Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08836 - Omgevingsvergunning - OMV_2022030492. Planetariumlaan 21B-23, Boomsesteenweg 943-947. District Wilrijk - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08836 - Omgevingsvergunning - OMV_2022030492. Planetariumlaan 21B-23, Boomsesteenweg 943-947. District Wilrijk - Goedkeuring 2022_CBS_08836 - Omgevingsvergunning - OMV_2022030492. Planetariumlaan 21B-23, Boomsesteenweg 943-947. District Wilrijk - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022030492

Gegevens van de aanvrager:

de heer Koenraad Van Nieuwenburg met als adres Industrielaan 6 te 1740 Ternat en NV RETAIL ESTATES met als contactadres Industrielaan 6 te 1740 Ternat

Gegevens van de exploitant:

NV RETAIL ESTATES (0434797847) met als contactadres Industrielaan 6 te 1740 Ternat

Ligging van het project:

Planetariumlaan 21B-23, Boomsesteenweg 943-947 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 44 sectie D nrs. 463W, 463Z, 463X, 464R en 464Z

waarvan:

 

-          20220306-0022

afdeling 44 sectie D nrs. 464Z, 463W, 464R, 463Z en 463X (Retail Estates nv)

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen, Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

slopen van alle bebouwing op perceel met adres Boomsesteenweg 947, het bouwen van een nieuw bedrijfsgebouw, herindelen en aanpassen van Planetariumlaan 21B en 23 en het exploiteren van warmtepompen

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          29/05/2019: weigering (20183511) voor het slopen van bedrijfsgebouwen, verkleinen en verbouwen van een bedrijfsgebouw en het heraanleggen van de parking;

-          04/05/2018: weigering (20173334) voor het verbouwen en het wijzigen van het aantal woongelegenheden van gebouw A, het wijzigen van de voorgevel van gebouw B en het slopen van gebouw C en een deel van gebouw B;

-          03/09/2003: vergunning (222#10584) voor het afbreken en heropbouwen van een magazijn;

-          18/07/2001: weigering (222#10146) voor het aanpassen en verbouwen van de voorgevel;

-          16/07/1998: vergunning (222#11564) voor het uitbreiden van een magazijn;

-          23/08/1982: vergunning (222#6004) voor het oprichten van een industriegebouw na brandschade (gebouw B);

-          13/03/1972: vergunning (222#3024) voor het bijbouwen van een opslagplaats;

-          20/09/1971: weigering (222#2964) voor verbouwingswerken;

-          04/12/1967: vergunning (222#1855) voor het bouwen van een bergplaats en bureel.

 

Vergunde/vergund geachte toestand

-          functie:

 • groothandelszaken (geen deel van de aanvraag) en bedrijfsgebouwen A, B en C gelegen aan de Boomsesteenweg 947 en twee bedrijfsgebouwen gelegen aan de Planetariumlaan 21B en 23;   
 • de site bevindt zich in het bedrijventerrein aan de oostzijde van de Boomsesteenweg te Wilrijk.

-          bouwvolume:

 • bedrijfsgebouwen A, B en C zijn half open bedrijfsgebouwen van twee bouwlagen onder een plat dak.

-          gevelafwerking:

 • bedrijfsgebouwen A,B en C zijn uitgevoerd in rood bruine gevelsteen met wit aluminium buitenschrijnwerk.

 

Huidige toestand

-          Conform de laatst vergunde toestand.

 

Gewenste toestand

-          functie:

 • groothandelszaken en bedrijfsgebouwen;
 • geoptimaliseerd projectgebied van bedrijfsgebouwen, groothandelszaken en een gemeenschappelijk binnenplein met parkeergelegenheid.

-          bouwvolume:

 • bedrijfsgebouwen A, B en C met een totaal oppervlakte van 1.350 m² wordt gesloopt en vervangen door een nieuw bedrijfsgebouw van 765 m²;
 • het nieuwe volume sluit aan bij de bebouwing van de groothandelszaken en bestaat deels uit 1 bouwlaag en deels uit 2 bouwlagen onder een plat dak met een hoogte van circa 8,00 m.

-          gevelafwerking:

 • wandpanelen in cellenbeton en metalen gevelbekleding.

-          inrichting:

 • achterliggende binnenplein wordt voorzien van parkeerruimte.

 

Inhoud van de aanvraag

-          slopen van bedrijfsgebouwen A, B en C;

-          nieuw bouwen van een bedrijfsgebouw;

-          herinrichten van de gemeenschappelijke binnenruimte;

-          herinrichten van de bestaande bedrijfsgebouwen.

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Voorgeschiedenis

Op 6 januari 2012 werd door Woodtex de exploitatie van een houthandel en bouwmarkt aan de Boomsesteenweg 943 te 2160 Wilrijk gemeld (kenmerk AN2011/610).

Op 9 december 1993 vergunde het college aan Woodtex nv het uitbaten van een houtopslagbedrijf in de Planetariumlaan 23 te 2160 Wilrijk (kenmerk AN1993/722), geldig tot 9 december 2013. Een nieuwe milieuvergunning werd verleend op 12 augustus 2016 voor het exploiteren van een groothandel in hout (kenmerk MV2016/152).

 

Inhoud van de aanvraag

Het project omvat de exploitatie van warmtepompen bij een nieuw te bouwen en te renoveren bedrijfsgebouw.

 

Aangevraagde rubriek(en)


Aangevraagde rubriek(en) Retail Estates nv
 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW;

125,00 kW


Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap Wegen en Verkeer/ AWV - District Antwerpen Vergunningen

3 juni 2022

14 juni 2022

Voorwaardelijk gunstig

Agentschap Wegen en Verkeer/ AWV - District Antwerpen Vergunningen

18 augustus 2022

9 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

AQUAFIN NV

5 oktober 2022

20 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

3 juni 2022

14 juli 2022

Ongunstig

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

18 augustus 2022

12 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

Politiezone Antwerpen/ Centrale Preventie

3 juni 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Politiezone Antwerpen/ Verkeerspolitie

3 juni 2022

20 juni 2022

Voorwaardelijk gunstig

Water-link

3 juni 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Water-link

5 oktober 2022

20 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

3 juni 2022

27 juni 2022

Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen

3 juni 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

3 juni 2022

8 juni 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een bufferzone. De bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene ruimte ingericht te worden, om te dienen als overgangsgebied tussen gebieden waarvan de bestemmingen niet met elkaar te verenigen zijn of die ten behoeve van de goede plaatselijke ordening van elkaar moeten gescheiden worden, (Artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een industriegebied. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop, (Artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De aanvraag is in overeenstemming met de verordening hemelwater.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is niet in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode en wijkt af op volgend punt:

 • artikel 24 Minimale lichtinval en minimale luchttoevoer:

de kantoren op de eerste verdieping beschikken niet over een te openen gevel- of dakdeel waardoor deze niet op een natuurlijke wijze geventileerd kunnen worden en niet beschikken over daglicht en zicht.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving besluit de toegevoegde project-MER-screeningsnota dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. De nota wordt aanvaard.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021. 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De percelen zijn gelegen in een industriegebied langs de Boomsesteenweg. De voorgestelde verbouwing en uitbreiding tot 4 units voor bedrijven is in overeenstemming met de kenmerkende functies in het gebied.

 

Omwille van de aard van de aanvraag is er advies gevraagd aan de stedelijke dienst Business en Innovatie. Dit advies luidt als volgt: ‘(…) Het uitgangspunt van het project betreft de revalorisatie van de site, bestaande uit bedrijfs- en eerder vergunde groothandelsruimten. De gevraagde bedrijfsfunctie past binnen de voorschriften van het gewestplan (industriegebied). Deze omgeving van de Boomsesteenweg wordt overwegend gekenmerkt door bedrijvigheid en groothandel. De Beleidsnota Detailhandel 2020 duidt deze zone ook aan als “winkelarme zone” (E3). Dit zijn zones met als hoofdbestemming kmo of industriële activiteit, soms in combinatie met een showroom of een toonzaal. In de zone E3 is er geen nieuwe bijkomende detailhandel mogelijk, tenzij als nevenfunctie bij de hoofdfunctie kmo of industriële activiteit en onder strikte randvoorwaarden. Als er enkel een logistieke functie of magazijn is gevestigd in het gebouw is dat niet voldoende om een showroom te hebben als nevenfunctie. Daarom zijn afhaalpunten voor particulieren met bijbehorend magazijn op deze locaties niet gewenst.’ 

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De plannen voorzien een grondige herinrichting van de buitenruimte, het verbouwen van het achtergelegen magazijn en het slopen van gebouwen A, B en C. Op de locatie van de gesloopte gebouwen wordt een nieuw bedrijfsgebouw voorzien deels 1 en deels 2 bouwlagen.

 

In bestaande toestand is de open ruimte tussen de gebouwen volledig verhard en voorzien van parkeerplaatsen en hellingen. In de nieuwe toestand worden de parkeerplaatsen aangelegd in grasdallen, met uitzondering van de aangepaste parkeerplaatsen in functie van toegankelijkheid. De circulatieruimte voor wagens ter hoogte van de parkeerplaatsen wordt voorzien in waterpassende klinkers. De overige circulatieruimte wordt voorzien in asfalt. De bestaande hellingen blijven behouden.

 

De open ruimte achter het achterliggende magazijn wordt verder vergroend. Ook de verharde zone die uitkomt in de Planetariumlaan wordt verwijderd en voorzien van lage beplanting. Er is enkel een pad in schors aanwezig om de achtergevel van dit magazijn te kunnen bereiken.

 

Het achtergelegen magazijn wordt opgedeeld in 3 units. Deze worden allen voorzien van sanitair en een inkomruimte op het gelijkvloers en een bureel en eetruimte op de eerste verdieping.

 

De voorgevel van het nieuwe gebouw ter hoogte van huisnummer 947 wordt 7,13 meter dieper voorzien dan de bestaande gebouwen. Hiermee voldoet dit aan de bouwlijn die op 30 meter van het snelwegdomein is vastgelegd. Over een diepte van 9,18 meter zal er aan de straatzijde een ontvangstruimte en sanitair voorzien worden en op de eerste verdieping een kantoor en een eetruimte. Het overige deel van het nieuwe pand bestaat uit een werkruimte. Achteraan, ter hoogte van de gemeenschappelijke open ruimte, wordt een overdekte ruimte voorzien die deels als fietsenstalling dienst zal doen.

 

De gebouwen met huisnummers 943 en 945 blijven behouden en maken geen deel uit van de aanvraag.

 

De geplande werken zijn niet storend voor de omgeving en in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening van de plaats.

 

Visueel-vormelijke elementen

Op deze locatie is de beeldkwaliteit van de ontwikkelingen van groot belang. Dit is een zichtlocatie langs een drukke steenweg en een snelweg. Het beeld op deze locatie is één van de eerste indrukken die men krijgt als men Antwerpen binnenrijdt.

Het nieuwe pand aan de Boomsesteenweg wordt afgewerkt met donkergrijze gevelbeplating en een betonnen plint. Het schrijnwerk en de poorten worden ook in het donkergrijs voorzien. Het is wenselijk om dit in een lichte kleur te voorzien. Echter werd op 25 april 2014 door het college van burgemeester en schepenen beslist een vergunning af te leveren voor dit materiaal voor het pand op huisnummer 939.

 

Het achterliggende magazijn, units 1, 2 en 3, wordt geïsoleerd en afgewerkt met een nieuwe metalen gevelbekleding.

 

Verder voorziet de aanvraag 4 zones voor publiciteit. Eén aan de zijde van de Boomsesteenweg en 3 in het binnengebied voor units 1, 2 en 3. Het dossier bevat echter geen gegevens over de gewenste publiciteit, het is dus niet mogelijk deze te beoordelen. De publiciteit wordt uitgesloten van vergunning.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De nieuwe kantoren in unit 1, 2, 3 en 4 voldoen niet aan de voorschriften van artikel 24 van de bouwcode. Voor deze kantoren is het aanvaardbaar dat deze uitkijken in de hal. Echter is het hierdoor niet mogelijk om deze ruimte op een natuurlijke wijze te verluchten. Voor het kantoor op de eerste verdieping zal in voorwaarde daarom opgenomen worden dat deze ruimte moet beschikken over ten minste één te openen dakdeel zodat de ruimte op natuurlijke wijze geventileerd kan worden en een raam naar de hal. Het kantoor op het gelijkvloers dient over een ventilatiesysteem te beschikken.

 

Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer is voorwaardelijk gunstig. Er wordt een afwijking toegestaan voor de verharding ten behoeve van parkeerplaatsen binnen de bouwvrije strook van de A12. Verder wordt het ook toegestaan om de breedte van de ontsluiting te voorzien tot 7 meter zodat er niet over het naastgelegen wegvak moet worden gemanoeuvreerd bij in- en uitrijden van vrachtwagens. In voorwaarde zal opgenomen worden om het advies met voorwaarden strikt na te leven.

 

Ook het Brandpreventieverslag is gunstig mits naleving van de bijgevoegde opmerkingen en voorwaarden. Dit zal eveneens in voorwaarde worden opgenomen.

 

De Verkeerspolitie heeft vanuit veiligheidsoogpunt volgende opmerking: ‘er dient op eigen terrein duidelijk gemaakt te worden aan in- en uitrijdende voertuigen dat het fietspad dat gekruist worden in twee richtingen wordt gebruikt.’ Dit wordt in voorwaarde opgenomen.

 

Op 18 oktober 2022 verleende water-link in samenwerking met Aquafin een ongunstig advies. Naar aanleiding van dit advies zijn de rioleringsplannen van het project aangepast. Op 21 oktober 2022 is er een voorwaardelijk gunstig advies aangeleverd. In voorwaarde zal opgenomen worden om dit advies strikt na te leven en het rioleringsplan uit te voeren conform het plan dat in bijlage is toegevoegd (OVA_P_N_27_un1234 fund rio.pdf).

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 73 parkeerplaatsen.

 

De aanvrager berekent de parkeerbehoefte op basis van het totaal aanwezige aantal werknemers op de gehele site.

In totaal zullen er tussen de 95 en 112 werknemers werkzaam zijn op de site. Op basis van een autogebruik van 80% (= momenteel realistisch voor gebouwen op de Boomsesteenweg), een autobezetting van 1,1 en een aanwezigheidspercentage van 90% komt dit neer op een behoefte van tussen de 62 en 73 parkeerplaatsen.

 

Aangezien deze berekening ook rekening houdt met de bestaande bedrijfsgebouwen nemen we deze behoefte over.

 

De werkelijke parkeerbehoefte is 73 plaatsen.

 

De plannen voorzien in 79 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 79.

 

Dit aantal is toereikend.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 0.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0.

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen wordt belast op basis van het belastingreglement op de omgevingsvergunning van 17 december 2019. In deze aanvraag is dit dus van toepassing op 0 plaatsen.

 

 

Ontsluiting/bereikbaarheid:

Deze verbetert ten opzichte van de bestaande toestand. Een duidelijke gezamenlijke in/uit van beperkte breedte wordt voorzien aan de zuidelijke zijde van het complex. Een bijkomende ondergeschikte in/uitrit langs de Atomiumlaan blijft ook bestaan. Er moet signalisatie of markering op eigen terrein worden aangebracht dat automobilisten attent maakt op het dubbelrichtingsfietspad langs de Boomsesteenweg en Atomiumlaan.

 

Fietsvoorzieningen:

Gebouw aan Boomsesteenweg 947 wordt gesloopt en nieuw opgebouwd. In totaal nieuw 765 m². Daarvoor is de fietsparkeerbehoefte 765 m²/100 m² x 0,60 = 4,59 fietsstalplaatsen.

Gebouw Planetariumlaan 21B en 23 wordt niet gesloopt, maar heringericht. In principe geen bijkomende behoefte, maar bestaande behoefte is 3.190 m²/100 m² x 0,60 = 19,14 fietsstalplaatsen.

Voor Boomsesteenweg nummers 943 en 945 hoeft niets voorzien te worden, want er wijzigt niets. De behoefte voor deze gebouwen zou zijn: (3.062 m² + 2.217 m²)/100 m² x 0,60 = 31,7 afgerond 32 fietsstalplaatsen.

Aan gebouw nummer 947 worden 5 stalplaatsen voorzien. Naast gebouw nummer 21B worden 36 fietsstalplaatsen voorzien. Deze dienen ook voor nummers 945 en 943.

Er is nog ruimte om de 36 plaatsen uit te breiden. Wanneer blijkt dat de capaciteit volledig benut wordt, moet er uitgebreid worden.

Er worden in beide overdekte afgesloten fietsenstallingen elektrisch oplaadpunten voorzien.

In elk van de 4 bedrijfsunits wordt een kleedruimte voor dames en heren voorzien, met douche en lockers waar fietsers zich kunnen douchen en omkleden.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

Het projectgebied omvat percelen aan de Boomsesteenweg 947 en Planetariumlaan 21B en 23. De aanvraag omvat de sloop van kantoorgebouwen ter hoogte van Boomsesteenweg 947, waarna er een nieuw bedrijfsgebouw wordt opgetrokken (713 m² - unit 4). De twee bestaande achterliggende magazijnen worden aangepast en gerenoveerd (unit 1, 2 en 3). Bij de ontwikkeling wordt het gemeenschappelijke binnenplein heraangelegd en geoptimaliseerd in functie van circulatie en parkeerruimte.
 

De eindgebruikers van de gebouwen zijn nog niet gekend, zodat in dit project enkel overkoepelende en aan het gebouw gebonden ingedeelde inrichtingen of activiteiten opgenomen worden. De uiteindelijke gebruikers van het gebouw zullen zelf instaan voor de aanvraag van afzonderlijke vergunningen of meldingen indien nodig.
 

Voor de verwarming en koeling van de nieuw op te richten unit 4 en te renoveren units 1, 2 en 3 zal gebruik worden gemaakt van warmtepompen.
 

Gezien de ‘studie technieken’ nog niet uitgevoerd is, zijn de opgenomen vermogens een raming op basis van de oppervlakte van de units. Momenteel wordt per unit een warmtepomp voorzien met een drijfkracht van 25 kW. Mogelijk blijkt na de studie technieken dat een andere methode of vermogen meer gewenst is. Indien nodig zal de omgevingsvergunning dan geactualiseerd worden. De warmtepompen voor units 1 tot 3 zullen gepositioneerd worden op het westelijke deel van het gebouw. Het warmtemiddel dat gebruikt wordt in de warmtepomp bepaalt in grote mate het potentiële effect op de klimaatverandering bij accidentele vrijstelling. Alhoewel de kans hierop klein is, is het gebruik van een koelmiddel met een laag GWP gewenst. Als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat het GWP niet hoger mag zijn dan 1.000 (bijvoorbeeld R32). Het gebruik van natuurlijke koudemiddelen geniet de voorkeur.
Het gebruik van de warmtepompen vertegenwoordigt een risico op geluidshinder. Bij de keuze van de toestellen, de plaatsing en de afwerking dient bijzondere aandacht uit te gaan naar de geluidsoverdracht richting de achterliggende woningen. Na plaatsing wordt ter hoogte van de perceelsgrens gecontroleerd of aan de richtwaarden voor geluid opgenomen in afdeling 4.5.2 van Vlarem II voldaan kan worden. Indien nodig worden bijkomende akoestische maatregelen genomen vooraleer de installaties in gebruik genomen kunnen worden.

 

De ontsluiting van de achterliggende magazijnen via de Planetariumlaan vond plaats tussen twee woonhuizen en resulteerde in ongewenste vervoersbewegingen in de achterliggende woonwijk. Deze ontsluiting wordt nu gesupprimeerd en de poortopening wordt dichtgemaakt. De in- en uitrit voor gemotoriseerd verkeer wordt voorzien aan de zijde van de A12. De toegangsweg naar de Atomiumlaan blijft enkel behouden voor hulpvoertuigen. De nieuwe verkeersafwikkeling zal de overlast voor de omgeving verminderen.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer strikt na te leven.

3. Het advies van water-link in samenwerking met Aquafin strikt na te leven. Het rioleringsplan dient conform het laatste plan, dat aan de aanvraag werd toegevoegd, uitgevoerd te worden (OVA_P_N_27_un1234 fund rio.pdf). Dit wil zeggen dat:

 • er een bufferput van 180.000 liter voorzien moet worden;
 • de verhardingen voor rijwegen aan te leggen met een helling van 1,5%;
 • de verhardingen voor parkeervakken aan te leggen met een helling van 0,5%;
 • de waterdoorlatende parkeervakken 5 cm verdiept aan te leggen.

4. Er dient op eigen terrein duidelijk gemaakt te worden aan in- en uitrijdende voertuigen dat het fietspad dat gekruist worden in twee richtingen wordt gebruikt.

5. De kantoorruimtes in unit 1, 2, 3 en 4 te voorzien van ten minste één te openen dakdeel zodat de ruimte op natuurlijke wijze geventileerd kan worden én een raam naar de hal.

6. Geen vergunning wordt verleend voor de gewenste publiciteit.

 

Advies over de ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Mits naleving van de algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden, kan de exploitatie plaatsvinden met een aanvaardbaar risico voor mens en milieu. Er wordt voorwaardelijk gunstig advies gegeven de vergunning te verlenen.

 

Geadviseerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW;

125,00 kW

 

Geadviseerde bijzondere milieuvoorwaarden

1. het GWP van het gebruikte koelmiddel in de HVAC-installatie mag niet hoger zijn dan 1.000. Het gebruik van natuurlijke koudemiddelen geniet de voorkeur.

2. Na plaatsing wordt ter hoogte van de perceelsgrens gecontroleerd of aan de richtwaarden voor geluid opgenomen in afdeling 4.5.2 van Vlarem II voldaan kan worden. Indien nodig worden bijkomende akoestische maatregelen genomen vooraleer de installaties in gebruik genomen kunnen worden.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

16 maart 2022

Volledig en ontvankelijk

3 juni 2022

Start 1e openbaar onderzoek

14 juni 2022

Einde 1e openbaar onderzoek

13 juli 2022

Beslissing aanvaarding wijzigingsaanvraag

12 augustus 2022

Start laatste openbaar onderzoek

25 augustus 2022

Einde laatste openbaar onderzoek

23 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

15 november 2022

Verslag GOA

28 oktober 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael en Bieke Geypens


Wijzigingsverzoeken

De aanvrager heeft één of meerdere verzoeken ingediend om zijn oorspronkelijke dossier te wijzigen.

Minstens één van die verzoeken werd aanvaard, waardoor de aanvaarde wijzigingen mee beoordeeld worden.

De aanvaarde wijzigingen zijn zodanig dat er een nieuw openbaar onderzoek werd gehouden en eventuele adviezen opnieuw werden gevraagd.

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 2 openbare onderzoeken.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

14 juni 2022

13 juli 2022

0

0

0

0

25 augustus 2022

23 september 2022

0

0

0

1

 

Bespreking van de bezwaren

Bezwaren uit vorige openbare onderzoeken over de aanvraag, die nog relevant zijn, worden hier ook besproken.

 

 1. Groene buffer: de bezwaarindieners vragen om de groene buffer tussen de tuinen en het magazijn te behouden.

Evaluatie: De aanvraag voorziet geen aanpassing aan het principe van de groene buffer. Door aan de achterzijde van het achterliggende magazijn enkel een pad in schors te voorzien en het perceel tussen de woningen met huisnummers 21 en 27 verder te vergroenen, kan er zelfs vastgesteld worden dat de bufferzone in voorliggende aanvraag versterkt wordt.

Het bezwaar is ongegrond.

 

 1. Geluidsoverlast: de bezwaarindieners vragen om de geluidsoverlast van installaties zoals warmtepompen, airco’s en ventilatiesystemen te beperken door gebruik te maken van geluidsarme installaties of van akoestische afscherming.

Evaluatie: Het dossier bevat geen informatie over de warmtepompen die geplaatst zullen worden. Het gebruik van warmtepompen brengt risico op geluidshinder mee. De exploitant zal moeten voldoen aan de richtwaarden voor geluid opgenomen in Vlarem II. Als bijzondere voorwaarde wordt opgenomen dat op voorhand gemeten moet worden of aan de richtwaarden voldaan kan worden. Het bezwaar is deels gegrond.

 

 1. Plaatsing technische installaties: de bezwaarindieners vragen om technische installaties zo ver mogelijk te voorzien van de perceelgrens met de residentiele woningen gelegen in de Planetariumlaan.

Evaluatie: De aanvraag omvat het exploiteren van warmtepompen. Op het moment van de aanvraag zijn nog geen exploitanten gekend en is er dus nog geen zicht op eventuele andere technische installaties die geluid zouden kunnen produceren. De warmtepompen van unit 1 tot 3 worden aan de westelijke zijde van het dak voorzien, weg van de achterliggende woningen. De exploitant zal moeten voldoen aan de richtwaarden voor geluid opgenomen in Vlarem II. Het bezwaar is ongegrond.

 

 1. Laden en lossen: de bezwaarindieners vragen om het laden en lossen te reglementeren zodat dit niet nachtelijk of tijdens zon- en feestdagen zal gebeuren.

Evaluatie: De aanvraag omvat het exploiteren van warmtepompen, wat geen laad- en losactiviteiten zal genereren. Op het moment van de aanvraag zijn nog geen exploitanten gekend. Een bijzondere voorwaarde, bijvoorbeeld met betrekking tot geluid, kan enkel opgelegd worden in een concreet geval en ter voorkoming van specifieke potentiële hinderaspecten. In het kader van dit dossier is dit echter niet mogelijk. Bovendien wordt in de algemene milieuvoorwaarden van Vlarem II al gedeeltelijk tegemoetgekomen aan het bezwaar (artikel 4.1.3.1. en afdeling 4.5.1 - beheersing van geluidshinder). Daarenboven zijn de gebouwen gelegen in industriegebied waar het niet wenselijk is dit principieel te reglementeren. Het bezwaar is ongegrond.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij:

 

-          de bespreking van de ingediende bezwaren zoals geformuleerd in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt deze beoordeling tot zijn eigen standpunt;

-          het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

 

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer strikt na te leven.

3. Het advies van water-link in samenwerking met Aquafin strikt na te leven. Het rioleringsplan dient conform het laatste plan, dat aan de aanvraag werd toegevoegd, uitgevoerd te worden (OVA_P_N_27_un1234 fund rio.pdf). Dit wil zeggen dat:

 • er een bufferput van 180.000 liter voorzien moet worden; 
 • de verhardingen voor rijwegen aan te leggen met een helling van 1,5%;
 • de verhardingen voor parkeervakken aan te leggen met een helling van 0,5%;
 • de waterdoorlatende parkeervakken 5 cm verdiept aan te leggen.

4. Er dient op eigen terrein duidelijk gemaakt te worden aan in- en uitrijdende voertuigen dat het fietspad dat gekruist worden in twee richtingen wordt gebruikt.

5. De kantoorruimtes in unit 1, 2, 3 en 4 te voorzien van ten minste één te openen dakdeel zodat de ruimte op natuurlijke wijze geventileerd kan worden én een raam naar de hal.

6. Geen vergunning wordt verleend voor de gewenste publiciteit.

 

Bijzondere milieuvoorwaarden

1. het GWP van het gebruikte koelmiddel in de HVAC-installatie mag niet hoger zijn dan 1.000. Het gebruik van natuurlijke koudemiddelen geniet de voorkeur.

2. Na plaatsing wordt ter hoogte van de perceelsgrens gecontroleerd of aan de richtwaarden voor geluid opgenomen in afdeling 4.5.2 van Vlarem II voldaan kan worden. Indien nodig worden bijkomende akoestische maatregelen genomen vooraleer de installaties in gebruik genomen kunnen worden.


Brandweervoorwaarden
de brandweervoorwaarden uit het verslag met referentie BW/SF/2022/G.00725.WI.0010 die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

 

De vergunning omvat thans volgende rubriek(en):

 

Rubriek

Omschrijving

Gecoördineerd

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW;

125,00 kW


Artikel 4

Het college beslist dat de omgevingsvergunning geldig is voor onbepaalde duur.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.