Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_07806 - Sociale Impactmeting - Niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking en gegevensprotocol met Universiteit en Hogescholen Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07806 - Sociale Impactmeting - Niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking en gegevensprotocol met Universiteit en Hogescholen Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_07806 - Sociale Impactmeting - Niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking en gegevensprotocol met Universiteit en Hogescholen Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 4 oktober 2019 (jaarnummer 8074) de niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool goed.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 6 december 2019 (jaarnummer 10139) het addendum aan de niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool, goed.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 5 juni 2020 (jaarnummer 4893) het gegevensprotocol in kader van de niet geïnstitutionaliseerde samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Antwerpen en Universiteit en Hogescholen Antwerpen goed.

Het vast bureau keurde op 5 juni 2020 (jaarnummer 151) het gegevensprotocol in kader van de niet geïnstitutionaliseerde samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Antwerpen en Universiteit en Hogescholen Antwerpen goed.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 9 oktober 2020 (jaarnummer 8444 ) het addendum aan de niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool goed. 

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigde op 19 november 2021 (jaarnummer 9223) het addendum aan de niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool. 

Argumentatie

De vorige samenwerkingsovereenkomst ging in op 4 oktober 2019 voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid tot eenmalige verlening met 3 jaar. De samenwerking werd positief geëvalueerd door alle betrokken partijen. Er wordt een nieuwe overeenkomst en gegevensprotocol opgemaakt om in te gaan op 4 november 2022, voor een periode van 3 jaar. Het gegevensprotocol wordt ook voorgelegd aan het vast bureau, daar het hier ook gaat over het uitwisselen van persoonsgegevens van burgers die financiële steun verkrijgen vanuit OCMW Antwerpen.

De thema's en modaliteiten van het participatief wetenschappelijk onderzoek voor het academiejaar 2022 - 2023 worden geconcretiseerd. 

  Werkgroep 1: Schuldsanering 

  In 2022 is het project Schuldsanering, binnen de afdeling Maatschappelijke Hulp/ Sociale Dienstverlening, gestart. De nulmeting is reeds uitgevoerd, waarna de verdere werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden.

  Het project heeft als doel de schuldenlast van mensen in armoede gecontroleerd en gestructureerd weg te werken, zodat er naast financiële ruimte ook mentale ruimte wordt gecreëerd. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat aanhoudende schaarste en stress leidt tot een mindere levenssituatie. Geldproblemen nemen zodanig bezit van mensen hun denken, zodat er minder ruimte over blijft om aan andere dingen te denken. Hierdoor maken mensen vaak minder doordachte beslissingen en keuzes. Deze beslissingen kunnen er op hun beurt weer voor zorgen dat een actieve participatie aan de samenleving wordt belemmerd.

  Via het project impactmeting wil men na gaan wat de impact is van het bieden van een financiële ondersteuning (eventueel het ten laste nemen van schulden) op de individuele levenssituatie van de klant/ en zijn gezin? Bereikt men hierbij de vooropgestelde doelstelling, nl. het creëren van meer financiële en mentale ruimte bij de doelgroep? Stelt de actie schuldsanering de klant in staat een menswaardig leven te leiden? 

  Werkgroep 2: KADANS WONEN

  In het project wordt een evaluatieonderzoek verricht naar de praktijk van de twee woonvormen van KADANS – Zorghostel en KADANS wonen - vanuit een biografische levensverhaalanalyse met aandacht voor de trajecten van personen met ervaring met dak- en thuisloosheid. Het project bevat drie doelstellingen:

  • het in kaart brengen van succeservaringen, wenselijke uitkomsten en bereikte resultaten van de begeleiding en dienstverlening van KADANS bij de twee woon- en begeleidingsvormen;
  • het identificeren van sleutelmomenten via levensverhalen en trajecten binnen KADANS die bijdragen tot een succesvolle uitkomst;
  • een analyse van hoe de begeleidingsmethodieken van KADANS en de interdisciplinaire samenwerking een bijdrage hebben geleverd tot de trajecten van personen met ervaring met dak- en thuisloosheid.

  Via de nodige conceptuele handvatten kunnen er binnen het project individuele ervaringen worden verbonden met kenmerken van het bestaande hulp- en dienstverleningsaanbod. De invalshoek van deze studie bestaat uit:

  • de trajecten van de KADANS-cliënten (personen met een ervaring van dak- en thuisloosheid);
  • de successen die worden geboekt;
  • de sleutelmomenten die hieraan hebben bijgedragen.

  Levensverhalen worden ge(her-)construeerd en er wordt op zoek gegaan naar sleutelmomenten in het begeleidingstraject van KADANS cliënten die (mede) de uitkomst verklaren. 

Voor dit onderzoeksjaar (september 2022 - augustus 2023) is 150.000 euro voorzien. 

Juridische grond

Art. 31 van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 bepaalt dat een opdracht die uitsluitend tussen twee of meer aanbestedende overheden wordt gesloten, buiten het toepassingsgebied van de wet overheidsopdrachten valt, wanneer aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de opdracht voorziet in of geeft uitvoering aan samenwerking tussen de deelnemende aanbestedende overheden om te bewerkstelligen dat de openbare diensten die zij moeten uitvoeren, worden verleend met het oog op de verwezenlijking van hun gemeenschappelijke doelstellingen;
 • de invulling van die samenwerking berust uitsluitend op overwegingen in verband met het openbaar belang;
 • de deelnemende aanbestedende overheden nemen op de open markt niet meer dan 20 % van de onder die samenwerking vallende activiteiten voor hun rekening. (...)

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Bestelbon 4005523439 werd opgemaakt, voor een bedrag van 150.000 euro, om de financiële verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst na te komen, volgens de volgende opdeling:

- jaar 2022: 50.000 euro

- jaar 2023: 100.000 euro

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0503 - De stad investeert in een menswaardig inkomen voor Antwerpenaren die het moeilijk hebben

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool goed.

Artikel 2

Het college keurt het gegevensprotocol inzake de niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool goed.

Artikel 3

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling goed voor 150.000,00 EUR voor de uitvoering van de niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Sociale impactmeting

Universiteit Antwerpen

OND 0257.216.482

Prinsstraat 13

2000 Antwerpen

IBAN BE90 7350 0799 7232

50.000,00 EUR budgetplaats:5400500000
budgetpositie:613
functiegebied: 2HMS050303A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040900
budgetperiode:2200
4005523439

Sociale impactmeting

Universiteit Antwerpen

OND 0257.216.482

Prinsstraat 13

2000 Antwerpen

IBAN BE90 7350 0799 7232


100.000,00 EURbudgetplaats:5400500000
budgetpositie:613
functiegebied: 2HMS050303A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040900
budgetperiode:2300
4005523439