Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08944 - Omgevingsvergunning - OMV_2022043801. August Van de Wielelei 170-172. District Deurne - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal - contact: Tania Stremersch / bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08944 - Omgevingsvergunning - OMV_2022043801. August Van de Wielelei 170-172. District Deurne - Goedkeuring 2022_CBS_08944 - Omgevingsvergunning - OMV_2022043801. August Van de Wielelei 170-172. District Deurne - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022043801

Gegevens van de aanvrager:

Antwerpen met als contactadres Paradeplein 25 te 2018 Antwerpen

Gegevens van de exploitant:

Antwerpen met als contactadres Paradeplein 25 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

August Van de Wielelei 170-172 te 2100 Deurne (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 31 sectie B nr. 156A

waarvan:

 

-     20220513-0057

afdeling 31 sectie B nr. 156A (Polyvalente fuifzaal)

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen, Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

wijzigen van de voorgevels en de exploitatie van een polyvalente fuifzaal in gebouw A van het jeugdcentrum

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-     26/06/2021: voorwaardelijke vergunning (OMV_2020065673) voor het verbouwen van voormalige duikclub tot jeugdcentrum, met nieuwbouw lokalen jeugdvereniging en berging - in uitvoering;

-     29/03/2019: vastgesteld bouwkundig erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/11246

-     28/07/2017: vergunning (20171230) voor het bouwen van een nieuw jeugdcentrum;

-     24/08/2012: vergunning (20124943) voor het plaatsen van een brandtrap aan scoutslokalen;

-     30/03/2000: vergunning (629#2857) voor de heropbouw van een clubhuis.

 

Vergunde toestand

-     functie: gemeenschapsvoorziening;

-     bouwvolume: 

-     open bebouwing van 1 bouwlaag met een gedeeltelijk schilddak, gedeeltelijk zadeldak;

-     nokhoogte van circa 8,95 m;

-     gevelafwerking: 

-     gevels in rood metselwerk;

-     schrijnwerk in groen aluminium;

-     poort bekleed in hout;

-     inrichting: buitenaanleg met waterdoorlatende verharding.

 

Bestaande toestand

conform de vergunde toestand uitgezonderd:

-     bouwvolume: interne constructieve verschillen tegenover de vergunde toestand;

-     gevelafwerking: verschillende gevelopeningen wijken af van de vergunde toestand.

 

Nieuwe toestand

-     functie: gemeenschapsvoorziening;

-     bouwvolume: interne constructieve verbouwingen (gewijzigde trap, gewijzigde vloerplaat eerste verdieping …);

-     gevelafwerking: 

-     noordgevel: 

-     gewijzigde toegangsdeuren;

-     dichtgemaakte toegangsdeuren;

-     2 nieuwe stalen schuifpoorten bekleed met hout;

-     oostgevel:

-     heropende gevelopeningen;

-     nieuwe schouw afgewerkt naar analogie met het bestaande gevelmetselwerk;

-     westgevel:

-     gewijzigde raamopening op de eerste verdieping;

-     gewijzigde indeling van het gevelschrijnwerk.

Inhoud van de aanvraag 

-     wijzigen van de voorgevels;

-     doorvoeren van interne constructieve werken.

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Inhoud van de aanvraag

Het voorwerp van de huidige aanvraag betreft het omvormen en verbouwen van een hoeve tot jeugdcentrum in het Park Groot Schijn aan de August van de Wielelei 172 in Deurne.

 

Aangevraagde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

32.1.2°

lokalen waar muziek geproduceerd wordt met een geluidsniveau van hoger dan 95 dB(A) LAeq,15min.

100 dB(A) LAeq,15min


Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap voor Natuur en Bos/ Adviezen en Vergunningen Antwerpen

3 augustus 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

3 augustus 2022

19 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

Politiezone Antwerpen/ Centrale Preventie

3 augustus 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Politiezone Antwerpen/ Verkeerspolitie

3 augustus 2022

8 augustus 2022

Geen bezwaar

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen

3 augustus 2022

16 augustus 2022

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

3 augustus 2022

5 augustus 2022

Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen

3 augustus 2022

12 augustus 2022

Stadsbeheer/ Vastgoed/ Ontwikkeling/ Bouwprojecten

3 augustus 2022

16 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

3 augustus 2022

26 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

3 augustus 2022

18 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Publieke Ruimte

3 augustus 2022

16 september 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Ruggeveld-Silsburg, goedgekeurd op 26 maart 2009. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: zone voor groen-art. 2-park met recreatief medegebruik.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-     Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)

De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

 

-     Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de verordening toegankelijkheid op volgende punten:

 • Artikel 18:
  Niveauverschillen tot en met 18 cm dienen te worden overbrugd met een helling. Op het terreinprofiel, in combinatie met het de vloerpas op het grondplan, is een hoogteverschil van 10 cm te zien.
 • Artikel 19:
  Hellingen dienen te worden voorzien volgens dit artikel.
 • Artikel 28:
  De toog heeft geen verlaagd gedeelte. De hoogte tot de bovenzijde van het verlaagde gedeelte bedraagt hoogstens 80 cm. Onder het verlaagde gedeelte moet een opening zijn van minstens 70 cm hoog, minstens 90 cm breed en minstens 60 cm diep.

 

Algemene bouwverordeningen

-     Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)

De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-     Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:

 • Artikel 43 Septische putten:
  De ontworpen septische put is niet voorzien van maatvoering. Hierdoor is het onduidelijk of deze voldoet.
   

Sectorale regelgeving

-     MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.

Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving besluit de toegevoegde project-MER-screeningsnota dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. De nota wordt aanvaard.
 

-     Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-     Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021â€�)

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-     Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))

Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag heeft betrekking op jeugdlokalen in het Park Groot Schijn. Op 26/06/2021 werd voor de bouw ervan een omgevingsvergunning bekomen. In voorliggende aanvraag worden gevelwijzigingen en interne aanpassingen doorgevoerd aan gebouw A.

 

Gebouw A wordt als polyvalente ruimte ingericht met een bar, keuken, bergingen en sanitair. Boven de bar en keuken wordt een mezzanine voorzien met een workshop- en administratieve ruimte. De hoofdbestemming blijft jeugdcentrum, waardoor de functionele inpasbaarheid gerespecteerd blijft. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het RUP Ruggeveld – Silsburg.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

Inzake volumetrie worden geen wijzigingen voorzien. Een beoordeling inzake schaal is niet van toepassing.

 

Visueel-vormelijke elementen

Op het dak, ter hoogte van de technische berging wordt een nieuwe schouw voorzien dat wordt afgewerkt naar analogie van het bestaand metselwerk.

Verder worden een aantal gevelopeningen gewijzigd en stalen schuifpoorten geplaatst bekleed met hout.

 

De materialen zijn in overeenstemming met de groene context van het perceel en sluiten aan de materialisatie van het vergund gebouw.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Het advies van de stedelijke dienst Business en Innovatie is ingewonnen en kan als volgt worden samengevat:

“Daar het om een nieuwe recafunctie gaat, zal ook een horecavergunning vereist zijn.

Daarnaast is er vooral 1 aandachtspunt met name de afgeleide hinder van de bezoekers van de fuifzaal die buiten staan (nachtlawaai, ...). Hier moeten zeker goede afspraken of voorwaarden voor voorzien worden.�

 

De aanvraag wijkt af van artikel 18, 19 en 28 van de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid. Er wordt in de voorwaarden opgenomen een helling te voorzien aan de toegangsdeuren. Verder wordt in de voorwaarden opgenomen een verlaagd gedeelte te voorzien aan de toog conform artikel 28 van deze verordening.

 

De ontworpen septische put is niet voorzien van maatvoering. De dimensie dient te voldoen aan artikel 43 van de bouwcode.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

Het voorwerp van de huidige aanvraag betreft het omvormen en verbouwen van een hoeve tot jeugdcentrum in het Park Groot Schijn aan de August van de Wielelei 172 in Deurne. Het jeugdcentrum omvat verscheidene lokalen waar minstens twee jeugdverenigingen zullen intrekken.

 

Milieutechnisch heeft de aanvraag betrekking op één ingedeelde inrichting of activiteit, met name de exploitatie van een polyvalente feestzaal in de hoogste geluidscategorie. De aanvraag omvat een geluidsstudie uit 2016. Het is echter géén akoestische studie conform de bepalingen vervat in artikel 5.32.2.3 van Vlarem II, maar eerder een modellering van het geluidsklimaat in de zaal (in functie van de voorziene stedenbouwkundige ingrepen) alsook een inschatting van het specifieke geluidsniveau uit de inrichting.

 

Gezien het projectgebied in een zone voor parkgebied en binnen 500 m van een gebied van gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut ligt, dient het specifieke geluid in openlucht afgetoetst te worden aan de geldende richtwaarde in functie van het oorspronkelijk omgevingsgeluid. Bijgevolg zijn in-situ metingen om o.a. het oorspronkelijk omgevingsgeluid alsook de voortplanting van het geluid te bepalen onontbeerlijk.

 

Voorts dient de geluidsverdeling in de inrichting nauwkeuriger bepaald te worden in functie van de opstelling van de luidsprekers.

 

Naar impact op mobiliteit toe, blijkt uit de dossierstukken dat het effect op de omgeving niet significant is:

“Er zal tijdens sommige fuiven veel volk (max. 324 personen) te voet of met de fiets zich naar de site begeven. Het effect hiervan is beperkt vermits er voldoende open ruimte is op en rondom de site om deze toestroom op te vangen. Voor de wagens is er een grote publieke parking aanwezig in het park dus ook hier zal het effect op de omgeving niet aanzienlijk zijn�

 

Milieutechnisch zijn er geen bezwaren om de vergunning uit te reiken, wel dienen de sectorale bepalingen in acht genomen te worden in het bijzonder voor het compartiment geluid. Dit houdt o.a. in dat er een geluidsstudie, die voldoet aan de bepalingen van artikel 5.32.2.3, voorgelegd moet worden, uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de eerste ingebruikname van de inrichting. Tenslotte dient opgemerkt te worden dat de bijgevoegde geluidsmodellering een ander gebouwconcept betrof waardoor de studie eerder als indicatief beschouwd dient te worden.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. De niveauverschillen aan de toegangen zijn te overbruggen conform artikel 18 en 19 van de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid.

3. Een verlaagd gedeelte moet worden voorzien aan de toog conform artikel 28 van de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid.

4. Een septische put is te voorzien conform artikel 43 van de bouwcode.

5. Alle vergunningsplichtige wijzigingen die geen deel uitmaken van deze aanvraag worden uitgesloten uit de vergunning.

 

Advies over de ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Aan het college wordt voorwaardelijk positief advies gegeven de vergunning te verlenen.

 

Geadviseerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

32.1.2°

lokalen waar muziek geproduceerd wordt met een geluidsniveau van hoger dan 95 dB(A) LAeq,15min.

100 dB(A) LAeq,15min

 

Geadviseerde bijzondere milieuvoorwaarden

1. Uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de eerste ingebruikname van de inrichting, wordt een nieuwe geluidsstudie overgemaakt aan de dienst Omgeving/milieu via milieuvergunningen@antwerpen.be.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

8 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

3 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

13 augustus 2022

Einde openbaar onderzoek

11 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

16 november 2022

Verslag GOA

28 oktober 2022

naam GOA

Bieke Geypens en Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

13 augustus 2022

11 september 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.


Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. De niveauverschillen aan de toegangen zijn te overbruggen conform artikel 18 en 19 van de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid.

3. Een verlaagd gedeelte moet worden voorzien aan de toog conform artikel 28 van de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid.

4. Een septische put is te voorzien conform artikel 43 van de bouwcode.

5. Alle vergunningsplichtige wijzigingen die geen deel uitmaken van deze aanvraag worden uitgesloten uit de vergunning.

 

Bijzondere milieuvoorwaarden

1. Uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de eerste ingebruikname van de inrichting, wordt een nieuwe geluidsstudie overgemaakt aan de dienst Omgeving/milieu via milieuvergunningen@antwerpen.be.


Brandweervoorwaarden

De brandweervoorwaarden uit het verslag met referentie BW/SVE/2022/G.00465.DE.0012 zijn van toepassing.


Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

 

De vergunning omvat thans volgende rubriek(en):

 

Rubriek

Omschrijving

Gecoördineerd

32.1.2°

lokalen waar muziek geproduceerd wordt met een geluidsniveau van hoger dan 95 dB(A) LAeq,15min.

100 dB(A) LAeq,15min


Artikel 4

Het college beslist dat de omgevingsvergunning geldig is voor onbepaalde duur.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.