Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08879 - Ondersteuning. Sport. Hurray Distribution BV - Organisatie en logistieke ondersteuning. Vastlegging nominatief krediet 2022 Antwerp Skate Contest. Afsprakennota en uitbetaling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08879 - Ondersteuning. Sport. Hurray Distribution BV - Organisatie en logistieke ondersteuning. Vastlegging nominatief krediet 2022 Antwerp Skate Contest. Afsprakennota en uitbetaling - Goedkeuring 2022_CBS_08879 - Ondersteuning. Sport. Hurray Distribution BV - Organisatie en logistieke ondersteuning. Vastlegging nominatief krediet 2022 Antwerp Skate Contest. Afsprakennota en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 30 mei  2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Daarin werd een nominatieve ondersteuning van 30.000,00 euro voor 2022 voorzien voor op Hurray Distribution BV.


Argumentatie

Hurray Distribution BV organiseert van vrijdag 11 november 2022 tot en met zondag 13 november 2022 Antwerp Skate Contest in SPRK te Antwerpen.
Tijdens dit evenement komt zowel de nationale als de internationale skatetop naar Antwerpen om het in diverse categorieën tegen elkaar op te nemen.

Antwerp Skate Contest is een bovenlokaal sportevenement met een belangrijke sportieve, maatschappelijke en marketingwaarde. Het evenement garandeert een uitgebreide deelnemers- en publieksopkomst en een interessante communicatie- en mediawaarde.

De stad Antwerpen verkrijgt, naar aanleiding van deze ondersteuning, van de organisatoren een uitgebreid pakket voordelen (logovermelding, visibiliteit tijdens het evenement). 

De organisatie vraagt concreet aan de stad Antwerpen om logistiek, promotioneel en financieel te ondersteunen. Onderstaande zaken worden gevraagd:

 • gratis gebruik van SPRK, te Antwerpen voor het houden van het evenement Antwerp Skate Contest 2022 van donderdag 10 november 2022 09.00 uur tot maandag 14 november 2022 23.59 uur;
 • gratis ter beschikking stellen en leveren van het beschikbare feestmateriaal;
 • gratis leveren van vuilbakken;
 • inzet van de beschikbare stedelijke communicatiekanalen;
 • financiële ondersteuning ten bedrage van 30.000,00 EUR van de stad Antwerpen;
 • toelating voor het gebruik van promotiematerialen van Sporting A en stad Antwerpen;
 • afvaardiging van de schepen voor sport voor de prijsuitreiking.

Dit project kadert in het bestuursakkoord 2019-2024 en meer bepaald de doelstelling sport en evenementen.

Alle nodige documenten voor de opmaak van de bestelbon zijn door de organisatie aangeleverd en toegevoegd aan de bestelbon.

De gevraagde documenten voor de verantwoording voor de ontvangen ondersteuning zijn opgenomen in de afsprakennota en zullen door de organisatie worden ingediend bij stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen uiterlijk 27 januari 2023.

Dit evenement wordt volgens het evenementenkader zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 9 maart 2018 (jaarnummer 2138) ingedeeld in categorie 2 (publiek evenement in co-organisatie met de groep stad Antwerpen) en wordt dus vrijgesteld van alle kosten en retributies (inname openbaar domein, inname ligplaats in de stadshaven, logistiek materiaal, nutsverbruik, opkuis, afvalcontainers, parkeerverbodsborden en verwijderen straatmeubilair).

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen.

Het kaderbesluit met de basisprincipes van het ondersteuningsbeleid (gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2020, jaarnummer 595.

Hoofdstuk X en XI van het Evenementenkader zoals goedgekeurd door het college op 9 maart 2018 (jaarnummer 2138).

 Artikel 4 van het Retributiereglement voor partnerorganisaties, scholen, verenigingen en organisaties voor het gebruik van SPRK , zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 20193 (jaarnummer 742).

 Artikel 1 van het gebruiksreglement van 16 december 2019 betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 (jaarnummer 715).

 Artikel 2 van het retributiereglement van 17 december 2019 betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 (jaarnummer 716).

Algemene financiële opmerkingen

Op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) keurde het college het algemeen principe voor het uitbetalen van toelagekredieten exploitatiebudget aan derden goed.

Overeenkomstig dit uitbetalingsbesluit wordt de ondersteuning in twee schijven uitbetaald.

De ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.
Uit de door de cel prioritaire partners sportevenementen uitgevoerde eerstelijnscontrole blijkt dat de vereniging alle ter verantwoording gevraagde documenten heeft aangeleverd.

De laatst goedgekeurde jaarrekening is deze van 2021 en werd ter beschikking gesteld van de stad Antwerpen.
Uit de jaarrekening 2021 blijkt dat organisator het boekjaar 2021 met een positief resultaat van 21.788,00 EUR afsloot.
Het financieel plan 2022 werd bezorgd en aanvaard. In dit financieel plan van 2022 staat de ondersteuning van de stad Antwerpen vermeld.
De verantwoording van de ontvangen ondersteuning van 2022 wordt ten laatste 27 januari 2023 aan de stad Antwerpen bezorgd.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0501 - Sporthoofdstad Vlaanderen
2BRS050104 - Sportevenementen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de organisatie door Hurray Distribution BV van het evenement Antwerp Skate Contest 2022 van vrijdag 11 november  2022 tot en met zondag 13 november 2022 in SPRK in Antwerpen goed. Hurray Distribution BV dient hierbij de voorwaarden die in de adviezen worden vermeld na te leven, namelijk:

Het maximum geluidsniveau (gemeten als LAmax,slow) mag niet hoger zijn dan 92 dB(A).

Het gemiddelde geluidsniveau (gemeten als LAeq,15min) mag niet hoger zijn dan 85 dB(A). 

Het aandeel van zware bastonen gemeten 2 meter voor de luidsprekers dient zodanig beperkt dat de waarde “LCeq – LAeq” steeds kleiner blijft dan 10 dB.

Mits de horeca en handelszaken in de omgeving op de hoogte worden gebracht van dit event en de mogelijke implicaties voor hen. Toegang en zicht naar de handel en horecazaken steeds vrijwaren.

Het evenement wordt georganiseerd conform de protocollen die op het moment van het evenement van kracht zijn.

Artikel 2

Het college keurt de afsprakennota die loopt van 4 november 2022 tot en met 27 januari 2023 goed met de organisator van het evenement Antwerp Skate Contest 2022, Hurray Distribution BV, Europark-Zuid 7C, 9100 Sint Niklaas (ondernemingsnummer BE0546.764.650) ter waarde van 30.000,00 EUR.

Artikel 3

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning van maximum 30.000,00 EUR goed aan Hurray Distribution BV, Europark-Zuid 7C, 9100 Sint Niklaas (ondernemingsnummer BE0546.764.650) voor de organisatie Antwerp Skate Contest 2022 van vrijdag 11 november 2022 tot en met zondag 13 november 2022 in SPRK in Antwerpen.

Artikel 4

Het college keurt de afvaardiging goed van de schepen voor sport voor de prijsuitreiking van Antwerp Skate Contest 2022 volgens protocollaire afspraken.

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Uitbetaling ondersteuning
Antwerp Skate Contest 2022

Hurray Distribution BV
Europark-Zuid 7c
9100 Sint Niklaas

Ondernemingsnummer:
BE0546.764.650
Rekeningnummer:
BE37 0017 2085 0728
30.000,00 EURbudgetplaats: 5115100000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2BRS050104A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA070741
budgetperiode: 2200
4505143886

Artikel 6

Het college geeft opdracht aan

Dienst

Taak

SB/Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

 • gratis ter beschikking stellen van het aangevraagde materiaal volgens beschikbaarheid en reglement BOF;
 • gratis transport van het aangevraagde materiaal volgens beschikbaarheid en reglement BOF;
 • gratis ter beschikking stellen van vuilniscontainers en de lediging ervan volgens beschikbaarheid en reglement BOF;
 • gratis ter beschikking stellen van stroom- en watervoorziening volgens beschikbaarheid reglement BOF.

TV/Sport en Recreatie

 • gratis ter beschikking stellen van SPRK van donderdag 10 november 2022 09.00 uur tot en met maandag 14 november 2022 23.59 uur

OS/ Marketing en Communicatie

 • bekendmaking van het evenement via de beschikbare stedelijke communicatiekanalen

Milieuvergunningen

 • toelating geven voor het spelen van muziek van 11 november 2022 tot en met 13 november 2022 maximaal 92dB

Bijlagen

 • Afsprakennota_Antwerp_Skate_Contest_2022.pdf