1.

 

Voorgesteld alternatief/aanvulling:

De exploitant vraagt dat de bijstelling van volgende lozingsnormen uit een eerdere vergunning worden bevestigd:

 

Lozingsnorm

Norm (mg/l)

Koper

0,2

Fosfor

5

Stikstof totaal

7


 

Argumentatie

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Havenbedrijf Antwerpen, subadvies milieu

21 september 2022

20 oktober 2022

Gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.

 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden volgende bestemmingsvoorschriften:

-          Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven;

-          Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur voor de Noorderlaan, de Oosterweelsteenweg en de Wilmarsdonksteenweg;

-          Gebied voor waterweginfrastructuur voor het Leopolddok, het Albertdok en de Verbindingsgeul Leopolddok-Albertdok;

-          Gebied voor spoorinfrastructuur;

-          overdruk Leidingstraat ten noorden en oosten van de aanvraag;

-          overdruk Hoogspanningsleiding ten noordwesten van de aanvraag.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Hemelwater: Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Er werd een afwijking op de gewestelijke hemelwaterverordening aangevraagd. Volgens artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, kan het vergunningverlenende bestuursorgaan bij de beoordeling van de aanvraag in uitzonderlijke gevallen afwijkingen toestaan van de verplichtingen van dit besluit als dat om specifieke redenen met betrekking tot de mogelijkheden van hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken verantwoord of noodzakelijk is.

Daar er geen mogelijkheden tot hergebruik zijn, er geen aanpassingen van het rioleringsstelsel gebeuren en het bijkomende daken boven voorheen reeds verharde oppervlakte betreft, kan een afwijking op de gewestelijke hemelwaterverordening worden toegestaan.

 

Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Functionele inpasbaarheid

Op een bestaand industrieterrein gekenmerkt door productie-afdelingen voor en opslag van tractoronderdelen, werden diverse opslagplaatsen en een containerunit geplaatst zonder vergunning. De aanvrager wenst zich nu in regel te stellen.

 

De aanvraag omvat:

-      Twee overdekte opslagplaatsen met elk een oppervlakte van circa 320 m², een nokhoogte van 7 meter en een kroonlijsthoogte van 4,28 meter in het noorden en noordoosten van het terrein. Deze opslagplaatsen worden gebruikt voor inkomende goederen.

-      Vijf overdekte opslagplaatsen geplaatst op de centrale binnenkoer. De oppervlaktes variëren van circa 130 m² tot 830 m². De nokhoogte varieert van circa 6 meter tot circa 8 meter, de kroonlijsthoogte van circa 4 meter tot circa 6 meter. De opslagplaatsen zijn onderling met elkaar verbonden en worden gebruikt voor de opslag van half afgewerkte componenten.

-      Een prefab unit geplaatst aan de westzijde van de vijf overdekte opslagplaatsen. Deze unit heeft een oppervlakte van circa 18 m², een hoogte van circa 2,5 meter en wordt gebruikt als niet-permanent bureel tijdens de afhandeling van transportdocumenten.

-      Een overdekte opslagplaats met een oppervlakte van circa 385 m², een nokhoogte van 6,25 meter en een kroonlijsthoogte van 3,87 meter gelegen in het zuiden van het terrein. Deze opslagplaats wordt gebruikt voor te verzenden goederen.

 

De constructies werden geplaatst omwille van een urgente en tijdelijke vraag naar extra overdekte opslagcapaciteit. Er werd daarom gekozen voor geprefabriceerde units die op de bestaande verharding worden geplaatst en dit zonder ingreep in de bodem, die achteraf eenvoudig terug kunnen worden verwijderd.

 

De nieuwe constructies dragen bij tot de verdere exploitatie van het bedrijf waardoor de aanvraag functioneel inpasbaar is. Echter omwille van het demontabele, modulaire karakter van de constructie, het beoogd gebruik teneinde een acute vraag naar meer opslagcapaciteit tijdelijk te ondervangen en daar er dient gestreefd te worden naar een meer duurzame oplossing, dienen de prefab gebouwen vergund te worden voor een periode van 8 jaar.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.

 

Visueel-vormelijke elementen

De opslagplaatsen hebben alle eenzelfde uitzicht. De dakstructuur wordt bekleed met waterdicht zeildoek in witte kleur. De gevels worden bekleed met geprofileerde staalplaten in een grijswitte kleur. De prefab bureelunit heeft een grijswitte kleur.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De vergunningverlenende overheid heeft het advies ingewonnen van de Brandweerzone Antwerpen. Op moment van opmaak van dit verslag was dit advies nog niet uitgebracht. Ook het college hecht belang aan dit advies.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

De aanvrager geeft aan dat de situatie is gewijzigd in die zin dat een gedeelte niet-overdekte opslag van goederen gewijzigd is naar een overdekte opslag. De aanvraag genereert dan geen bijkomende parkeerbehoefte. De bouwheer dient op eigen terrein de nodige (organisatorische) acties te ondernemen met het oog op een vlotte interne verkeersdoorstroming, opdat er geen hinder op de openbare weg ontstaat.

 


Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

CNH Industrial is gespecialiseerd in de productie en assemblage van tractoronderdelen. Het bedrijf is opgesplitst in 2 afzonderlijke units:

- plant 1 gelegen aan de Wilmarsdonksteenweg 32, 2030 Antwerpen;

- plant 2 gelegen aan de Noorderlaan 600, 2030 Antwerpen.

 

De voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag staat hoofdzakelijk in teken van de opheffing van de activiteiten van plant 2. Alle inrichtingen of activiteiten van deze plant worden verplaatst naar plant 1 of stopgezet. Verder worden er enkele kleinere aanpassingen gevraagd.

 

Op niveau van de toestellen worden volgende veranderingen gevraagd:

- een bijkomende transformator van 200 kVA en het verwijderen van 3 transformatoren van 1.600 kVA elk;

- bijkomende laadinstallaties voor diverse elektrische motoren, met een vermogen van 10.455 kW;

- verwijdering van metaalbewerkingstoestellen, met een vermogen van 814 kW;

- verwijdering van stookinstallaties, met een vermogen van 3.495 kW;

 

Er wordt een uitbreiding van de stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen voorzien met 20 stalplaatsen tot een totaal van 160.

 

Het debiet van de lozing van huishoudelijk afvalwater wordt verminderd met 3.300 m³/jaar tot 11.000 m³/jaar. De lozing gebeurt via verschillende lozingspunten, na zuivering in een IBA (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater).

 

De aanvraag omvat een verzoek tot bijstelling van de lozingsnormen voor fosfor, koper en stikstof.

De lozingsnormen werden recent verleend, voor een termijn van onbepaalde duur. De aanvrager wenst een bevestiging van de verleende lozingsnormen. Met onderhavige aanvraag wijzigt er niets aan de lozingssituatie voor bedrijfsafvalwater. Er wordt voldaan aan deze normen volgens de exploitant. Het is niet nodig om bij een aanvraag die geen impact heeft op de lozingssituatie een bevestiging van eerder verleende lozingsnormen te vragen. Het verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden kan zonder voorwerp verklaard worden.

 

Het is aan de vergunningverlenende overheid om, op basis van alle onafhankelijk uitgebrachte deskundige adviezen, tot een gemotiveerde en integrale beslissing te komen.

 

Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning onder voorwaarden en voor zover het advies van de Brandweerzone Antwerpen gunstig is of voorwaardelijk gunstig met uitvoerbare voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. de vergunning dient verleend te worden voor een periode van 8 jaar;

2. de bouwheer dient op eigen terrein de nodige (organisatorische) acties te ondernemen met het oog op een vlotte interne verkeersdoorstroming, opdat er geen hinder op de openbare weg ontstaat.

 

Geadviseerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

3.6.1.

afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, niet afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar;

-3.300 m³/jaar

12.2.1°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA;

+1 x 200 kVA

12.2.2°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA;

-3 x 1.600 kVA

12.3.2°

accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW;

+10.455 kW

15.1.2°

al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of spoorvoertuigen zijn;

+20 voertuigen

29.5.2.2°a)

smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1, en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal in industriegebied, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW;

-814 kW

29.5.4.1°a)

inrichtingen voor het fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand of andere producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW  wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied;

+69 kW

43.1.3°

stookinstallaties zonder elektriciteitsproductie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5.000 kW.

-3.495,40 kW

 

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

19 september 2022

Start openbaar onderzoek

28 september 2022

Einde openbaar onderzoek

27 oktober 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

8 november 2022

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

28 september 2022

27 oktober 2022

0

0

0

1


Bespreking bezwaarschrift

Tijdens het openbaar onderzoek werd een schrijven ontvangen van Fluxys Belgium. Met dit schrijven reageert Fluxys op het schrijven van de stad in het kader van het openbaar onderzoek. Fluxys geeft aan het project gunstig te adviseren daar de aanpassingen conform het plan BA_CNH antwerpen_I_N01_inplanting nieuwe toestand op voldoende afstand gelegen zijn van hun installaties.


Informatievergadering

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een voorwaardelijk gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag en voor zover het advies van de Brandweerzone Antwerpen gunstig is of voorwaardelijk gunstig met uitvoerbare voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. de vergunning dient verleend te worden voor een periode van 8 jaar;

2. de bouwheer dient op eigen terrein de nodige (organisatorische) acties te ondernemen met het oog op een vlotte interne verkeersdoorstroming, opdat er geen hinder op de openbare weg ontstaat.

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.