Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08941 - Omgevingsvergunning - OMV_2022075056. Vlasmarkt 6. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal - contact: Tania Stremersch / bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08941 - Omgevingsvergunning - OMV_2022075056. Vlasmarkt 6. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08941 - Omgevingsvergunning - OMV_2022075056. Vlasmarkt 6. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022075056

Gegevens van de aanvrager:

Caroline en Benjamin De Vos - Cattoor met als adres Ter Borchtlaan 76 te 2650 Edegem

Ligging van het project:

Vlasmarkt 6 te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 4 sectie D nr. 179A

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen van een pand tot handelsgelijkvloers en eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          29/03/2019: vastgesteld bouwkundig erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/4669;

-          30/06/1986: vergunning (18#81778) voor het plaatsen van een poort;

-          24/03/1939: toelating (18#12085) voor het afbreken van bouwvallige delen van een poort;

-          20/04/1901: toelating (1901#136) voor het verbouwen van een huis.

 

Geacht vergunde toestand

 

-          functie: meergezinswoning:

 • gelijkvloerse verdieping: inpandige garage en berging met doorgang naar buurpand, Vlasmarkt 4;
 • overige verdiepingen: 2 eenslaapkamerappartementen met een netto vloeroppervlakte van circa 30 m²;

-          bouwvolume:

 • 4 bouwlagen met zadeldak;
 • perceel volledig bebouwd;

-          gevelafwerking:

 • donkerkleurig houten schrijnwerk;
 • lichtkleurige gevelbepleistering;
 • poort naar inpandige garage.

 

Bestaande toestand

 

-          functie en bouwvolume overeenkomstig met de geacht vergunde toestand met uitzondering van een dakterras op de derde verdieping.

 

Nieuwe toestand

 

-          functie: 

 • kelder en gelijkvloerse verdieping: detailhandel met een netto-vloeroppervlakte van circa 60 m²;
 • overige verdiepingen: eengezinswoning met een netto-vloeroppervlakte van circa 90 m² inclusief gastenkamer;

-          bouwvolume:

 • 4 bouwlagen met zadeldak;
 • koer grenzend aan handelsgelijkvloers;
 • uitkragend terras op de eerste verdieping;
 • dakterras op de derde verdieping;

-          gevelafwerking:

 • winkelpui in blauwe hardsteen met houten buitenschrijnwerk;
 • gevelbepleistering in lichte kleur;
 • houten buitenschrijnwerk.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          wijzigen van de functie van meergezinswoning naar de functies van eengezinswoning (met complementaire functie van gastenkamer) en detailhandel;

-          voorzien van een dakterras;

-          wijzigen van de voorgevel;

-          doorvoeren van interne constructieve werken.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

3 augustus 2022

25 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

3 augustus 2022

18 augustus 2022

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

3 augustus 2022

9 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

3 augustus 2022

19 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Stedenbouw/ vermoeden van vergunning

3 augustus 2022

17 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Archeologie

3 augustus 2022

1 september 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

3 augustus 2022

18 augustus 2022

stadsontwikkeling/ vergunningen/ milieuvergunningen)

3 augustus 2022

 10 augustus 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Binnenstad, goedgekeurd op 26 april 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: culturele, historische en/of esthetische waarde en artikel  1:   zone voor wonen - (wo1).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Binnenstad op volgende punten:

 

-          Artikel 1 Zone voor Wonen - (Wo1): 1.1 Bestemming:

Detailhandel wordt voorzien in de kelder en op de gelijkvloerse verdieping. Volgens het RUP is dit enkel toegelaten op de gelijkvloerse verdieping. Verder is er ook slechts één nevenfunctie toegelaten, in dit geval detailhandel, naast de hoofdfunctie wonen. Het aangeduide gastenverblijf op de eerste verdieping maakt dus integraal deel uit van de bovengelegen woning.

-          Artikel 2 Algemene bouwvoorschriften: artikel 2.1.11 Dakterrassen:

2.1.11.1 Terrassen in schuine daken: aan de achtergevel zijn terrassen toegelaten wanneer zij geïntegreerd zijn binnen het volume van de begrenzende dakvorm en zij beperkt zijn tot op een afstand van 1 m van het midden van de scheidsmuur.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de verordening toegankelijkheid op volgend punt:

 

 • Artikel 22: de ruwbouwmaten van toegangen of deuropeningen moeten minstens 105 cm breed zijn, zodat na afwerking een vrije en vlakke doorgangsbreedte van minstens 90 cm gegarandeerd wordt. De inkomdeur van de commerciële ruimte voldoet niet, ruwbouwbreedte 0,84 m.

 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 

 • Artikel 22 Minimale oppervlakte van een zelfstandige woning:

Het gastenverblijf op de eerste verdieping voldoet niet aan de minimale vloeroppervlakte voor een zelfstandige woning. Deze dient integraal deel uit te maken van de bovengelegen woning.

 • Artikel 26 Afvalverzameling:

Functies anders dan wonen, dienen een afgescheiden ruimte voor afvalberging te hebben die voorzien wordt van verluchting en minimaal 4 m² groot is;

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De aanvraag betreft de verbouwing van een tweewoonst met garage tot een eengezinswoning met geïntegreerd gastenverblijf en een handelszaak. Deze werken zijn functioneel inpasbaar.

 

Volgens de voorschriften van RUP Binnenstad is een handelsfunctie enkel toegelaten op het gelijkvloers. Ter hoogte van de patio wordt een nieuwe trap voorzien naar de kelder. Deze toevoeging zorgt ervoor dat de kelder kwalitatiever wordt alsook gebruikt kan worden. Dit zonder het tongewelf te raken. Gezien de grote erfgoedwaarde van de kelder kan het publiek toegankelijk maken ervan wel verantwoord worden.

 

De unit op de eerste verdieping is te klein om te voldoen aan de minimale oppervlakte voor een zelfstandige woning en mag enkel worden gebruikt als gastenkamer die ondergeschikt is aan en integraal deel uitmaakt van de woning.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

Er is geen volumewijziging. Het gebouw staat circa 2 m naar achter ten opzichte van de voorgevels links en rechts, dit is historisch altijd zo geweest.

 

Op de bovenste verdieping is achteraan een terras ingewerkt in de contour van het schuin dak. Dit terras is niet zichtbaar vanuit de omliggende panden en heeft ook geen inkijk. Hoewel het niet volledig voldoet aan artikel 2.1.11.1 van het RUP, is het terras niet hinderlijk en geeft het een grote meerwaarde aan de woning.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

 

Het pand is gelegen in CHE-gebied en is bovendien opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

 

Het advies van de stedelijke dienst Monumentenzorg is voorwaardelijk gunstig:

 

“Op de gelijkvloerse verdieping wenst de bouwheer de bestaande garage te supprimeren en een commerciële ruimte te creëren. De inkom hiervoor wordt in de rechtertravee voorzien. De garagepoort wordt integraal vervangen door een nieuwe winkelpui, naar historisch model.

Op de eerste verdieping wordt een gastenverblijf voorzien bestaande uit een slaapkamer, badkamer  en leefruimte. Op de tweede en derde verdieping komt een appartement, met een slaapkamer, badkamer en bureau op de tweede verdieping en een leefruimte op de derde verdieping.

De historische kelder met tongewelf wordt behouden. Het bestaande mangat ter hoogte van de voorgevel op het gelijkvloers wordt aangepast en voorzien van een stalen raveelconstructie opdat de bestaande steunmuurtjes in betonblokken verwijderd kunnen worden en het tongewelf in zijn geheel te aanschouwen is. Om de gewenste lasten te kunnen dragen ter hoogte van het gelijkvloers wordt er een nieuwe (onafhankelijke) betonplaat vertand voorzien boven het tongewelf. Zo wordt het tongewelf bijkomend beschermd. Ter hoogte van de patio wordt een nieuwe trap voorzien. Deze krijgt een toegang op niveau -1. Deze toegang wordt voorzien in de 19de-eeuwse muur. Deze toevoeging zorgt ervoor dat de kelder kwalitatiever wordt alsook gebruikt kan worden. Dit zonder het tongewelf te raken. De voorgevel blijft behouden en de geplande toevoegingen zijn in harmonie met het bestaande (plint in blauwe hardsteen, houten buitenschrijnwerk…).

De 19de-eeuwse bovenbouw wordt voornamelijk bewaard, maar enkele aanpassingen worden doorgevoerd. Zo worden op de eerste verdieping verschillende muren afgebroken en worden andere openingen dichtgemaakt. Ook de schouw in de slaapkamer wordt afgebroken. Op de tweede verdieping worden muren afgebroken om een grotere hal te maken. Aangezien het interieur reeds verschillende verbouwingen in het verleden onderging, is er geen bezwaar tegen deze ingrepen.

Voorgevel:

De plannen van de bestaande toestand en foto’s van de voorgevel komen niet overeen. Om een correct advies te kunnen geven op de geplande wijzigingen moeten deze plannen dus worden aangepast.

De voorgevel die tijdens de voorbespreking werd aangehaald sluit veel beter aan bij het oorspronkelijke beeld dan de voorgevel in de nieuwe toestand. In samenspraak met de dienst monumentenzorg dient de gelijkvloerse gevel herbekeken te worden.

Als borstwering is het aanbevolen slechts een kleine horizontale staaf te gebruiken. Het weelderige ontwerp kan altijd aan de achtergevel worden gebruikt.

Kelder:

Bij het uitdiepen moet een stadsarcheoloog ter plaatse komen zodat kan geïnspecteerd worden op grondsporen, gelet op de ligging van het pand. Het is niet duidelijk of er bijkomende ingrepen noodzakelijk zijn bij het verdiepen om de stabiliteit van het gebouw te behouden. Hierover dient meer duidelijkheid te komen.

Op het plan van de nieuwe toestand gaan nu verschillende leidingen door het gewelf. Indien mogelijk is het de bedoeling deze leidingen door het gewelf te laten lopen waar al schade is of waar reeds eerder leidingen doorliepen.

Verdiepingen:

De schouw op de eerste verdieping wordt afgebroken. Deze heeft waarschijnlijk geen erfgoedaarde. De kamerverdeling en verschillende muren op de verdieping zijn niet meer oorspronkelijk. Er is geen negentiende-eeuws grondplan meer af te lezen. Verbouwingen op deze verdiepingen kunnen daarom zonder bezwaar worden uitgevoerd.”

 

Vanuit het oogpunt monumentenzorg worden volgende voorwaarden opgelegd:

 

-          Aangepast ontwerp gelijkvloerse voorgevel voor te leggen aan de stedelijke dienst Monumentenzorg (monumentenzorg@antwerpen.be).

-          Borstwering voorgevel: smalle horizontale staaf te voorzien.

-          Informatie over het uitdiepen van de kelder en de impact op de bestaande funderingen moet worden toegelicht voorafgaand aan uitvoering.

-          Nieuwe leidingen zoveel als mogelijk te voorzien ter hoogte van bestaande beschadigingen of doorvoeren in het tongewelf.

 

Bodemreliëf

 

Het projectgebied bevindt zich binnen een archeologisch vastgestelde zone. Het projectgebied is gelegen binnen een woon- en recreatiegebied met een oppervlakte onder 300 m² (48 m²) en een ingreep onder 100 m² (ongeveer gelijk aan projectgebied). Volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 5.4.1 is hiervoor geen archeologienota verplicht.

 

Tijdens de geplande afgraafwerken kunnen echter archeologische restanten van muren, sporen of vondsten aangetroffen worden, deze dienen onder de vondstmeldingsplicht gemeld te worden. De stedelijke dienst Archeologie kan de waarde van deze vondsten steeds komen inschatten.

 

Vanuit archeologisch oogpunt worden volgende voorwaarden opgelegd:

 

-          De bouwheer meldt twee weken voor aanvang de start van de werken aan de stedelijke dienst Archeologie (archeologie@antwerpen.be).

-          De bouwheer laat werfcontroles toe door stadsarcheologen.

-          De bouwheer is verplicht om eventuele restanten of vondsten waarvan hij redelijkerwijs vermoedt dat ze archeologische waarde hebben, te melden onder de vondstmeldingsplicht (Onroerenderfgoeddecreet van 2 juli 2013, artikel 5.1.4).

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

Het advies van de brandweer is voorwaardelijk gunstig en moet strikt worden nageleefd.

 

Overeenkomstig artikel 26 van de bouwcode moet voor de handelsruimte een afzonderlijke afvalberging van 4 m² worden voorzien. Dit wordt als voorwaarde opgelegd.

 

De toegang naar de winkel moet een vrije breedte van 90 cm hebben conform artikel 22 van de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid. Dit wordt als voorwaarde opgelegd.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

 

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 0 parkeerplaatsen.

 

De parkeerbehoefte wordt bepaald op de functiewijziging.

De meergezinswoning met garage op het gelijkvloers en 2 bovenliggende appartementen wordt verbouwd naar detailhandel op het gelijkvloers en 1 bovenliggende eengezinswoning.

Het aantal wooneenheden neemt af van 2 naar 1.

De detailhandel op het gelijkvloers heeft een zeer beperkte oppervlakte (< 500m²) waardoor er geen parkeerbehoefte wordt bepaald.

Er verdwijnt door de verbouwing 1 parkeerplaats. Omdat er ook een wooneenheid verdwijnt tellen we de verdwenen parkeerplaats niet bij de parkeerbehoefte.

 

De werkelijke parkeerbehoefte is 0.

 

De plannen voorzien in 0 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0.

 

De voorliggende aanvraag heeft betrekking op een gebouw dat is opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed of ligt in een beschermd stad- en dorpsgezicht. Indien de werkelijke parkeerbehoefte op het perceel moet gerealiseerd worden, zou de erfgoedwaarde van het gebouw teniet worden gedaan. Daarom kunnen geen parkeerplaatsen voorzien worden.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen bedraagt dan 0.

 

Dit is het verschil tussen het aantal volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostalplaatsen.

 

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

3. Vanuit oogpunt monumentenzorg worden volgende voorwaarden opgelegd:

-          Een aangepast ontwerp voor de gelijkvloerse voorgevel is voor te leggen aan de stedelijke dienst Monumentenzorg (monumentenzorg@antwerpen.be).

-          In de borstwering van de voorgevel is een smalle horizontale staaf te voorzien.

-          Informatie over het uitdiepen van de kelder en de impact op de bestaande funderingen moet worden toegelicht voorafgaand aan uitvoering.

-          Nieuwe leidingen moeten zoveel als mogelijk voorzien worden ter hoogte van bestaande beschadigingen of doorvoeren in het tongewelf.

4. Vanuit archeologisch oogpunt worden volgende voorwaarden opgelegd:

-          De bouwheer meldt twee weken voor aanvang de start van de werken aan de stedelijke dienst Archeologie (archeologie@antwerpen.be).

-          De bouwheer laat werfcontroles toe door stadsarcheologen.

-          De bouwheer is verplicht om eventuele restanten of vondsten waarvan hij redelijkerwijs vermoedt dat ze archeologische waarde hebben, te melden onder de vondstmeldingsplicht (Onroerenderfgoeddecreet van 2 juli 2013, artikel 5.1.4).

5. Overeenkomstig artikel 26 van de bouwcode moet voor de handelsruimte een afzonderlijke afvalberging van 4 m² worden voorzien.

6. De toegang naar de winkel moet een vrije breedte van 90 cm hebben conform artikel 22 van de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid.

7. De unit op de eerste verdieping mag enkel worden gebruikt als gastenkamer die ondergeschikt is aan en integraal deel uitmaakt van de woning.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

25 mei 2022

Volledig en ontvankelijk

3 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

12 augustus 2022

Einde openbaar onderzoek

10 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

16 november 2022

Verslag GOA

28 oktober 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

12 augustus 2022

10 september 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

3. Vanuit oogpunt monumentenzorg worden volgende voorwaarden opgelegd:

-          Een aangepast ontwerp voor de gelijkvloerse voorgevel is voor te leggen aan de stedelijke dienst Monumentenzorg (monumentenzorg@antwerpen.be).

-          In de borstwering van de voorgevel is een smalle horizontale staaf te voorzien.

-          Informatie over het uitdiepen van de kelder en de impact op de bestaande funderingen moet worden toegelicht voorafgaand aan uitvoering.

-          Nieuwe leidingen moeten zoveel als mogelijk voorzien worden ter hoogte van bestaande beschadigingen of doorvoeren in het tongewelf.

4. Vanuit archeologisch oogpunt worden volgende voorwaarden opgelegd:

-          De bouwheer meldt twee weken voor aanvang de start van de werken aan de stedelijke dienst Archeologie (archeologie@antwerpen.be).

-          De bouwheer laat werfcontroles toe door stadsarcheologen.

-          De bouwheer is verplicht om eventuele restanten of vondsten waarvan hij redelijkerwijs vermoedt dat ze archeologische waarde hebben, te melden onder de vondstmeldingsplicht (Onroerenderfgoeddecreet van 2 juli 2013, artikel 5.1.4).

5. Overeenkomstig artikel 26 van de bouwcode moet voor de handelsruimte een afzonderlijke afvalberging van 4 m² worden voorzien.

6. De toegang naar de winkel moet een vrije breedte van 90 cm hebben conform artikel 22 van de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid.

7. De unit op de eerste verdieping mag enkel worden gebruikt als gastenkamer die ondergeschikt is aan en integraal deel uitmaakt van de woning.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.