Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08943 - Omgevingsvergunning - OMV_2022065862. Monnikenstraat 30. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal - contact: Tania Stremersch / bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08943 - Omgevingsvergunning - OMV_2022065862. Monnikenstraat 30. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Weigering 2022_CBS_08943 - Omgevingsvergunning - OMV_2022065862. Monnikenstraat 30. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022065862

Gegevens van de aanvrager:

de heer Mohamed Zardoua met als adres Boshovestraat 95 bus 1 te 2100 Antwerpen

Ligging van het project:

Monnikenstraat 30 te 2040 Zandvliet-Berendrecht-Lillo (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 19 sectie B nr. 328S

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

bouwen van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          15/04/2022: weigering (OMV_2021160228) voor het bouwen van een eengezinswoning;

-          04/12/2020: voorwaardelijke verkavelingsvergunning (OMV_2020084462) voor het verkavelen van een terrein in 3 loten voor woningbouw.

 

Vergunde toestand

 

-          lot 1 van verkavelingsvergunning OMV_2020084462;

-          lot 1 met een oppervlakte van 158 m² aan Monnikenhofstraat:

 • eengezinswoning;
 • type gesloten bebouwing;
 • maximum 2 bouwlagen en een schuin dak;
 • maximum bouwdiepte 17 m op het gelijkvloers, 13 m op de eerste verdieping, 9 m onder het schuin dak;
 • kroonlijsthoogte maximum 7 m.

 

Bestaande toestand

 

-          braakliggend terrein;

-          het terrein is aan de openbare weg afgesloten door een muur met toegangsdeur.

 

Gewenste toestand

 

-          functie: eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • gesloten bebouwing;
 • hoofdbouw van 2 bouwlagen onder een zadeldak met een bouwdiepte van 9 m;
 • achterbouw van 1 tot 2 bouwlagen onder een plat dak met een bouwdiepte van 17 m op de gelijkvloerse verdieping en 13 m op de eerste verdieping;
 • inpandige fietsenberging aan de rechterzijde met een breedte van 1.80 m.

-          gevelafwerking:

 • voorgevel in oker rood genuanceerde gevelsteen;
 • buitenschrijnwerk in zwarte aluminium;
 • dorpels in blauwe hardsteen.

-          inrichting:

 • een septische put met een inhoud van 3.500 liter;
 • een regenwaterput met een inhoud van 7.500 liter.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          bouwen van een nieuwe eengezinswoning;

-          uitbreiden van de scheimuren met de linker en rechter aanpalende.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

AQUAFIN NV

3 juni 2022

29 juni 2022

Voorwaardelijk gunstig

Fluvius System Operator/ Fluvius

3 juni 2022

15 juni 2022

Geen advies

PROXIMUS/ Proximus

3 juni 2022

9 juni 2022

Geen advies

TELENET/ Omgevingsloket Telenet

3 juni 2022

8 juni 2022

Geen advies

Water-link

3 juni 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Geen tijdig advies ontvangen waardoor het geacht wordt gunstig te zijn

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

3 juni 2022

21 juni 2022

Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen

3 juni 2022

7 juni 2022

Stadsontwikkeling/ Klimaat en Leefmilieu

3 juni 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

3 juni 2022

16 juni 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

3 juni 2022

29 juni 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt in de verkaveling 202017, goedgekeurd op 4 december 2020, meer bepaald in lot(en) 1.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden op volgend punt:

 

-          Artikel 2.5. Dakuitvoering:
Dakkapellen moeten op 40 cm uit de snijlijn van het gevelvlak met het dakvlak geplaatst worden.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)

 

De aanvraag voldoet hieraan.

 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)

 

De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 

 • Artikel 12 Levendige plint:

De voorgevel wordt niet voorzien van een levendige plint, maar wordt voorzien van een fietsenstalling met een toegangspoort met een breedte van 1,80 m niet voldoende voor een autostalplaats. In gevels met een breedte smaller dan 8 m is het plaatsen van een garagepoort niet toegelaten.

 • Artikel 15 In- en uitsprongen aan daken:

De in- en uitsprongen mogen de kroonlijst niet doorbreken, tenzij de harmonie van het straatbeeld dit toelaat.

 • Artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren:

Scheidingsmuren dienen steeds een minimale dikte van 0,18 m hebben. Scheidingsmuren met een grotere dikte mogen constructieonderdelen dragen voor zover ze de perceelsgrens niet overschrijden en er een minimale dikte van 0,18 m overblijft. De scheidingsmuren zijn slechts 0,14 m dik.

 • Artikel 39 Infiltratie- en buffervoorzieningen:

Het is niet duidelijk of het terras wordt aangelegd in een helling van 1 à 2 % richting de aangrenzende tuin.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.

 

Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

 

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021�)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De aanvraag voorziet het optrekken van een nieuwe eengezinswoning. Zowel de bestemmingsvoorschriften als de omgeving worden gekenmerkt door woningen. Bovendien situeert het perceel zich binnen een geldige verkaveling (lot 1), gekend onder nr. OMV_2020084462 en waarin eengezinswoningen eveneens toegelaten zijn. Een eengezinswoning is hier dan ook als functioneel inpasbaar.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

De voorziene volumetrie van de nieuwe woning voldoet qua bouwdiepte aan de verkavelingsvoorschriften. Deze zijn 17 m op het gelijkvloers, 13 m op de eerste verdieping en een zadeldak met een basis van 9 m bouwdiepte.

 

Op het gelijkvloers wordt, naast de inkompartij een fietsenstalplaats voorzien. Artikel 12 van de bouwcode legt echter op dat het gelijkvloers van een gebouw dat aan de openbare weg grenst, aan de straatzijde een verblijfs-, horeca-, kantoor- of handelsruimte bevatten met een raamopening aan de straatzijde zodat een regelmatig contact tussen de gebruiker(s) van het gebouw en de straat mogelijk is. 

 

Voor het plaatsen van een toegangspoort, met uitzondering van een voordeur, geldt dat een poort enkel toegelaten kan worden in gevels met een breedte groter dan 8 m. De voorgevelbreedte hier bedraagt 6,28 m waardoor de gevelbreedte geen ruimte biedt om naast de inkompartij en de fietsenstalling nog een levendige functie te voorzien. De fietsenstalling kan hier niet toegelaten worden.

 

Naar dakuitvoering toe worden zowel ter hoogte van de voor- als de achtergevel een aantal strijdigheden met de verkavelingsvoorschriften vastgesteld. In de voorschriften wordt bij artikel 2.5 duidelijk het toepassen van een kroonlijst opgelegd en wordt hierover uitdrukkelijk vermeld dat dakvensters, dakkapellen en dakterrassen enkel op 40 cm uit de snijlijn van het gevelvlak met het dakvlak voorzien mogen worden. In voorliggend plan worden in de voor- en achtergevel dakkapellen voorzien in het gevelvlak, die bijgevolg geen rekening houden met deze vastgestelde afstand van 40 cm. Ter hoogte van de achtergevel resulteert dit ter hoogte van de dakbasis in twee kroonlijsten aan weerszijden van de deurhoge schrijnwerkpartij.

 

Visueel-vormelijke elementen

 

Naast de strijdigheid met artikel 2.5 van de verkavelingsvoorschriften, voldoet de doorbroken kroonlijst evenmin aan de bepalingen van artikel 15 van de bouwcode, waarin eveneens gesteld wordt dat in- en uitsprongen de kroonlijst niet mogen doorbreken, tenzij de harmonie van het straatbeeld dit toelaat. Aangezien de aanwezigheid van een doorlopende kroonlijst kenmerkend is in de straat, kan het doorbreken ervan ook in toepassing van artikel 15 van de bouwcode niet toegelaten worden.

 

Omdat aan de achtergevel de kroonlijst doorbroken wordt door een deurhoge schrijnwerkpartij, biedt dit tevens de mogelijkheid om het platte dak van de eerste verdieping als dakterras te gebruiken. Naast het doorbreken van de kroonlijst kan het voorzien van een dakterras op deze plek niet toegelaten worden omwille van privacy naar de aanpalenden toe.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

De woning bevat 5 slaapkamers. Dit impliceert dat er minimaal 6 personen kunnen verblijven in de woning. De verblijfsruimte op het gelijkvloers is met een totale oppervlakte van +/- 58 m² eerder beperkt in oppervlakte, zeker wetende dat op deze oppervlakte een leefruimte, keuken én trap voorzien worden. Deze voorgestelde oppervlakte staat bijgevolg niet in verhouding tot het aantal slaapkamers en dus tot het aantal bewoners van de woning.

 

Bovendien beschikt deze leefruimte/keuken, door de aanwezigheid van de fietsenstalling aan de zijde van de voorgevel, over één raamvlak voor lichttoetreding, wat niet ten gunste komt van de verblijfskwaliteit van deze verblijfsruimte.

 

Verder worden nog strijdigheden vastgesteld met de artikels 34 en 39 van de bouwcode. Zo is het niet duidelijk of het terras wordt aangelegd in een helling van 1 à 2 % richting de aangrenzende tuin en is er geen duidelijkheid over de positie van de nieuwe muren ter hoogte van de perceelsgrenzen. Bij het voorzien van een enkelvoudige scheidingsmuur volgt deze bij voorkeur de vorm van de perceelsgrenzen en dient deze, wanneer men zoals in deze aanvraag opteert om slechts 1 muur met een dikte van 14 cm op te richten, aan de zijden van de aanpalenden een afwerking te krijgen. Uit lezing van de plannen kan niet opgemaakt worden of deze afwerking voorzien wordt. Het voorzien van een afwerking kan, gelet op het feit dat het hier een scheidingsmuur betreft, niet in voorwaarden opgelegd worden.

 

Door deze tekortkomingen op de plannen kan de aanvraag niet gunstig beoordeeld worden.

 

Mobiliteitsimpact

 

Toetsing parkeerbehoefte

 

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 1 parkeerplaats.

 

Voor projecten tot en met 5 wooneenheden is de werkelijk berekende parkeerbehoefte 1 plaats per eenheid. Gelet op het feit dat er hier sprake is van louter het optrekken van 1 eengezinswoning, is de parkeerbehoefte hier dus 1 parkeerplaats.

 

De plannen voorzien in 0 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Er wordt op de plannen geen autostalplaats ingetekend.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0.

 

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op een pand met een perceelsbreedte van minder dan of gelijk aan 8 m. Volgens artikel 12 §3, 1° (Levendige plint) van de bouwcode is een toegangspoort voor een autobergplaats niet toegelaten.

De ingetekende autostalplaats in een gevel van 6,28 m breed kan dus niet voorzien worden.

 

Het (bijgestelde) aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 0.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 1 – 0 = 1.

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Voor vergunningsaanvragen voor nieuwbouw van eengezinswoningen kan echter afgeweken worden van de berekening van de parkeerbehoefte zoals vermeld in bovenstaande tabel, indien realisatie van de parkeerplaatsen niet mogelijk is.

 

Het bijgestelde aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 1 – 1 = 0.

 

 

Fietsvoorzieningen

 

Aangezien de woning 5 slaapkamers bevat, moet er plaats voorzien worden om 6 fietsen te stallen. Op de plannen wordt een fietsenberging voorzien vooraan op het gelijkvloers. Deze is toegankelijk via een dubbele deur. Hoewel de voorziene fietsenstalling voldoende groot is, kan de gekozen plek ervan niet in aanmerking komen om vergund te worden.

 

In toepassing van artikel 12 van de bouwcode dient elk gebouw aan de straatzijde te beschikken over een levendige functie. Bergplaatsen waaronder een fietsenstalling, hier tevens de enige functie naast de inkompartij, vallen hier niet onder en kunnen derhalve niet aanvaard worden.

 

Rekening houdend met het voorgaande en de relevante voorgeschiedenis kan de aanvraag in deze vorm niet in aanmerking komen om vergund te worden.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren, omwille van onverenigbaarheden met stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften, een goede ruimtelijke ordening.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

8 mei 2022

Volledig en ontvankelijk

3 juni 2022

Start 1e openbaar onderzoek

14 juni 2022

Einde 1e openbaar onderzoek

13 juli 2022

Beslissing toepassing administratieve lus

2 augustus 2022

Start laatste openbaar onderzoek

12 augustus 2022

Einde laatste openbaar onderzoek

10 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

15 november 2022

Verslag GOA

14 oktober 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Administratieve lus

Op de aanvraag werd een administratieve lus toegepast, omwille van de volgende reden(en):

 

Er werd geen melding gemaakt in het omgevingsloket van het uithangen van de affiche. Er werden geen foto's opgeladen op het omgevingsloket van het uithangen van de gele affiche.

 

De stappen in de procedure die verkeerd gelopen zijn werden opnieuw uitgevoerd om te voorkomen dat de eindbeslissing over de aanvraag vernietigd wordt omwille van de vastgestelde procedurefout(en).

 

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 2 openbare onderzoeken.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

14 juni 2022

13 juli 2022

0

0

0

0

12 augustus 2022

10 september 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning te weigeren.

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.