Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08883 - Ondersteuning. Onderwijs - Ondersteuning niet gerealiseerde parkeerplaatsen. Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool VZW. Afsprakennota. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08883 - Ondersteuning. Onderwijs - Ondersteuning niet gerealiseerde parkeerplaatsen. Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool VZW. Afsprakennota. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring 2022_CBS_08883 - Ondersteuning. Onderwijs - Ondersteuning niet gerealiseerde parkeerplaatsen. Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool VZW. Afsprakennota. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Scholen die hun capaciteit willen uitbreiden en daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen, moeten voldoen aan de randvoorwaarden zoals beschreven in de bouwcode of op basis van thematische adviezen. Eén daarvan is de parkeernorm. Op basis van een aantal indicatoren bepaalt de stad de parkeerlast die de school dan moet compenseren.

Het compenseren van die parkeerlast kan op drie manieren:

  • op eigen terrein het gevraagde aantal parkeerplaatsen realiseren;
  • de niet gerealiseerde plaatsen afkopen;
  • samen met de stad een (buurt)parking realiseren.

Het belastingreglement op ontbrekende autostal-en/of autoparkeerplaatsen werd voor de laatste keer goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 mei 2017 (jaarnummer 299). Dit reglement liep af  op 31 december 2019. Omwille van de financiële behoefte van de stad én om de doelstellingen van het bestuursakkoord waar te maken, werd dit reglement verlengd op de gemeenteraad van 17 december 2019 (jaarnummer 785).

Het college keurde op 27 november 2015 (jaarnummer 09823) het algemeen principe van uitbetalen ondersteuningskredieten exploitatiebudget aan derden goed.

Op 26 september 2022 (jaarnummer 561) besliste de gemeenteraad om een nominatieve ondersteuning van 15.000,00 EUR aan Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool VZW goed te keuren voor een ondersteuning voor 3 niet gerealiseerde parkeerplaatsen.

Argumentatie

Het voorzien van parkeerplaatsen is slechts beperkt voorzien in de Vlaamse regelgeving voor scholenbouw. De opgelegde norm van de stad Antwerpen overstijgt de financiële draagkracht. De stad compenseert de belasting om de beperkte werkingsmiddelen van scholen te vrijwaren en toch capaciteitsuitbreiding te realiseren.

Het betrokken schoolbestuur betaalde een belasting op 3 niet gerealiseerde parkeerplaatsen en krijgt hiervoor op basis van dit besluit een ondersteuning van de stad.

Juridische grond

De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen van 14 november 1983 en het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid (gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2020, jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0203 - Onderwijscapaciteit

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota voor Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool VZW, met maatschappelijke zetel te Nooitrust 4, 2390 Malle en ondernemingsnummer 0447.911.059, met een looptijd van 1 juli tot en met 31 december 2022, voor een bedrag van 15.000,00 EUR, voor een ondersteuning voor 3 niet gerealiseerde parkeerplaatsen.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en de uitbetaling goed van de ondersteuning voor het jaar 2022 aan Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool VZW, met maatschappelijke zetel te Nooitrust 4, 2390 Malle met ondernemingsnummer 0447.911.059 voor een bedrag van 15.000,00 EUR.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool VZW
Nooitrust 4
2390 Malle

Ond.nr. 0447.911.059
IBAN BE28 7350 4160 6520
15.000,00 EURbudgetplaats: 5117000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS020301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA060869
budgetperiode: 2200
4505143509

Bijlagen