Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08846 - Omgevingsvergunning - OMV_2022035191. Leo J. Crynlaan, Neel Dofflaan, Hugues C. Pernathstraat en Mariette Druartstraat. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08846 - Omgevingsvergunning - OMV_2022035191. Leo J. Crynlaan, Neel Dofflaan, Hugues C. Pernathstraat en Mariette Druartstraat. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08846 - Omgevingsvergunning - OMV_2022035191. Leo J. Crynlaan, Neel Dofflaan, Hugues C. Pernathstraat en Mariette Druartstraat. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022035191

Gegevens van de aanvrager:

de heer Erik Koeklenberg met als adres Leopold de Waelplaats 26 te 2000 Antwerpen, de heer Jeroen De Cadt met als adres Leopold de Waelplaats 26 te 2000 Antwerpen en NV REGATTA-L.O. met als contactadres Leopold de Waelplaats 26 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Leo J. Crynlaan, Neel Dofflaan, Hugues C. Pernathstraat en Mariette Druartstraat te 2050 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 13 sectie N nrs. 204Z16, 204G19, 204E19 en 204D32

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

aanleggen van wegenis, rioleringen en wadi's (Project Regatta Ventweg)

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          26/11/2021: vergunning (202116) verkavelen van een perceel in drie loten voor kantoren en wonen voor het project ‘Regatta deelzone Gb2’;

-          15/04/2016: vergunning (20152783) wegen en rioleringswerken Regatta (fase Ga3);

-          23/10/2015: vergunning (201511) voor het verkavelen van gronden in 171 kavels voor 297 wooneenheden en de aanleg van nieuwe wegen voor het project Regatta (wijk 3, 4 en 5);

-          07/03/2013: vergunning (20127826) aanleggen van wegen- en rioleringswerken.

Vergunde en huidige toestand

-          braakliggende stroken grond met plaatselijk bomen en struikgewas ten westen en ten zuiden van de Regatta site.

Gewenste toestand

-          aanleg van wegenis (ventweg plus 3 insteekwegen) en rioleringen na plaatselijke ontbossing;

-          aanleg van open wadi’s en een infiltratiebekken.

Inhoud van de aanvraag

-          ten westen van de Regatta site wordt een ventweg in asfalt aangelegd met voetpaden in betonstraatstenen en parkeerplaatsen in een waterdoorlatende bestrating;

-          ten zuiden van de Regatta site worden, in het verlengde van de Leo J. Krynlaan, de Neel Dufflaan en de Hugues C. Pernathlaan, insteekwegen aangelegd in dolomietverharding, betonplaten en betonstraatstenen;

-          voorzien van een aantal open wadi’s en een infiltratiebekken;

-          aanleggen van gemeenschappelijke sleuf voor verscheidene nutsleidingen;

-          voor deze werken zijn er ontbossing en reliëfwijzigingen nodig (er wordt een boscompensatie voorgesteld);

-          al naargelang het tijdstip van de afbraak van de afrit Zwijndrecht E34 (deel van de Oosterweel werken) wordt voorliggend project gefaseerd uitgevoerd.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Gemeentewegen

Artikel 31 van het Omgevingsvergunningendecreet stelt dat indien de vergunningsaanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, de gemeenteraad een beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg neemt, alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag.

 

Omschrijving beslissing

De gemeenteraad besliste in zitting van 24 oktober 2022 om zijn goedkeuring te hechten aan het bijgevoegd rooilijnplan 

‘REG.VEN.ALG.OMG.OMG.PLAN.LANDMETER.PREKADPLAN T-060.002-18-01C.pdf’.

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap voor Natuur en Bos/ Adviezen en Vergunningen Antwerpen

16 juni 2022

21 juni 2022

Voorwaardelijk gunstig

Agentschap Wegen en Verkeer/ AWV - District Antwerpen Vergunningen

16 juni 2022

25 juli 2022

Voorwaardelijk gunstig

AQUAFIN NV

16 juni 2022

28 juli 2022

Voorwaardelijk gunstig

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel/ B.A.M.

16 juni 2022

 geen tijdig advies ontvangen

 

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

16 juni 2022

19 juli 2022

Voorwaardelijk gunstig

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

16 juni 2022

29 juni 2022

Geen bezwaar

Politiezone Antwerpen/ Verkeerspolitie

16 juni 2022

4 juli 2022

Geen bezwaar

Water-link

16 juni 2022

28 juli 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen

16 juni 2022

17 juni 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

 16 juni 2022

 geen tijdig advies ontvangen

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit/ Oosterweelverbinding

16 juni 2022

17 juni 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Archeologie

16 juni 2022

7 september 2022

Stadsontwikkeling/ Publieke Ruimte

16 juni 2022

 geen tijdig advies ontvangen

stadsontwikkeling/ vergunningen/ milieuvergunningen)

16 juni 2022

26 juli 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Oosterweelverbinding-Wijziging, goedgekeurd op 20 maart 2015.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Galgenweel Oost, goedgekeurd op 9 augustus 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: artikel 1 zone voor wonen - (wo).

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP FAB 181, goedgekeurd op 22 oktober 2018. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: artikel 1: zone voor centrumfuncties (ce).

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een bufferzone. De bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene ruimte ingericht te worden, om te dienen als overgangsgebied tussen gebieden waarvan de bestemmingen niet met elkaar te verenigen zijn of die ten behoeve van de goede plaatselijke ordening van elkaar moeten gescheiden worden, (Artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard, (Artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een gebied voor stedelijke ontwikkeling. Dit gebied is bestemd voor industriële, ambachtelijke en agrarische activiteiten, kantoren, kleinhandel, dienstverlening, recreatie, wonen, verkeer en vervoer, openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, en dit voor zover deze functies verenigbaar zijn met hun onmiddellijke multifunctionele stedelijke omgeving. De stedenbouwkundige aanleg van het gebied, de bijhorende voorschriften betreffende terreinbezetting, vloeroppervlakte, hoogte, aard en inplanting van de gebouwen met bijhorende voorzieningen, en de verkeersorganisatie in relatie met de omringende gebieden, worden vastgesteld in een bijzonder plan van aanleg vooraleer het gebied kan ontwikkeld worden. Ook het wijzigen van de functie van bestaande gebouwen kan pas na goedkeuring van een bijzonder plan van aanleg.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het bijzonder plan van aanleg BPA Galgenweel-Borgerweert, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 2 mei 2007. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: zone voor wonen w (bestemmingszone wijk), zone voor groen met bufferfunctie bu, zone voor park pa (bestemmingszone galgenweelpark), zone voor park pc (bestemmingszone park midden), zone voor openbare wegenis ow, zone voor gemengde bestemming gc (bestemmingszone rand insteekdok), zone voor wonen en groen  w/gra (bestemmingszone parkrand west), zone voor wonen en groen w/grb (bestemmingszone parkrand oost), zone voor gemengde bestemming gb (bestemmingszone rand groene singel), zone voor gemengde bestemming gc (bestemmingszone rand insteekdok) en zone voor wonen en gemeenschapsvoorzieningen w/gm (bestemmingszone parkrand midden).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en bijzondere plannen van aanleg (BPA's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag is (gedeeltelijk) gelegen binnen de goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling ID 37776 (GB2: OMV_2021118250)

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het bijzonder plan van aanleg Galgenweel – Borgerweert.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de omgevingsvergunning OMV_2021118250 voor het verkavelen van gronden.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-      Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-      Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening voetgangersverkeer.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.
 

Sectorale regelgeving

-      MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving besluit de toegevoegde project-MER-screeningsnota dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. De nota wordt aanvaard.
 

-      Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-      Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.
 

-      Archeologienota: overeenkomstig artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 moet aan bepaalde aanvragen een archeologienota worden toegevoegd waarvan akte werd genomen
Van de archeologienota werd akte genomen door het agentschap Onroerend Erfgoed op 02/04/2022.
De nota toont gemotiveerd aan dat er geen verder archeologisch onderzoek moet plaatsvinden.
 

-      Rooilijn: art. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Art. 4.3.8 is van toepassing op de aanvraag. De aanvraag is hiermee in overeenstemming.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Visueel-vormelijke elementen

De huidige toestand omvat een braakliggend terrein.

De nieuwe wegenis is gelegen in het bijzonder plan van aanleg Galgenweel-Borgerweert, zone OW ter hoogte van de bestemmingszone Gb1 en Gb2. De aanvraag is (gedeeltelijk) gelegen binnen de goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling ID 37776 (GB2: OMV_2021118250). De aanleg van de wegenis zit hier echter niet in vervat.

 

De inrichting van het openbaar domein werd mee opgevolgd in het coördinatieoverleg openbaar domein van stad Antwerpen. Het project werd met voorwaarden goedgekeurd op het coördinatieoverleg openbaar domein (voorontwerp 20 december 2021). Het definitief ontwerp van het nieuwe openbaar domein werd goedgekeurd op 4 juli 2022 door het districtscollege (jaarnummer 341) en op 26 augustus 2022 door het college van burgemeester en schepenen.

Voorliggende aanvraag komt tegemoet aan de opgelegde voorwaarden.

De stadsdienst mobiliteit en de verkeerspolitie waren op het overleg aanwezig en hebben dus geen bezwaar tegen het ingediende ontwerp.

 

Met de geplande aanleg verbetert de beeldkwaliteit van het terrein aanzienlijk. De verblijfsruimte vergroot en er wordt ruimte gecreëerd voor groen.

Het uitzicht, de materialisatie en de inrichting zijn op schaal van de buurt en in overeenstemming met het beeldkwaliteitsplan.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context van het gebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.

 

Mobiliteitsimpact

Het algemene principe is dat elke bouwaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien, het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte. Het betreft de aanleg van openbaar domein.

 

Archeologische aspecten

Het projectgebied bevindt zich buiten een archeologisch vastgestelde zone. Het projectgebied is gelegen binnen een woon- en recreatiegebied met een oppervlakte boven de 3000 m² (24 727 m²) en een ingreep boven de 1000 m² (ca. 10 035 m²). Volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 5.4.1 is hiervoor een archeologienota verplicht.

 

De archeologienota werd ingediend door RAAP en waarvan akte door het agentschap Onroerend Erfgoed op 19/08/2022 (https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/23330). Het programma van maatregelen schrijft een vrijgave voor, er dienen m.a.w. geen voorwaarden te worden opgenomen. 

 

Milieutechnische aspecten

Het project omvat wegeniswerken (aanleg drie doodlopende straten en een ventweg) en de aanleg van wadi's, zoals voorzien en kaderend in het hemelwaterplan voor de hele Regatta-site (buffering 250 m³/ha, vertraagde afvoer 2 l/s/ha, systeem van wadi's en infiltratiebuizen).

Gezien de grondwatertafel voldoende diep is gelegen zullen geen grote bemalingswerken nodig zijn. Het is echter wel mogelijk dat voor een pompstation lokaal meer bemaald zal worden. Door de beperkte schaal en tijdspanne van de bemaling worden geen aanzienlijke effecten verwacht voor de waterhuishouding of de aanwezige flora. Voor elke bemaling zal een bijkomende vergunningsaanvraag of melding moeten gebeuren, waarbij rekening gehouden moet worden dat het water potentieel verontreinigd zal zijn.

Het projectgebied is gelegen binnen een straal van 3 km rond 3M, waardoor verontreiniging met PFAS door depositie niet uitgesloten is. Bij eventueel grondverzet dient rekening gehouden te worden met het meest recente tijdelijk handelingskader voor de beperking van PFAS-verspreiding.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1.      De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen moeten strikt worden nageleefd.

2.      De voorwaarden uit het bijgevoegde advies van Aquafin moeten strikt worden nageleefd.

3.      Bij eventueel grondverzet dient rekening gehouden te worden met het meest recente tijdelijk handelingskader voor de beperking     van PFAS-verspreiding. 

4.      Bij een te behouden boom moeten volgende zaken in acht genomen worden: 

-     In het ontwerp van de gebouwen en de volledige infrastructuur errond, mag er niets voorzien worden waardoor de wortels of kroon van de boom onaanvaardbaar moeten beschadigd worden, noch nu, noch in de toekomst. Praktisch gezien wil dit zeggen dat het ontwerp niet mag leiden tot noodzaak om:

 • het bestaande maaiveld af te graven of op te hogen in de wortelzone van de te behouden boom;
 • graafwerken uit te voeren waarbij wortels dikker dan 5 cm moeten doorgestoken worden en/of waarbij 20 % van het totale wortelpakket moet verwijderd worden;
 • het bestaande doorwortelbaar volume van de bomen te verminderen;
 • de boom drastisch te snoeien. ( d.w.z. hoger opkronen dan het huidig eindbeeld of toppen of kandelaren of verwijderen van takken dikker dan 8cm).

-      Als er werken (zowel bouwwerken, als werken aan de infrastructuur errond) worden uitgevoerd, moet de te behouden boom beschermd worden. Zowel wortels, als stam, als kroon moeten beschermd worden.

 

Afhankelijk van de ruimte rond de boom en de opdracht zijn er globaal gezien twee mogelijkheden:

-     Er is voldoende ruimte om de boom, inclusief de volledige wortelzone volledig af te sluiten en er moeten in die zone geen werken uitgevoerd worden: dan moeten er werfhekken geplaatst worden die aan elkaar vast gemaakt zijn, zodat ze niet, of in ieder geval moeilijk, te verplaatsen zijn. De grootte van de wortelzone wordt idealiter bepaald door onderzoek; als onderzoek om een of andere reden niet kan, moet men er vanuit gaan dat de wortelzone bij niet-zuilvormige bomen even groot is als de diameter van de kroonprojectie + 2 m. Bij zuilvormige bomen is de straal van de wortelzone gelijk aan 12 x de diameter van de stam op 1,00 m hoogte.

In die volledig afgebakende zone mag niets gebeuren. (niet graven, niet stockeren, geen afvalwater of spoelwater lozen, ….)

-     Er is onvoldoende ruimte om de boom, incl. volledige wortelzone, volledig af te sluiten, of er dienen werken uitgevoerd te worden in die zone: dan moeten er beschermingsmaatregelen op maat genomen worden, zodat de ruimte onder de boom toch geheel of gedeeltelijk kan gebruikt/bewerkt worden zonder dat er schade berokkend wordt. Enkele voorbeelden van maatregelen zijn:

 • Het gebruiken van rijplaten om bodemverdichting door machines te voorkomen. Het type rijplaat (staal of kunststof) moet afgestemd zijn op de belasting.
 • Het stockeren enkel voorbehouden voor licht materieel, op rijplaten.
 • Het voorzien van een beluchtings- en bevloeiingssysteem onder de rijplaten voor een werfweg of stockageplaats als deze langer dan drie weken in een groot deel (meer dan 20 %)  van de wortelzone komt te liggen.  
 • Het handmatig uitvoeren van graafwerken tot op minstens 1 m uit de stam. Verderop mag een machine  ingezet worden, maar er moet begeleiding zijn van handwerk. 
 • Het afkasten van de stam, incl. de bredere stamvoet, indien er regulier verkeer zal zijn langs de boom. Tussen de boom en de afkasting moet een schokdemper, zoals bijv. autobanden of een drainagebuis, worden voorzien. 
 • Het preventief snoeien van lichte takken (diameter kleiner dan 8 cm) om aanrijschade te voorkomen . Het snoeien wordt bij voorkeur uitgevoerd door een gecertificeerd boomverzorger.
 • Het afbakenen van dikke (diameter groter dan dan 8 cm) laaghangende takken om te voorkomen dat er aanrijschade veroorzaakt wordt.

Enkele beschermingsmaatregelen moeten altijd genomen worden, zowel voor bomen die geheel zijn afgesloten als die gedeeltelijk zijn afgesloten.

-     Het geven van water aan alle bomen die in de invloedssfeer van een droogzuiging staan (dus mogelijks ook de bomen van een naburige eigendom) om uitdroging van de wortelzone te voorkomen, tenzij bodemonderzoek zou uitwijzen dat dit niet nodig is.

-     Het voorzien van een voldoende hoge bouwkraan om schade aan het bovenste deel  van de kroon te voorkomen. Als de kraan rond draait met een last eraan, mag niets de top van een boom raken. De aannemer mag ook geen snoeiwerken uitvoeren om ruimte te krijgen voor een kraan of voor om het even welke machine of stelling of … .

 

Het is aangewezen, zeker voor complexe werven, om voor de nodige onderzoeken en voor het opstellen van beschermingsmaatregelen op maat, een gecertificeerd boomverzorger te raadplegen.


5.  Bij het aanplanten van een nieuwe boom moeten volgende zaken in acht genomen worden:

-          voor elke straatboom moet er voldoende ondergronds volume worden voorzien volgens het bomenplan 2.0.

-          Het aspect duurzaamheid moet nagestreefd worden.

-          Voor de nieuwe boom moet een groeiplaats voorzien worden die ondergronds voldoende geschikt doorwortelbaar volume     heeft om zijn natuurlijke grootte en leeftijd te kunnen halen, en waar er ook bovengronds voldoende ruimte is voor zijn     natuurlijke grootte.

-          Duurzame vergroening kan verder gerealiseerd worden door middel van waterdoorlatende verharding, gevelgroen en lokale infiltratie van hemelwater (bijvoorbeeld door koppeling van de regenwaterafvoer van daken op plantvakken).


6.  De voorwaarden uit het bijgevoegde advies van het agentschap voor Natuur en Bos met betrekking tot de boscompensatie moet strikt worden nagekomen.

7. De voorwaarden uit het bijgevoegde advies van het Agentschap Wegen en Verkeer moeten strikt worden nagekomen.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

8 april 2022

Volledig en ontvankelijk

16 juni 2022

Start openbaar onderzoek

27 juni 2022

Einde openbaar onderzoek

26 juli 2022

Beslissing aanvaarding wijzigingsaanvraag

23 augustus 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

24 oktober 2022

Uiterste beslissingsdatum

28 november 2022

Verslag GOA

26 oktober 2022

naam GOA

Katrijn Apostel

Wijzigingsverzoeken

De aanvrager heeft één of meerdere verzoeken ingediend om zijn oorspronkelijke dossier te wijzigen.

Minstens één van die verzoeken werd aanvaard, waardoor de aanvaarde wijzigingen mee beoordeeld worden.

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

27 juni 2022

26 juli 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1.      De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen moeten strikt worden nageleefd.

2.      De voorwaarden uit het bijgevoegde advies van Aquafin moeten strikt worden nageleefd.

3.      Bij eventueel grondverzet dient rekening gehouden te worden met het meest recente tijdelijk handelingskader voor de beperking van PFAS-verspreiding. 

4.      Bij een te behouden boom moeten volgende zaken in acht genomen worden: 

               -     In het ontwerp van de gebouwen en de volledige infrastructuur errond, mag er niets voorzien worden waardoor de wortels of kroon van de boom onaanvaardbaar moeten beschadigd worden, noch nu, noch in de toekomst. Praktisch gezien wil dit zeggen dat het ontwerp niet mag leiden tot noodzaak om:

 • het bestaande maaiveld af te graven of op te hogen in de wortelzone van de te behouden boom;
 • graafwerken uit te voeren waarbij wortels dikker dan 5 cm moeten doorgestoken worden en/of waarbij 20 % van het totale wortelpakket moet verwijderd worden;
 • het bestaande doorwortelbaar volume van de bomen te verminderen;
 • de boom drastisch te snoeien. ( d.w.z. hoger opkronen dan het huidig eindbeeld of toppen of kandelaren of verwijderen van takken dikker dan 8cm).

               -     Als er werken (zowel bouwwerken, als werken aan de infrastructuur errond) worden uitgevoerd, moet de te behouden boom beschermd worden. Zowel wortels, als stam, als kroon moeten beschermd worden.

 

                Afhankelijk van de ruimte rond de boom en de opdracht zijn er globaal gezien twee mogelijkheden:

-     Er is voldoende ruimte om de boom, inclusief de volledige wortelzone volledig af te sluiten en er moeten in die zone geen werken uitgevoerd worden: dan moeten er werfhekken geplaatst worden die aan elkaar vast gemaakt zijn, zodat ze niet, of in ieder geval moeilijk, te verplaatsen zijn. De grootte van de wortelzone wordt idealiter bepaald door onderzoek; als onderzoek om een of andere reden niet kan, moet men er vanuit gaan dat de wortelzone bij niet-zuilvormige bomen even groot is als de diameter van de kroonprojectie + 2 m. Bij zuilvormige bomen is de straal van de wortelzone gelijk aan 12 x de diameter van de stam op 1,00 m hoogte.

                In die volledig afgebakende zone mag niets gebeuren. (niet graven, niet stockeren, geen afvalwater of spoelwater lozen, ….)

-     Er is onvoldoende ruimte om de boom, incl. volledige wortelzone, volledig af te sluiten, of er dienen werken uitgevoerd te worden in die zone: dan moeten er beschermingsmaatregelen op maat genomen worden, zodat de ruimte onder de boom toch geheel of gedeeltelijk kan gebruikt/bewerkt worden zonder dat er schade berokkend wordt. Enkele voorbeelden van maatregelen zijn:

 • Het gebruiken van rijplaten om bodemverdichting door machines te voorkomen. Het type rijplaat (staal of kunststof) moet afgestemd zijn op de belasting.
 • Het stockeren enkel voorbehouden voor licht materieel, op rijplaten.
 • Het voorzien van een beluchtings- en bevloeiingssysteem onder de rijplaten voor een werfweg of stockageplaats als deze langer dan drie weken in een groot deel (meer dan 20 %)  van de wortelzone komt te liggen.  
 • Het handmatig uitvoeren van graafwerken tot op minstens 1 m uit de stam. Verderop mag een machine  ingezet worden, maar er moet begeleiding zijn van handwerk. 
 • Het afkasten van de stam, incl. de bredere stamvoet, indien er regulier verkeer zal zijn langs de boom. Tussen de boom en de afkasting moet een schokdemper, zoals bijv. autobanden of een drainagebuis, worden voorzien. 
 • Het preventief snoeien van lichte takken (diameter kleiner dan 8 cm) om aanrijschade te voorkomen . Het snoeien wordt bij voorkeur uitgevoerd door een gecertificeerd boomverzorger.
 • Het afbakenen van dikke (diameter groter dan dan 8 cm) laaghangende takken om te voorkomen dat er aanrijschade veroorzaakt wordt.

Enkele beschermingsmaatregelen moeten altijd genomen worden, zowel voor bomen die geheel zijn afgesloten als die gedeeltelijk zijn afgesloten.

-     Het geven van water aan alle bomen die in de invloedssfeer van een droogzuiging staan (dus mogelijks ook de bomen van een naburige eigendom) om uitdroging van de wortelzone te voorkomen, tenzij bodemonderzoek zou uitwijzen dat dit niet nodig is.

-     Het voorzien van een voldoende hoge bouwkraan om schade aan het bovenste deel  van de kroon te voorkomen. Als de kraan rond draait met een last eraan, mag niets de top van een boom raken. De aannemer mag ook geen snoeiwerken uitvoeren om ruimte te krijgen voor een kraan of voor om het even welke machine of stelling of … 

Het is aangewezen, zeker voor complexe werven, om voor de nodige onderzoeken en voor het opstellen van beschermingsmaatregelen op maat, een gecertificeerd boomverzorger te raadplegen.


5.      Bij het aanplanten van een nieuwe boom moeten volgende zaken in acht genomen worden:

-     voor elke straatboom moet er voldoende ondergronds volume worden voorzien volgens het bomenplan 2.0.

-     Het aspect duurzaamheid moet nagestreefd worden.

-     Voor de nieuwe boom moet een groeiplaats voorzien worden die ondergronds voldoende geschikt doorwortelbaar volume heeft om zijn natuurlijke grootte en leeftijd te kunnen halen, en waar er ook bovengronds voldoende ruimte is voor zijn  natuurlijke grootte.

-     Duurzame vergroening kan verder gerealiseerd worden door middel van waterdoorlatende verharding, gevelgroen en lokale infiltratie van hemelwater (bijvoorbeeld door koppeling van de regenwaterafvoer van daken op plantvakken).


6.     De voorwaarden uit het bijgevoegde advies van het agentschap voor Natuur en Bos met betrekking tot de boscompensatie moet strikt worden nagekomen.

7.     De voorwaarden uit het bijgevoegde advies van het Agentschap Wegen en Verkeer moeten strikt worden nagekomen.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.