Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08831 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022117194. Nieuwe Westweg zn. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08831 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022117194. Nieuwe Westweg zn. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08831 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022117194. Nieuwe Westweg zn. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:

- een openbaar onderzoek te houden;

- advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022117194

Gegevens van de aanvrager:

zie exploitant

Gegevens van de exploitant:

NV COLOMBUS - HTC (0475329989) met als contactadres Industriedok 373 bus N te 2030 Antwerpen

Ligging van het project:

Nieuwe Westweg z/n te 2040 Antwerpen.

Kadastrale percelen:

afdeling 18 sectie B nr. 60B

waarvan:

 

-          20210629-0024

afdeling 18 sectie B nr. 60B (Colombus-HTC Bevrijdingsdok)

Vergunningsplichten:

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

Tankcleaningbedrijf: verandering door uitbreiding

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Voorgeschiedenis

Stedenbouwkundige voorgeschiedenis

-          28/04/2022: omgevingsvergunning (OMV_2021182255) voor de inrichting en exploitatie van een tankcleaningbedrijf;

-          19/06/2020: omgevingsvergunning (OMV_2020028518) voor het verlengen van de Nieuwe Westweg;

-          03/02/2012: stedenbouwkundige vergunning (HVN/B/20115965) voor het slopen van wagonlaadposten, silo’s en kranen.

 

Voorgeschiedenis milieu

Op 28 april 2022 werd door de deputatie van de provincie Antwerpen een omgevingsvergunning verleend voor het exploiteren van een tankcleaningbedrijf, voor onbepaalde duur.

 

Inhoud van de aanvraag

Het voorwerp van de aanvraag betreft een uitbreiding van de stalplaats voor bedrijfsvoertuigen.

 

Aangevraagde rubriek(en)

  

Aangevraagde rubriek(en) Colombus-HTC Bevrijdingsdok
 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

15.1.2°

al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of spoorvoertuigen zijn.

+120 voertuigen

 

 

Argumentatie

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Havenbedrijf Antwerpen, subadvies milieu

21 september 2022

11 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.

 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden volgende bestemmingsvoorschriften:

-          Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven;

-          Gebied voor waterweginfrastructuur voor het Bevrijdingsdok;

-          Overdruk Bufferdijk – Stocatradijk op circa 230 meter ten noorden van de aanvraag;

-          Natuurgebied met overdruk Grote Eenheid Natuur (GEN) op circa 300 meter ten noorden van de aanvraag, maar buiten de afbakeningslijn Zeehavengebied.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

De ingedeelde inrichting of activiteit is vanuit stedenbouwkundig oogpunt hoofdzakelijk vergund. Er zijn geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd. Er is geen bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

De tank- en containercleaning van Colombus-HTC aan het Bevrijdingsdok is nog in opbouw. Met onderhavige aanvraag wenst men de recente vergunning (april 2022) uit te breiden met stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen.

 

Men wenst 150 heftrucks, stackers, terminaltrekkers, vrachtwagens en aanhangwagens te kunnen stallen op de site (uitbreiding met 120 plaatsen). In hoofdzaak zullen vrachtwagens en aanhangwagens gestald worden door derden. Hiervoor wordt een deel van terrein (achteraan) verhuur. De chauffeurs die gebruik zullen maken van de parking zullen een code van de poort krijgen. Het terrein is dus niet vrij toegankelijk.

 

Volgens het aanvraagdossier wordt er een kast voorzien om alle transportdocumenten in op te bergen zodat de brandweer steeds duidelijk weet welke producten op de parking aanwezig zijn.

De exploitant dient er op toe te zien dat de verblijftijd van de vrachtwagens die geladen zijn met gevaarlijke producten beperkt blijft zodat de aanwezigheid van deze producten niet als opslag dient beschouwd te worden.

 

De stalplaatsen worden voorzien op een bestaande verharding. De exploitant voorziet absorptiemateriaal om eventuele lekvloeistoffen op te vangen.

In het subadvies van het Havenbedrijf Antwerpen van 11 oktober 2022 wordt aangeraden om de afwatering van het hemelwater ter hoogte van de stalplaatsen aan te sluiten op een KWS-afscheider. Aangezien het een bestaande verharding betreft, wordt dit meegenomen als aandachtspunt zodat de exploitant hiermee rekening kan houden op het moment de verharding heraangelegd zou worden, zoals bij gelijkaardige dossiers in havengebied.

 

Het is aan de vergunningverlenende overheid om, op basis van alle onafhankelijk uitgebrachte deskundige adviezen, tot een gemotiveerde en integrale beslissing te komen.

 

Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning.

 

Geadviseerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

15.1.2°

al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of spoorvoertuigen zijn.

+120 voertuigen

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

19 september 2022

Start openbaar onderzoek

28 september 2022

Einde openbaar onderzoek

27 oktober 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

8 november 2022

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

28 september 2022

27 oktober 2022

0

0

0

0

 

Informatievergadering

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag.

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.