Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08892 - GAC_2022_02494 - Aankoop kantoormeubelen vergaderzaal Stadhuis - Overheidsopdracht van beperkte waarde via OZVB en gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08892 - GAC_2022_02494 - Aankoop kantoormeubelen vergaderzaal Stadhuis - Overheidsopdracht van beperkte waarde via OZVB en gunning - Goedkeuring 2022_CBS_08892 - GAC_2022_02494 - Aankoop kantoormeubelen vergaderzaal Stadhuis - Overheidsopdracht van beperkte waarde via OZVB en gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Om een vergaderzaal in het Stadhuis in te richten, is er nood aan een ovale tafel voor 12 personen, alsook twee clubstoeltjes om genodigde te ontvangen. Verder zijn er nog ondersteunende zaken nodig om de werking te verbeteren: paraplubakken, sorteervuilbakken, glazenrek voor de Wandelzaal.

De stedelijke bedrijfseenheid Bestuurszaken schreef hiervoor, onder de vorm van een overheidsopdracht van beperkte waarde, volgende ondernemingen aan:

Naam

Adres

Ondernemingsnummer

AHREND NV

ROMBOUTSSTRAAT 9, 1932, ZAVENTEM

0477.720.743

BULO NV

BLARENBERGLAAN 6, 2800 MECHELEN

0459.905.605

MASTER MEUBEL NV

 STEENWEG OP DIEST 111, 2300 TURNHOUT 

0427.129.503


Volgende onderneming diende op 4 maart 2022 een offerte in:

Naam

Adres

Ondernemingsnummer

MASTER MEUBEL NV

STEENWEG OP DIEST 111, 2300 TURNHOUT 

0427.129.503

Uit de ontvangen offerte bleek dat de uitgave de drempel van 10.000,00 euro exclusief BTW zal overschrijden. Aangezien deze uitgave op investeringskredieten dient verrekend te worden, is in dat geval enkel de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale bevoegd om de procedure te voeren.

Stedelijke bedrijfseenheid Bestuurszaken vroeg aan de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale om de procedure te regulariseren.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met volgende gunningscriteria:

  • Prijs op een totaal van 60 punten;
  • Kwaliteit op een totaal van 20 punten;
  • Leverings- en uitvoeringstermijn op een totaal van 20 punten.

De offerte van de enige inschrijver werd regelmatig en geschikt bevonden en als volgt beoordeeld:

  • Prijs: 60/60: enige inschrijver;
  • Kwaliteit: 20/20: de kwaliteit van het voorgestelde meubilair is hoogstaand en voldoet volledig;
  • Leverings- en uitvoeringstermijn: 20/20: enige inschrijver.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, eerste lid, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000,00 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken
2SBS0104 - Werking stadhuis
2SBS010401 - Werking stadhuis

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de overheidsopdracht van beperkte waarde GAC_2022_02494 voor de aankoop van kantoormeubelen voor het Stadhuis en bekrachtigt eveneens dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

Het college keurt de gunning goed voor de de aankoop van kantoormeubelen voor het Stadhuis, op basis van overheidsopdracht van beperkte waarde GAC_2022_02494, aan MASTER MEUBEL NV, STEENWEG OP DIEST 111 te 2300 TURNHOUT, met ondernemingsnummer 0427.129.503, tegen een bedrag van 15.211,77 euro inclusief btw.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Aankoop kantoormeubelen vergaderzaal Stadhuis 
15.211,77 euro inclusief btw budgetplaats:5168500000
budgetpositie:240
functiegebied:2SBS010401A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA080110
budgetperiode:2200
4005532470

Bijlagen

  • Kleine offertevraag Meubels Stadhuis Antwerpen.msg