Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_08514 - Omgevingsvergunning - OMV_2022042967. Heistraat 321. District Wilrijk - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08514 - Omgevingsvergunning - OMV_2022042967. Heistraat 321. District Wilrijk - Goedkeuring 2022_CBS_08514 - Omgevingsvergunning - OMV_2022042967. Heistraat 321. District Wilrijk - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022042967

Gegevens van de aanvrager:

de heer Georges Miu met als adres Heistraat 321 te 2610 Antwerpen

Ligging van het project:

Heistraat 321 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 43 sectie A nr. 151E5

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

plaatsen van een poort in een tuinmuur zichtbaar vanaf de straat

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          er werd geen relevante voorgeschiedenis teruggevonden.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • pastoorswoning.

-          bouwvolume:

 • hoekwoning bestaande uit 3 bouwlagen met plat dak.

-          gevelafwerking:

 • roodbruine gevelsteen en witte natuursteen;
 • aluminium schrijnwerk.

-          inrichting:

 • geen informatie beschikbaar.
   

Bestaande toestand

-          functie:

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • hoekwoning bestaande uit 3 bouwlagen met plat dak;
 • garage in de tuin.

-          gevelafwerking:

 • roodbruine gevelsteen en witte natuursteen;
 • wit schrijnwerk;

-          inrichting:

 • tuin met poort in de zijtuinmuur voor toegang tot de garage.
   

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • overeenkomstig met de bestaande toestand.

-          bouwvolume:

 • overeenkomstig met de bestaande toestand.

-          gevelafwerking:

 • overeenkomstig met de bestaande toestand.

-          inrichting:

 • overeenkomstig met de bestaande toestand, met uitzondering van:
  • tweede poort in de zijtuinmuur voor directe toegang tot de tuin.


Inhoud van de aanvraag

-          plaatsen van een poort in een (zij)tuinmuur zichtbaar vanaf de straat.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Politiezone Antwerpen/ Verkeerspolitie

6 september 2022

15 september 2022

Geen bezwaar

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

6 september 2022

8 september 2022

Stadsontwikkeling/ Publieke Ruimte

6 september 2022

20 september 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het bijzonder plan van aanleg BPA nr. 3 Heistraat en omgeving, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 29 juni 1992. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: zone a voor woningen en openbare weg.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het bijzonder plan van aanleg.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-      Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-      Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.
 

Sectorale regelgeving

-      MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-      Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-      Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.


-      Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag voorziet het plaatsen van een poort in een tuinmuur van een eengezinswoning. Voorliggende aanvraag omvat vervolgens geen functiewijziging. De bestaande functie van eengezinswoning blijft behouden en komt hiermee overeen met de kenmerkende woonfuncties in de Heistraat.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De wijziging beperkt zich tot het voorzien van een poort in een bestaande tuinmuur, waardoor zowel schaal als ruimtegebruik gerespecteerd blijven.

 

Visueel-vormelijke elementen

De voorgevel in roodbruine gevelsteen, witte natuursteen en aluminium schrijnwerk blijft behouden. In de tuinmuur bevindt zich al een witte pvc poort. Het voorzien van een houten poort is hedendaags en past zich in in de omgeving waar poorten in verschillende materialen en kleuren kenmerkend zijn.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Omwille van de mogelijkse impact van het voorzien van de poort op het openbaar domein, werd advies gevraagd aan de dienst Stadsontwikkeling Publieke Ruimte. Dit advies luidt als volgt:

“De functie van de poort is onduidelijk. Vermits de poort eruitziet als een inrit/ parkeergarage heeft de aanvraag een impact op de inrichting en het gebruik van het openbaar domein. Er is op voorhand ook geen afstemming geweest met de dienst SW Publieke Ruimte. Gezien die onduidelijkheid en de impact op het openbaar domein geeft de dienst Publieke Ruimte een negatief advies op de aanvraag.”

 

Dit advies wordt hieronder samen met het advies van de dienst Mobiliteit besproken.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

Omwille van de mogelijkse impact op de mobiliteit, werd tot tweemaal toe advies gevraagd aan de dienst stadsontwikkeling Mobiliteit. Het uiteindelijke advies luidt als volgt:

 

Er is voor het plaatsen van een poort geen parkeerbehoefte, daarom is de parkeerparagraaf niet van toepassing. 

Zoals de poort nu is ingetekend gaat er een parkeerplaats op openbaar domein verloren. Dit is niet wenselijk. Door de poort meer naar achter in de tuin (naar links op plan) op te schuiven komt de poort te liggen voor een bestaande inritzone voor het naastliggende perceel. Door op te schuiven kan parkeren op openbaar domein behouden blijven en kunnen de beide buren gebruik maken van dezelfde ruimte om hun eigendom in te rijden.

Aangezien er geen parkeerplaats in de tuin aangevraagd en bijgevolg ook niet vergund wordt, kan er niet vanuit gegaan worden dat de poort met de wagen toegankelijk moet zijn. Zoals ook het advies van de dienst Publieke Ruimte terecht stelt, is het gebruik van de poort dus onduidelijk. We kunnen hierbij niet van veronderstellingen uitgaan. Wat we wel kunnen stellen is dat de realisatie van de poort geen negatieve impact op het openbaar domein of de aanwezige parkeerplaatsen mag hebben. Dat hoeft geen probleem te stellen, de poort is immers ook zonder aanpassingen, maar met de nodige aandacht, bereikbaar. Daarom zal ook niet ingegaan worden op het voorstel van de dienst Mobiliteit voor wat betreft het verplaatsen van de poort. De bereikbaarheid verhoogt hierdoor slechts in zeer beperkte mate en de impact op het openbaar domein blijft gelijk of verhoogt zelfs nog indien de poort over de hoek heen doorlopend zou voorzien worden. 

Indien er dus geen impact op het openbaar domein is, vervalt ook het ongunstige advies van de dienst Publieke Ruimte.

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan de realisatie van een bijkomende toegangspoort tot de tuin dan ook gunstig geadviseerd worden. Dit onder voorwaarde dat er geen negatieve impact op het openbaar domein en de aanwezige parkeerplaatsen is.

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De realisatie van de poort mag geen negatieve impact op het openbaar domein hebben.

2. Al de parkeerplaatsen op openbaar domein moeten behouden blijven.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

30 juni 2022

Volledig en ontvankelijk

6 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

5 november 2022

Verslag GOA

12 oktober 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:


Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De realisatie van de poort mag geen negatieve impact op het openbaar domein hebben.

2. Al de parkeerplaatsen op openbaar domein moeten behouden blijven.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.