Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08945 - Fondsen. Eurodesk - Deelname Interreg North Sea Region-projectvoorstel 'COPPER'. - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal - contact: Tania Stremersch / bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08945 - Fondsen. Eurodesk - Deelname Interreg North Sea Region-projectvoorstel 'COPPER'. - Goedkeuring 2022_CBS_08945 - Fondsen. Eurodesk - Deelname Interreg North Sea Region-projectvoorstel 'COPPER'. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Tot en met 14 november 2022 kunnen projectvoorstellen worden ingediend voor een oproep binnen Interreg North Sea Region, het subsidieprogramma voor grensoverschrijdende samenwerking tussen regio’s grenzend aan de Noordzee. Het programma gaat op zoek naar projecten van steden en regio’s die inzetten op innovatieve partnerschappen in kader van de transitie naar een duurzame en circulaire economie, klimaatmitigatie en -adaptatie, of de verduurzaming van transport. Onder leiding van de stad Gent wordt het projectvoorstel Cities for Open and Participative Planning for Electricity Grid Resilience (vrij vertaald als Steden voor open en participatieve planning van een veerkrachtig elektriciteitsnet) of COPPER ingediend.

COPPER wijst op het snel toenemende belang van de productie van hernieuwbare energie en het aanwenden ervan in bijvoorbeeld duurzame elektrische verwarmingssystemen of elektrische mobiliteit. Door die toename zal de Europese elektriciteitsnetcapaciteit moeten verdubbelen tegen 2050. Het net moet bovendien kunnen omgaan met veel meer energieflexibiliteit en -opslag. De distributienetbeheerders die verantwoordelijk zijn voor stedelijke netten hebben vaak onvoldoende capaciteit om snel genoeg op die verandering in te spelen, wat op termijn kan leiden tot energiecongestie, een vertraging van investeringen in hernieuwbare energie en dus een vertraging in het behalen van klimaatdoelstellingen.

Het projectvoorstel zal samen met steden slim gestuurde pilootprojecten over hernieuwbare energie opzetten om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten en kennis uit te wisselen. Het zal dat doen door te voorzien in een gestructureerd planproces voor elektriciteitsnetwerken tussen steden en distributienetbeheerders, die een belangrijke stakeholdergroep van het project vormen, en gezamenlijke actieplannen in samenwerking met lokale stakeholders, zoals burgers of projectontwikkelaars. De deelnemende partners willen daarmee een pioniersrol vervullen op gebied van slimme netwerken, de invoering van duurzame energie, energieopslag, en Power-to-X-oplossingen.

Stad Antwerpen werd gevraagd om aan het consortium deel te nemen in functie van de opportuniteiten rond hernieuwbare energie van het Klimaatplan 2030 en de sterke, bestaande samenwerking met distributienetbeheerder Fluvius. Naast coördinator Gent zijn dit de andere deelnemende partners:

  • steden: Aalborg en Esbjerg (Denemarken), Dordrecht (Nederland), Göteborg (Zweden), Bremerhaven (Duitsland)
  • kennisinstellingen: Center Denmark en Aalborg Universitet (Denemarken), Johanneberg Science Park (Zweden) en Universiteit Gent
  • netwerkorganisaties: E.DSO (European Distribution Systems Operators for Smart Grids) en Climate Alliance.

Argumentatie

De afdeling Stadsontwikkeling/Klimaat en Leefmilieu (SW/K&L) bevestigt dat het project zeer sterk aansluit bij de bepalingen van het Klimaatplan 2030 in kader van de duurzame energietransitie, en de transitie naar een verduurzaming van de warmtevraag en het warmteaanbod (gemeenteraad van 14 december 2020, jaarnummer 775). Een speerpunt daarin is het maximaal verkennen van mogelijkheden van hernieuwbare energie, energiedelen en energieopslag, en de verduurzaming van de warmtevraag via warmtenetten en warmtepompen. Het projectvoorstel sluit dus ook goed aan bij de Strategische Energievisie Antwerpen (college van 27 april 2020, jaarnummer 2485).

Rol stad Antwerpen

Ten eerste zal de stad in het project de inzichten van de Strategische Energievisie Antwerpen evalueren. De visie maakt op basis van technische en economische parameters en het stedelijk weefsel aanbevelingen voor warmtenetten en elektrische warmtepompen in de hele stad. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de markt voor warmtepompen en inzichten uit andere projecten bieden de gelegenheid om de resultaten van de energievisie binnen dit project te updaten. Dat kan leiden tot een herijking van de wijkverwarmingsplannen of een basis vormen voor een volledig elektrisch beleid, zowel stimulerend als faciliterend.

Ten tweede zal de stad demonstratieprojecten faciliteren over slimme laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op privaat domein. Een sterke toename van private elektrische voertuigen op het elektriciteitsnet kan een grote uitdaging vormen voor de netbeheerder. De demonstraties zullen focussen op technieken die de (piek)belasting van die voertuigen kunnen verlichten. Daarbij wordt ook gekeken naar slimme bidirectionele laadsystemen. De testlocaties worden binnen het project vastgelegd en kunnen gaan van nieuwe ontwikkelingen met voldoende parkeerruimte tot appartementsgebouwen met parkeerruimte in een masterplanbegeleiding collectieve renovatie.

Voor beide aspecten wordt tijdens de uitvoering een erg nauwe afstemming opgezet met distributienetbeheerder Fluvius, die het project steunt via een engagementsverklaring.

De projectactiviteiten worden opgenomen door SW/K&L.

Voor Interreg North Sea Region-projecten worden alle partners gevraagd om een standaard intentiebrief digitaal te ondertekenen in het online portaal. In de intentiebrief verklaart de stad Antwerpen dat ze de regels van Interreg North Sea Region kent en zal volgen, dat ze partner wil worden in het projectvoorstel en de deelname aan dit project niet leidt tot dubbele financiering door de Europese Unie. Het college wordt gevraagd om Joris Moorthamers te machtigen om de intentiebrief voor de stad Antwerpen in het online portaal te ondertekenen.

Regelgeving: bevoegdheid

Art. 8 van het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 (jaarnummer 154): het college is bevoegd om namens de stad Antwerpen in te tekenen op projectoproepen die worden georganiseerd door een hogere overheid en om met diezelfde overheid daarover overeenkomsten te sluiten.

Algemene financiële opmerkingen

Het projectbudget voor stad Antwerpen bedraagt 582.023,00 euro, bestaande uit personeelskosten (400.020,00 euro), overhead (60.003,00 euro), reiskosten (9.000,00 euro), werkingskosten (63.000,00 euro) en uitrusting en meetapparatuur (50.000,00 euro). Het project wordt uitgevoerd met bestaand personeel.

Projectvoorstellen die geselecteerd worden voor financiering in het LIFE-programma kunnen rekenen op een subsidiepercentage van 60%. De overige 40% (232.809,20 euro) moet, indien goedgekeurd, worden voorzien uit eigen middelen. De middelen zijn voorzien op 5152500000–613–2LMS020101PA5991–SUB_NR voor het jaar 2023.

Als het project wordt goedgekeurd voor financiering, zal het finale projectbudget samen met de goedkeuring van de partnerschapsovereenkomst, opnieuw aan het college worden voorgelegd en zullen de uitgaven en ontvangsten die met het project gepaard gaan in het meerjarenbudget worden ingeschreven met behulp van een subsidiefiche.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken
2SBS0101 - Reguliere taken bestuurszaken
2SBS010106 - Fondsenbeheer / Eurodesk
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0201 - Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad
2LMS020101 - Uitvoering klimaatplan mitigatie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de deelname aan het Interreg North Sea Region-projectvoorstel ‘COPPER’ goed.

Artikel 2

Het college machtigt Joris Moorthamers om de intentiebrief voor projectvoorstel 'COPPER' digitaal te ondertekenen in het online Interreg North Sea Region-portaal.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.