Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09393 - Stedelijk patrimonium. Werkhaven - Nieuwe locatie voor Foodsavers-Werkhaven. Opdracht aan AG Vespa. Principebeslissing - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09393 - Stedelijk patrimonium. Werkhaven - Nieuwe locatie voor Foodsavers-Werkhaven. Opdracht aan AG Vespa. Principebeslissing - Goedkeuring 2022_CBS_09393 - Stedelijk patrimonium. Werkhaven - Nieuwe locatie voor Foodsavers-Werkhaven. Opdracht aan AG Vespa. Principebeslissing - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Omwille van afbraak van de Havanasite en een dreigend plaats tekort op verschillende locaties is Werkhaven op zoek naar een nieuwe locatie. Er kwamen diensten en mensen bij door de inkanteling van PAX en er is vanuit het beleid de wens om Foodsavers uit te breiden. Daarnaast voldoen sommige locaties niet aan bepaalde vereisten, zijn onbruikbaar of worden afgebroken. 

Onderstaand een overzicht van de verschillende locaties: 

 • Het college keurde op 31 maart 2017 (jaarnummer 3015) goed om het pand in de Lange Lobroekstraat 83, 2060 Antwerpen te huren voor de tewerkstelling van de werknemers van Personeelsmanagement, afdeling Werkhaven. De huurtermijn loopt van 1 april 2017 tot en met  31 maart 2026, de huidige huurprijs bedraagt 53.246,87 euro per jaar.

 • Er werd een huurovereenkomst afgesloten met Werkhaven Antwerpen vzw op datum van 28 november 2012 voor het magazijn en kantoorruimte op de Bisschoppenhoflaan 615-617, 2100 Deurne voor een periode van negen jaar met aanvang op 1 januari 2013 tot en met 31 december 2021. Het college keurde op 26 november 2021 (jaarnummer 9324) een vervanging van de oude overeenkomst goed. De nieuwe huurovereenkomst vangt aan op 1 januari 2022 en loopt tot en met 31 december 2030. De huurovereenkomst loopt van 1 januari 2022 tem 31 december 2030. De huurprijs voor één jaar bedraagt 135.836,10 euro.

 • Kalverstraat 16, 2060 Antwerpen: jaarlijks betaalt de stad Antwerpen 25.000,00 euro. Het college bekrachtigde op 13 december 2019 (jaarnummer 10304) de bezettingsovereenkomst voor een afgesloten parkeerruimte gelegen in de Kalverstraat 16, 2060 Antwerpen voor de afdeling Werkhaven van de dienst Strategische Coördinatie/Personeel & Organisatie. De bezetting nam een aanvang op 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021. Het college keurde op 3 december 2021 (jaarnummer 9527) een verlenging van de inhuur name van de afgesloten parkeerruimte gelegen in de Kalverstraat 16, 2060 Antwerpen voor de afdeling Werkhaven, goed. De verlenging gaat in vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 met een opzegtermijn van drie maanden.

 • Op 30 oktober 2015 (jaarnummer 8795) keurde het college de opname van de opslag van de voedseloverschotten van OCMW Antwerpen in het programma betreffende eisen voor de opmaak van het prestatiebestek voor het realiseren van een logistiek centrum in het noorden van de stad Antwerpen, goed. Vanuit POD MI FEAD kregen we positieve feedback op dit voorgestelde ODC om voedselhulp in de stad Antwerpen te organiseren. Op 27 november 2015 (jaarnummer 9875) keurde het college de oprichting van een Antwerps opslag- en distributiecentrum voor voedselhulp (ODC), principieel goed. Op 2 juni 2017 (jaarnummer 5058) keurde het college het gebruik van 161 m² extra ruimte (lokaal 00.21) in loods R op de Havanasite door het OCMW, goed. Op 29 juni 2017 (jaarnummer 358) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de huur van een opslagplaats (loods R) in het magazijn van de gemeenschappelijke aankoopcentrale (GAC) gelegen te 2030 Antwerpen Noorderlaan 500/Havanastraat en het uitvoeren van de nodige aanpassingswerken, goed. De site in de Havanastraat wordt afgebroken in de tweede helft van 2024.

Argumentatie

Werkhaven is op zoek naar een geschikte locatie of locaties om de werking verder te kunnen zetten op een efficiënte manier. In 2024 wordt de site in de Havanastraat die Foodsavers in gebruik neemt, afgebroken. Daarnaast is er een plaatsgebrek zowel in de Lange Lobroekstraat als de Bisschoppenhoflaan. 

Werkhaven zoekt een locatie in of rond Antwerpen: 2100 Deurne, 2610 Wilrijk, 2020 Kiel, 2060 Antwerpen, 2030 Luchtbal. De verdere vereisten voor een nieuwe locatie zijn opgesomd in bijlage. 

Er zijn drie haalbare scenario's voor een  efficiënte werking van Werkhaven:

 1. Huren van één gebouw voor alle diensten van Werkhaven en verhuizen met alle diensten naar één pand met voldoende magazijnruimte. Door alle diensten samen te bundelen op een locatie kunnen de verschillende diensten van Werkhaven materiaal delen en gezamenlijke ruimtes efficiënter benutten. 
 2. Werkhaven zoekt naar een nieuw gebouw om Foodsavers en een aantal andere diensten van Werkhaven, zoals renovatie en verkeer en enkele ploegen van zwerfvuil onder te brengen. Daarnaast behoudt Werkhaven het gebouw op de Bisschoppenhoflaan 615-617 2100 Deurne. Werkhaven stopt met het huren van het gebouw in de Lange Lobroekstraat en de Kalverstraat. Op deze manier biedt Werkhaven ook een antwoord op de afbraak van de site in de Havanastraat en de te kleine magazijnruimte op andere locaties, maar is de opdracht  meer haalbaar qua budget. 
 3. Werkhaven zoekt naar een nieuw gebouw om alleen Foodsavers onder te brengen. Daarnaast behoudt Werkhaven het gebouw op de Bisschoppenhoflaan  en het gebouw op de Lange Lobroekstraat. Later bekijkt Werkhaven hoe het plaatsgebrek op de andere locaties kan worden opgelost.

Naast het zoeken van een nieuwe locatie voor Werkhaven moet deze nieuwe locatie ook ingericht worden naar de noden van Werkhaven. Deze inrichtingswerken zijn afhankelijk van het gebouw dat wordt gehuurd en bestaat uit:

 • voorzien van bureauruimtes, douches en toiletten; 
 • voorzien van voldoende elektrische laadpunten  voor fietsen, wagens en werkmateriaal;
 • voorzieningen voor het plaatsen van koel- en vriescellen;
 • voorzien van laad- en loskade voor vrachtwagen aan magazijn; 
 • voorzien van zaagruimte + afzuigsysteem conform ATEX. 

Het zoeken naar een locatie en de onderhandeling van het vastgoed wordt uitgevoerd door AG VESPA Vastgoed en de inrichtingswerken worden uitgevoerd door AG VESPA Bouw. 

Werkhaven en AG VESPA onderzoeken nu twee pistes:

        1. Een site in Wilrijk langsheen de A12 met een achterliggende magazijnruimte van 3.161 m2. Daarnaast is er een tweede magazijn met kantoren beschikbaar. De geschatte jaarlijkse huurprijs is 258.000,00 euro + investeringskosten.

        2. Een site op Kielsbroek 4, 2020 Antwerpen. Deze site is 1.230 m2 en instapklaar. Werkhaven bekijkt nog op welke manier het magazijn kan ingericht worden om zo efficiënt mogelijk te kunnen stapelen. Daarnaast is er ook nog mogelijkheid tot het huren van een magazijn van 500 m2. Deze site bevindt zich bij verschillende andere voedingsbedrijven.

Juridische grond

Artikel 30, §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt met betrekking tot in-housetoezicht volgende voorwaarden:

1° de aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten;
2° meer dan 80 % van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of door andere, door diezelfde aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen; en
3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG VESPA goed. Specifiek met betrekking tot realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten  van het stedelijk patrimonium zijn onder andere volgende artikels van toepassing:

 • in artikel 6 §3 wordt de opdracht aan AG VESPA voor het patrimoniumbeheer van het stedelijk patrimonium omschreven. De beleidsbeslissing tot het realiseren van bouw- en onderhoudsprojecten ligt bij de stad Antwerpen. De stad Antwerpen legt tevens het projectbudget vast;
 • artikel 6  §3.4 bepaalt dat AG VESPA instaat voor de realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten van het stedelijk patrimonium en dat deze opdracht de beslissingsbevoegdheid inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten omvat, in eigen naam en voor rekening van de stad Antwerpen. De stad Antwerpen dient hiervoor de beleidsbeslissing tot realisatie van het project te nemen en het projectbudget vast te leggen;
 • in artikel 7, Lastgeving stedelijk patrimonium, verleent de stad Antwerpen een volmacht aan AG VESPA om in de realisatie van bouw-, onderhouds- en publieke domein projecten alle daden van beschikking en beheer te stellen in eigen naam en voor rekening van de stad Antwerpen voor wat betreft het stedelijk patrimonium. Onder deze lastgeving valt expliciet ook de bevoegdheid tot het nemen van alle beslissingen in het kader van overheidsopdrachten met betrekking tot het stedelijk patrimonium;
 • in artikel 11 §2 staat dat in uitvoering van de beheersovereenkomst, de stad Antwerpen alle kosten die AG VESPA opneemt, ten laste neemt.

Algemene financiële opmerkingen

Het totale investeringsbudget voor het project 'Nieuwe locatie voor Werkhaven' wordt geraamd op 800.000,00 euro inclusief btw, erelonen, voorstudies, buitenaanleg en 10% onvoorziene omstandigheden. Dit is een richtbedrag, maar het totaal kan pas gekend zijn op het moment dat een concreet pand is gevonden.

Er is 403.132,37 euro voorzien op 5311050000 / 260 / 2LWS090101A00000 / 2300 middels de zesde aanpassing aan het meerjarenplan, onder voorbehoud van goedkeuring door het college en de gemeenteraad.

Er is 451.740,24 euro voorzien op 5311010000 / 6103 / 2LWS090101A00000 / 2200 tem 2500, bestaande uit  112.935,06 euro in 2023 en 2025 en 225.870,12 euro in 2024.

De huurkosten zullen verrekend worden op 5311050000 / 6100 / 2LWS090101A00000, op dit moment is er op dit boekingsadres 202.878,00 euro (2022), 206.935,56 euro, (2023), 211.074,27 euro (2024) en 215.295,76 euro (2025) voorzien. 

Dit budget is vermoedelijk ontoereikend en dient indien nodig middels een volgende aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 verhoogd te worden, onder voorbehoud van goedkeuring door het college en de gemeenteraad.

AG VESPA zal na de projectvoorbereidende werken het bouwproject verder in opdracht opnemen  onder de voorwaarde dat het totale projectbudget is opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

AG VESPA voert de opdracht uit in eigen naam en voor rekening van de stad Antwerpen. Het project zal maar door AG VESPA worden opgenomen voor zover er door de stad Antwerpen tijdig voldoende middelen worden voorzien.

Toekomstige vastleggingen zullen later ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS09 - Sociale economie
2LWS0901 - Kansengroepen activeren met aandacht voor werkarme gezinnen, vrouwen met migratie achtergrond, personen met arbeidsbeperking en jongeren
2LWS090101 - Actieve opvolging en begeleiding naar werk van kansengroepen via tewerkstellingstrajecten op maat

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt principieel goed dat voor de diensten van Werkhaven naar een nieuwe locatie wordt gezocht door AG VESPA Vastgoed en de inrichtingswerken worden uitgevoerd door AG VESPA Bouw.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen