Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08844 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022106065. Scheldelaan 460. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08844 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022106065. Scheldelaan 460. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08844 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022106065. Scheldelaan 460. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022106065

Gegevens van de aanvrager:

Bayer Agriculture met als adres Scheldelaan 460 te 2040 Antwerpen

Ligging van het project:

Scheldelaan 460 te 2040 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 18 sectie A nr. 389A

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

Vernieuwen parking en sloop afdak

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-     03/05/2013: stedenbouwkundige vergunning (HVN/B/2013709) voor een nieuwe afvalopslagplaats voor de afdeling Centrale magazijnen en opslagplaats op blok A7;

-     10/09/2004: stedenbouwkundige vergunning (HV/2004/B/0004) voor uitbreidingen aan de magazijnen op blokken A7 en A8.  

 

Bestaande toestand

Grootschalig industrieterrein dat zich kenmerkt door industriële installaties en opslagruimtes.

 

Inhoud van de aanvraag 

-     heraanleggen van een verharding voor een parking; 

-     verharding gebruiken voor het parkeren van vrachtwagens (gewoonlijk gebruik); 

-     slopen van een afdak. 

Argumentatie

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.

 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden de bestemmingsvoorschriften Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en – voor het Insteekdok 1 – Gebied voor waterweginfrastructuur.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Hemelwater: Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

De gewestelijke hemelwaterverordening is van toepassing op de aanvraag. Het plaatsen van een hemelwaterput is niet verplicht volgens de hemelwaterverordening. Er wordt wel een afwijking gevraagd op het aspect infiltratie. Volgens artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, kan het vergunningverlenende bestuursorgaan bij de beoordeling van de aanvraag in uitzonderlijke gevallen afwijkingen toestaan van de verplichtingen van dit besluit als dat om specifieke redenen met betrekking tot de mogelijkheden van hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken verantwoord of noodzakelijk is.

De aanvrager motiveert de afwijking daar het bestaande rioleringscircuit behouden blijft. Het opgevangen hemelwater wordt opnieuw gebruikt als proceswater na behandeling in de waterzuivering. Het water wordt dus niet geïnfiltreerd, maar in zekere mate wel hergebruikt, al gebeurt dit niet via een hemelwaterput. De aanvraag voorziet een aanneembare oplossing om tegemoet te komen aan de uitgangsprincipes van de gewestelijke hemelwaterverordening. De afwijking kan gunstig geadviseerd worden.
 

Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid – Visueel-vormelijke elementen

In het zuidoosten op een grootschalig industrieterrein bevindt zich op blokveld A7 een magazijn voor distributie (1210E) met bijhorende parking. Voorliggende aanvraag betreft het hernieuwen van de parking.

 

De bestaande beton- en asfaltverhardingen worden verwijderd met respectievelijk een oppervlakte van circa 1.717 m² en 771 m². De parking wordt heraangelegd met een nieuwe asfaltverharding met een oppervlakte van circa 2.481 m². De bestaande betonverharding ter hoogte van de laadkades wordt deels vervangen door nieuwe betonverharding links (35 m²) en rechts (30 m²) van de bestaande, te behouden betonverharding. Na aanleg zal de totale oppervlakte van de betonverharding ter hoogte van de laadkades 132 m² bedragen. De nieuwe asfaltverharding zal gebruikt worden voor het tijdelijk parkeren van vrachtwagens in afwachting tot het laden/lossen of na het laden/lossen (bijvoorbeeld voor het in orde maken van administratieve taken, een pauze, een sanitaire stop).

 

Tevens betreft de aanvraag de regularisatie van de afbraak van een afdak dat zich tegen het bestaande magazijn bevond. Het afdak had een oppervlakte van circa 33 m². De vrijgekomen zone zal mee gebruikt worden als parking.

 

De aanvraag maakt de verdere exploitatie van het bestaand industrieel bedrijf mogelijk waardoor het zich functioneel inpast binnen het industrieveld.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De vergunningverlenende overheid heeft het advies ingewonnen van de Brandweerzone Antwerpen. Dit advies is op datum van opstelling van dit verslag nog niet uitgebracht. Ook de lokale overheid hecht belang aan het brandweeradvies.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

De aanvraag genereert geen significante toename van het aantal verkeersbewegingen. Met de hernieuwing van de parking gaan wel een 7-tal parkeerplaatsen voor vrachtwagens verloren (van 14 naar 7 parkeerplaatsen). In de bestaande situatie gebeurt het parkeren dwars op de weg. In de nieuwe situatie wordt het parkeren evenwijdig met de weg georganiseerd. Er zijn vier loskades aanwezig. Door het wijzigen van de parkeerrichting hoeven vrachtwagens niet meer op de weg te manoeuvreren alvorens te kunnen parkeren. Er ontstaan hierdoor ook minder conflictsituaties met andere in- en uitrijdende voertuigen. Bovendien zorgt deze opstelling voor een vlottere doorstroming naar de weg. De bouwheer kan op eigen terrein de nodige (organisatorische) acties ondernemen met het oog op een vlotte interne verkeersdoorstroming. Gelet op de ligging diep op het bedrijfsterrein wordt geen invloed op het openbaar domein verwacht.

 

Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor zover het advies van de brandweer gunstig is of voorwaardelijk gunstig met uitvoerbare voorwaarden.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

11 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

10 november 2022

Onderzoek

De aanvraag moet niet onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag voor zover het advies van de brandweer gunstig is of voorwaardelijk gunstig met uitvoerbare voorwaarden.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.