Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08842 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022096756. Polderdijkweg zonder nummer, Vrieskaai zonder nummer, Scheldelaan 420, Scheldelaan 600, jaagpad aan Zoutedijk. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08842 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022096756. Polderdijkweg zonder nummer, Vrieskaai zonder nummer, Scheldelaan 420, Scheldelaan 600, jaagpad aan Zoutedijk. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08842 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022096756. Polderdijkweg zonder nummer, Vrieskaai zonder nummer, Scheldelaan 420, Scheldelaan 600, jaagpad aan Zoutedijk. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:

- een openbaar onderzoek te houden;

- advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022096756

Gegevens van de aanvrager:

Haven van Antwerpen - Brugge (Port of Antwerp - Bruges) met als contactadres Zaha Hadidplein 1 te 2030 Antwerpen en de heer Rafael Van Hoorick met als adres Zaha Hadidplein 1 te 2030 Antwerp

Ligging van het project:

Polderdijkweg zn te 2030 Antwerpen, Vrieskaai zn te 2030 Antwerpen, Scheldelaan 420 te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen, jaagpad aan Zoutedijk te 2040 Antwerpen, Sint-Jansweg zn te Beveren en Antwerpsebaan zn te 2040 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 7 sectie G nrs. 1759E, afdeling 14 sectie A nrs. 134M4, afdeling 16 sectie F nrs. 235A, afdeling 18 sectie C nrs. 143C, afdeling 20 sectie A nrs. 195H en sectie D nrs. 113C

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

bouwen van radarmasten op 7 verschillende locaties

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-     07/01/2016: stedenbouwkundige vergunning (HVN/B/P/20152185) voor het bouwen van een radartoren;

-     30/10/2015: stedenbouwkundige vergunning (HVN/B/P/20151263) voor het oprichten van een radartoren (gapfiller) aan de Noordkasteelbrug; 

-     24/04/2015: stedenbouwkundige vergunning (HVN/B/P/20143104) voor het bouwen van een radartoren en afbreken van een bestaande radartoren;

-     09/01/2015: stedenbouwkundige vergunning (HVN/B/P/20142322) voor het bouwen van een nieuwe radartoren en afbreken van een bestaande radartoren; 

-     09/01/2015: stedenbouwkundige vergunning (HVN/B/P/20142312) voor het bouwen van een nieuwe radartoren en afbreken van een bestaande radar;

-     05/12/2014: stedenbouwkundige vergunning (HVN/B/P/20142195) voor het bouwen van een nieuwe radartoren en afbreken van een bestaande radartoren;

-     31/05/2001: stedenbouwkundige vergunning (HV/2000/B/0214) voor het oprichten van een radarmast. 

 

Bestaande toestand

De radartorens worden geplaatst op verschillende locaties in het Antwerpse havengebied.

 

Inhoud van de aanvraag 

-     bouwen van zeven radarmasten.

Argumentatie

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen

15 september 2022

18 oktober 2022

Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen

15 september 2022

14 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Archeologie

28 september 2022

11 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

15 september 2022

14 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

De radarmasten K763 / K788 / K730 / K541 / K405 / K123, gelegen op het grondgebied Antwerpen (rechteroever), zijn gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.

 

De 6 aangevraagde radarmasten op grondgebied Antwerpen zijn volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gelegen binnen Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

 

Over radarmast K405 goed loopt volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan twee overdrukken met als aanduiding Hoogspanningsleiding en Leidingstraat.

In het gebied, aangeduid met overdruk Hoogspanningsleiding, zijn alle handelingen toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van een hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden. De aanvragen voor vergunningen voor een hoogspanningsleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming.

De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het gedrang worden gebracht.

In het gebied, aangeduid met de overdruk Leidingstraat , zijn alle handelingen toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en wijzigingen van transportleidingen en hun aanhorigheden. Nieuwe leidingen worden gerealiseerd in functie van het optimaal ruimtegebruik van de leidingstraat. De aanvragen voor vergunningen voor een transportleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming.

De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en wijzigingen van de leidingen en hun aanhorigheden niet in het gedrang worden gebracht

 

Op de locatie van radarmast K788 is er volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bijkomend een overdruk met als aanduiding Buffer – ten westen van Berendrecht en Zandvliet van toepassing.

Tussen de zeehaven en de aangrenzende zones wordt in een buffer voorzien. De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke inpassing en afstand. Het gebied kan ook gebruikt worden voor laagdynamisch recreatief medegebruik.

Alleen handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de buffer zijn toegelaten.

De volgende handelingen zijn eveneens toegelaten:

- het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet toegankelijk maken van het gebied;

- het herstellen,(her)aanleggen of verplaatsen van leidingen onder voorwaarden van het behoud van het ecologisch karakter van het gebied.

Het waardevolle ecologische karakter van de Zouten, het meest zuidelijke deel van de buffer, dient te worden bestendigd.

In de zone palend aan het kanaal zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van die waterweginfrastructuur en aanhorigheden. Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokale dienstwegen, jaagpaden, recreatienetwerk en waterwegennetwerk en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten.

 

Radarmast K541 is eveneens gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Zandvliet – Lillo – Liefkenshoek (Besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 2016). Over het goed loopt volgens dit GRUP een overdruk met als aanduiding Hoogspanningsleiding.

In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van een hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden, inclusief bebakening. De aanvragen voor vergunningen voor een hoogspanningsleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming.

De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en wijzigingen van de hoogspanningsleiding en aanhorigheden niet in het gedrang worden gebracht.

Aan beide zijden van de hoogspanningsleiding is een zone aangeduid met als overdruk Gebied met overdruk gebruiksbeperkingen. Binnen de aanduiding “gebied met overdruk gebruiksbeperking” gelden volgende gebruiksbeperkingen:

-     Het verhogen door verbouwen of herbouwen van bestaande constructies en gebouwen hoger dan de in dit voorschrift bepaalde bouwhoogtebeperkingen is niet toegestaan;

-     Het oprichten van nieuwe constructies en gebouwen van gelijk welke aard is slechts toegestaan mits de hoogte beperkt is tot:

  • (…)
  • 20 meter voor industriegebieden binnen afgebakende havengebieden;

Deze hoogtebeperkingen zijn evenwel niet van toepassing op werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van weginfrastructuur, waterweginfrastructuur en hun aanhorigheden.

De volgende werken, handelingen, inrichtingen en voorzieningen zijn niet toegestaan binnen deze zone:

-     Het uitvoeren van werken die als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg een verhoging van het niveau van de grondoppervlakte hebben;

-     Het heien van palen, piketten en/of damplanken indien hiervoor tijdens de werkzaamheden een hoogte beschikbaar dient te zijn die hoger is dan de voorgeschreven maximale bouwhoogte;

-     Het gebruiken van bouwkranen met een hoogte groter dan de vermelde maximale bouwhoogte; 

-     Het aanplanten van bomen en andere beplantingen, alsook het spontaan laten ontstaan via natuurlijke zaaiingen, die een hoogte kunnen bereiken die groter is dan de toegestane hoogte voor nieuwe constructies en gebouwen in de desbetreffende bestemming.

Het gebied met gebruiksbeperking is 60 meter breed: 30 meter langs weerszijden van de as van de hoogspanningslijn.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

 

Voor een straal van 500 meter rond radarmast K405 is het GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen van toepassing. Hier gelden de bestemmingsvoorschriften Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en – voor het Hansadok – Gebied voor waterweginfrastructuur. Over het goed en parallel met de Polderdijkweg lopen overdrukken met als aanduiding Hoogspanningsleiding en Leidingstraat.

 

Voor een straal van 500 meter rond radarmast K123 is het voormelde GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen van toepassing. Hier gelden de bestemmingsvoorschriften Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en – voor het Albertdok – Gebied voor waterweginfrastructuur. De sporen op circa 370 meter ten westen van de aanvraag hebben als bestemming Gebied voor spoorinfrastructuur.

 

Voor een straal van 500 meter rond radarmast K541 is het GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen van toepassing. Hier gelden volgende bestemmingsvoorschriften: 

-     Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven; 

-     Gebied voor waterweginfrastructuur voor het Kanaaldok B1 en het Kanaaldok B2; 

-     Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur voor de R2; 

-     overdrukken Leidingstraat; 

-     overdrukken Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur; 

-     overdruk Verbinding voor fietsers. 

 

Voor een straal van 500 meter rond radarmast K541 is tevens het GRUP Liefkenshoek spoortunnel van toepassing (Besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2008). Volgens dit GRUP bevindt er zich een overdruk op circa 440 meter ten noorden van de aanvraag met als aanduiding Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur.

 

Voor een straal van 500 meter rond radarmast K763 is het voormelde GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen van toepassing. Hier gelden de bestemmingsvoorschriften Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en – voor het Kanaaldok B3 en Insteekdok 4 – Gebied voor waterweginfrastructuur.

Buiten de afbakeningslijn zeehavengebied Antwerpen, op circa 330 meter ten oosten van de aanvraag, is het gewestplan Antwerpen nog van toepassing met als bestemming Bestaande waterweg.

 

Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen van toepassing. Hier gelden, binnen de afbakeningslijn zeehavengebied, volgende bestemmingsvoorschriften: 

-     Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven; 

-     Gebied voor waterweginfrastructuur voor het Bevrijdingsdok; 

-     Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur voor het segment van de Antwerpsebaan ten zuiden van Laageind;

-     Zone voor permanente ecologische infrastructuur ‘met medegebruik’ voor de groenzone tussen de spoorwegen en de A12 ten oosten van de aanvraag; 

-     overdruk Leidingstraat in de zone voor permanente ecologische infrastructuur ‘met medegebruik’; 

-     overdruk bouwvrije strook ten zuidoosten van de aanvraag; 

Buiten de afbakeningslijn zeehavengebied, maar binnen voorliggend GRUP, geld het bestemmingsvoorschrift Natuurgebied met overdruk Grote Eenheid Natuur (GEN).

Binnen de straal van 500 meter is eveneens het GRUP Hoogspanningsleiding Zandvliet – Lillo – Liefkenshoek van toepassing (Besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 2016). Volgens dit GRUP loopt op minstens 430 meter ten oosten van de aanvraag een overdruk met als aanduiding Hoogspanningsleiding. Aan beide zijden van de hoogspanningsleiding is een zone aangeduid met als overdruk Gebied met overdruk gebruiksbeperkingen.

Op circa 340 meter ten oosten van de aanvraag is het gewestplan Antwerpen nog van toepassing met als bestemmingen Bufferzones, Bestaande spoorweglijn, Bestaande autosnelweg, Bestaande hoofdverkeerswegen en Agrarisch gebied.

 

Voor een straal van 500 meter rond radarmast K763 is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden de bestemmingsvoorschriften Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven met overdruk Buffer – ten westen van Berendrecht en Zandvliet en – voor het Kanaaldok B2 – Gebied voor waterweginfrastructuur.

Buiten de afbakeningslijn zeehavengebied Antwerpen, op circa 250 meter ten oosten van de aanvraag, is het gewestplan Antwerpen nog van toepassing met als bestemmingen Bufferzones, Woongebieden en Agrarische gebieden.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Hemelwater: Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

De gewestelijke hemelwaterverordening is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Sectorale wetgeving

Archeologienota: overeenkomstig artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 moet aan bepaalde aanvragen een archeologienota waarvan akte is genomen worden toegevoegd.

Het projectgebied bevindt zich buiten een archeologisch vastgestelde zone. Het projectgebied is buiten een woon- en recreatief gebied gelegen met een oppervlakte onder 3.000 m² en een ingreep onder 1.000 m² (circa 210 m²). De aanvrager is publiekrechtelijk. Volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 5.4.1 is hiervoor geen archeologienota verplicht.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

Verspreid over het Antwerpse havengebied bevinden zich reeds 12 radarmasten. Deze radarinstallatie wordt met voorliggende aanvraag uitgebreid met zeven radarmasten in functie van een performante radardekking. De masten worden op een betonnen sokkel geplaatst en bovenop elke mast staat de radar en een bliksemafleider. De maximale hoogte van de radarmast bedraagt 24,6 meter. Op de betonsokkel wordt tevens nog een elektriciteitskast geplaatst met een oppervlakte van 2 m² (2 meter x 1 meter) en een hoogte van 1,8 meter.

 

De radarmasten worden op zeven verschillende locaties in het havengebied gebouwd, waaronder zes op het grondgebied Antwerpen: 

-     Radarmast K123 wordt op een verhard industrieterrein ter hoogte van de Vrieskaai voorzien; 

-     Radarmast K405 wordt op een verhard industrieterrein ter hoogte van de Polderdijkweg voorzien; 

-     Radarmast K541 wordt op een terrein met vegetatie voorzien ter hoogte van de Lillobrug;

-     Radarmast K730 wordt op een verhard industrieterrein ten hoogte van het Bevrijdingsdok voorzien; 

-     Radarmast K763 wordt op een braakliggend industrieterrein voorzien ter hoogte van Insteekdok 4; 

-     Radarmast K788 wordt aan de oostzijde van het Schelde-Rijnkanaal, naast de Zoutendijk, voorzien. 

Radarmast K1560 bevindt zich op de linkeroever van het havengebied, op grondgebied Beveren. 

 

De aanvraag staat in functie van een optimale en performante radardekking binnen het Antwerpse havengebied. Bijgevolg past de aanvraag zich functioneel in binnen het industrieveld en het zeehavengebied.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De inplanting van de radarmasten past bij het industriële karakter van de haven van Antwerpen en stoort niet in deze omgeving welke gekenmerkt wordt door allerhande hoge constructies zoals hoogspanningsmasten, fakkels, windturbines, ...

 

Visueel-vormelijke elementen

Elke mast is identiek en wordt opgetrokken uit gegalvaniseerd staal dat gelakt is in RAL-kleur 7035 (lichtgrijs).

Radarmast K788 bevindt zich in een buffergebied tussen het havengebied en Berendrecht en Zandvliet, ter hoogte van het natuurgebied De Zouten. Om ervoor te zorgen dat de radarmast geïntegreerd wordt in het landschap wordt geadviseerd om de kleur van de mast aan te passen, bijvoorbeeld (deels) in een groene kleur, opdat het contrast tussen de mast en het natuurgebied vermindert.

 

Ecologische aspecten

Advies werd gevraagd aan Stadsbeheer/Groen en Begraafplaatsen van de stad Antwerpen. Radarmast K788 wordt net buiten het gebied De Zouten ingeplant dat op basis van een natuurbeheerplan beheerd wordt door Natuurpunt afdeling Antwerpen Noord & Kempen. Zij brachten een voorwaardelijk gunstig advies uit met als voorwaarde dat, om verstoring van de natuurwaarden in het gebied De Zouten te vermijden, de werken uitgevoerd moeten worden buiten de broedperiode van vogels. Deze periode loopt normaal gezien van 1 april tot 30 juni.
Dit wordt als voorwaarde opgenomen voor de radarmast aan K788.

 

Cultuurhistorische aspecten

Advies werd gevraagd aan de dienst monumentenzorg van de stad Antwerpen voor de mast ter hoogte van K541 daar deze vlakbij de Lillobrug, vastgesteld bouwkundig erfgoed, is ingeplant. Zij hebben geen bezwaar.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Wegens de situering van de aanvraag in de directe nabijheid van pijpleidingen heeft de vergunningverlenende overheid het advies ingewonnen van de beheerders van deze leidingen.

Het is aan de vergunningverlenende overheid om eventuele opmerkingen van de pijpleidingbeheerders mee te nemen in de beslissing.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

De aanvraag genereert geen bijkomende parkeerbehoefte en geen significante toename van het aantal verkeersbewegingen tijdens de exploitatie. De bijkomende verkeersbewegingen tijdens de aanlegfase zijn slechts tijdelijk van aard en aanvaardbaar.

 

Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Er wordt geadviseerd om de kleur van de radarmast aan K788 aan te passen, bijvoorbeeld (deels) in een groene kleur, opdat het contrast tussen de mast en het natuurgebied vermindert.

2. Om verstoring van de natuurwaarden in het gebied De Zouten te vermijden, moeten de werken in functie van de radarmast aan K788 uitgevoerd worden buiten de broedperiode van vogels (van 1 april tot 30 juni).

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

15 september 2022

Start openbaar onderzoek

22 september 2022

Einde openbaar onderzoek

21 oktober 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

4 november 2022

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

22 september 2022

21 oktober 2022

0

0

0

0

 

Informatievergadering

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag, onder volgende voorwaarden:

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Er wordt geadviseerd om de kleur van de radarmast aan K788 aan te passen, bijvoorbeeld (deels) in een groene kleur, opdat het contrast tussen de mast en het natuurgebied vermindert.

2. Om verstoring van de natuurwaarden in het gebied De Zouten te vermijden, moeten de werken in functie van de radarmast aan K788 uitgevoerd worden buiten de broedperiode van vogels (van 1 april tot 30 juni).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.