Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08946 - Bestek GAC_2021_01837 - Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Gunning - stopzetting Perceel 15a en 15b - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08946 - Bestek GAC_2021_01837 - Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Gunning - stopzetting Perceel 15a en 15b - Goedkeuring 2022_CBS_08946 - Bestek GAC_2021_01837 - Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Gunning - stopzetting Perceel 15a en 15b - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor de opdracht "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen", werd mededingingsprocedure met onderhandeling GAC_2021_01837 uitgeschreven. Op 29 augustus 2022 dienden de volgende firma’s een offerte in:

  • AXA Belgium nv, Troonplein 1 te 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0404.483.367, voor percelen P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P12, P13 en P16;
  • Ethias nv, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, met ondernemingsnummer 0404.484.654, voor alle percelen behalve P15a en P15b.

Voor percelen 15a en 15b werd geen enkele offerte ontvangen.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

De offertes van alle  inschrijvers werden regelmatig bevonden 

De offertes werden als volgt beoordeeld en gerangschikt:        

Criteria

Premie

Kwaliteit van de diensten

Kwaliteit van de waarborgen

Verbintenis in tijd

Totaal

Gewicht

65,00

10,00

15,00

10,00

100,00
Perceel 1

Ethias nv

65,00

 10,00

15,00 

 5,00

95,00
Perceel 2
Ethias nv65,0010,0015,005,0095,00
Perceel 3
AXA nv65,0010,0015,002,0092,00
Ethias nv61,739,359,265,0085,34

Perceel 4

AXA nv65,0010,0015,002,0092,00
Ethias nv49,959,358,285,0072,58
Perceel 5
AXA nv65,0010,0015,002.0092,00
Ethias nv55,009,358,285,0077,63
Perceel 6
Ethias nv
65,00
9,358,885,00
88,23
AXA nv
32,50
10,0015,00
2,00
59,50

 Perceel 7

Ethias nv
65,009,358,88
5,0088,23
AXA nv
42,2510,0015,00
2,0069,25
Perceel 8
Ethias nv65,009,358,735,0088,08
AXA nv
33,8010,0015,002,0060,80
Perceel 9
AXA nv61,60
10,0015,002,0088,60
Ethias nv
65,00
9,358,885,00
88,23
Perceel 10
AXA nv65,0010,0010,992,0087,99
Ethias nv7,639,3515,005,0036,98
Perceel 11
Ethias nv
65,00
10,0015,005,0095,00
Perceel 12
AXA nv65,0010,0015,002,0092,00
Ethias nv33,879,359,655,0057,87
Perceel 13
AXA nv65,0010,0015,002,0092,00
Ethias nv33,259,3511,255,0058,85
Perceel 14
Ethias nv
65,00
10,0015,005,0095,00
Perceel 16
AXA nv65,0010,000,002,0077,00
Ethias nv21,039,3515,005,0050,38
Perceel 17
Ethias nv65,0010,0015,005,0095,00
Perceel 18
Ethias nv65,0010,0015,005,0095,00


Voor percelen 15A en 15B zal een nieuwe opdracht in de markt gezet worden.

Juridische grond

In toepassing van artikel 38, §8 samen gelezen met artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte, nadat zij desgevallend de resterende inschrijvers in kennis heeft gesteld van haar voornemen om de onderhandelingen af te sluiten en een gemeenschappelijke termijn heeft vastgesteld voor de indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

In toepassing van artikel 58, §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, heeft de aanbestedende overheid het recht, in geval ze ervoor kiest de opdracht te plaatsen in de vorm van afzonderlijke percelen, er slechts enkele te gunnen en eventueel te besluiten de andere op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten, desnoods volgens een andere plaatsingsprocedure.

In toepassing van artikel 57 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kan de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten nadere regels bepalen omtrent de mogelijkheid tot één of meer verlengingen van de opdracht. De volledige looptijd, met inbegrip van de verlengingen, moet over het algemeen beperkt blijven tot vier jaar na het sluiten van de opdracht. De verlenging mag geen aanleiding geven tot een wijziging van de algemene aard van de opdracht.

In toepassing van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kunnen bepaalde specifieke opdrachten voor diensten door twee of meerdere aanbestedende overheden gezamenlijk worden geplaatst. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende overheid onder hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Deze overheidsopdracht betreft een gezamenlijke opdracht waarbij de stad Antwerpen optreedt als aanbestedende overheid in het kader van het voeren van de plaatsingsprocedure. De andere deelnemende entiteiten die zullen afnemen op deze meerjarenopdracht, zullen dat doen in eigen naam en voor eigen rekening. De vastleggingen voor die deelopdrachten zullen dan ook op de eigen budgetten gebeuren.

De bestelbonnen die onder budgethouderschap vallen, zullen opgemaakt worden op dezelfde financiële dimensies als perceel 1.  Het betreft in concreto:

  • Perceel 12:  3.650,00 euro
  • Perceel 13:  4.927,50 euro
  • Perceel 14:  4.425,00 euro
  • Perceel 16:  350,00 euro
  • Perceel 17:  nvt – derden betalen deze polis

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS04 - Financiën
2SBS0401 - Financiële administratie
2SBS040108 - Adviesverlening en ondersteuning

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gunning goed voor "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Perceel 1", op basis van bestek GAC_2021_01837, aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, met ondernemingsnummer 0404.484.654.

Artikel 2

Het college keurt de gunning goed voor "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Perceel 2", op basis van bestek GAC_2021_01837, aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, met ondernemingsnummer 0404.484.654.

Artikel 3

Het college keurt de gunning goed voor "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Perceel 3", op basis van bestek GAC_2021_01837, aan AXA Belgium nv, Troonplein 1 te 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0404.483.367.

Artikel 4

Het college keurt de gunning goed voor "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Perceel 4", op basis van bestek GAC_2021_01837, aan AXA Belgium nv, Troonplein 1 te 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0404.483.367.

Artikel 5

Het college keurt de gunning goed voor "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Perceel 5", op basis van bestek GAC_2021_01837, aan AXA Belgium nv, Troonplein 1 te 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0404.483.367.

Artikel 6

Het college keurt de gunning goed voor "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Perceel 6", op basis van bestek GAC_2021_01837, aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, met ondernemingsnummer 0404.484.654.

Artikel 7

Het college keurt de gunning goed voor "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Perceel 7", op basis van bestek GAC_2021_01837, aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, met ondernemingsnummer 0404.484.654.

Artikel 8

Het college keurt de gunning goed voor "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Perceel 8", op basis van bestek GAC_2021_01837, aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, met ondernemingsnummer 0404.484.654.

Artikel 9

Het college keurt de gunning goed voor "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Perceel 9", op basis van bestek GAC_2021_01837, aan AXA Belgium nv, Troonplein 1 te 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0404.483.367.

Artikel 10

Het college keurt de gunning goed voor "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Perceel 10", op basis van bestek GAC_2021_01837, aan AXA Belgium nv, Troonplein 1 te 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0404.483.367.

Artikel 11

Het college keurt de gunning goed voor "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Perceel 11", op basis van bestek GAC_2021_01837, aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, met ondernemingsnummer 0404.484.654.

Artikel 12

Het college keurt de gunning goed voor "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Perceel 12", op basis van bestek GAC_2021_01837, aan AXA Belgium nv, Troonplein 1 te 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0404.483.367.

Artikel 13

Het college keurt de gunning goed voor "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Perceel 13", op basis van bestek GAC_2021_01837, aan AXA Belgium nv, Troonplein 1 te 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0404.483.367.

Artikel 14

Het college keurt de gunning goed voor "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Perceel 14", op basis van bestek GAC_2021_01837, aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, met ondernemingsnummer 0404.484.654.

Artikel 15

Het college keurt de gunning goed voor "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Perceel 16", op basis van bestek GAC_2021_01837, aan AXA Belgium nv, Troonplein 1 te 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0404.483.367.

Artikel 16

Het college keurt de gunning goed voor "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Perceel 17", op basis van bestek GAC_2021_01837, aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, met ondernemingsnummer 0404.484.654.

Artikel 17

Het college keurt de gunning goed voor "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Perceel 18", op basis van bestek GAC_2021_01837, aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, met ondernemingsnummer 0404.484.654.

Artikel 18

Het college keurt de stopzetting goed voor "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Perceel 15A", op basis van bestek GAC_2021_01837.

Artikel 19

Het college keurt de stopzetting goed voor "Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Perceel 15B", op basis van bestek GAC_2021_01837.

Artikel 20

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen
voor de groep Antwerpen - Perceel 1 - STAD, OCMW en PZA

1.067.301,35 EUR, bijdragen en taksen inbegrepen

budgetplaats: 5172500000
budgetpositie: 6121
functiegebied: 2SBS040108A00000
subsidie:SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080111
budgetperiode: 2300

volgt later


budgetplaats: 5172500000
budgetpositie: 6121
functiegebied: 2SBS040108A00000
subsidie:SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080111
budgetperiode: 2400, 2500, 2600
volgt later