Terug
Gepubliceerd op 16/01/2023

2022_CBS_09295 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2022/444. Raamovereenkomst aankoop GBOR-helmen, gasmaskers en toebehoren. Selectieleidraad en bestek - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09295 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2022/444. Raamovereenkomst aankoop GBOR-helmen, gasmaskers en toebehoren. Selectieleidraad en bestek - Goedkeuring 2022_CBS_09295 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2022/444. Raamovereenkomst aankoop GBOR-helmen, gasmaskers en toebehoren. Selectieleidraad en bestek - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De dienst Mobiele Eenheid (ME) van Politiezone Antwerpen is belast met het genegotieerd beheer van de openbare ruimte (GBOR). Om deze taken op een veilige manier te kunnen uitoefenen worden de leden voorzien van een helmen en gasmaskers met filters om de beschermingsgraad bij gecontamineerde lucht te verhogen. Tevens dienen ook draagtassen en een onderhoudscontract te worden voorzien voor de helmen en gasmaskers alsook compatibele communicatiemiddelen. 

Om dit te realiseren wenst Politiezone Antwerpen een raamovereenkomst te sluiten voor een periode van vier jaar. Hiervoor wordt een mededingingsprocedure met Europese bekendmaking uitgeschreven met referentie PZA/2022/444.

Overeenkomstig artikel 38, § 1, 1° a) en b) van de wet van 17 juni 2016 wordt de opdracht gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling:

 • er kan niet worden voorzien in de behoeften van de aanbestedende overheid zonder aanpassing van onmiddellijk beschikbare oplossingen;
 • de opdracht kan niet worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico's.

De procedure zal in twee fases gebeuren:

 • fase 1: er wordt een selectieleidraad opgesteld en gepubliceerd. Van de aanvragen die worden ingediend zal Politiezone Antwerpen een selectie maken op basis van de selectiecriteria in de selectieleidraad;
 • fase 2: in deze fase wordt het bestek toegezonden aan de geselecteerde kandidaten.

Politiezone Antwerpen zal overeenkomstig artikel 2 en 49 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor prestaties die het voorwerp van deze opdracht uitmaken tevens kunnen optreden als aankoopcentrale voor haar klanten. Worden beschouwd als klanten, zij die bestellingen op dit contract kunnen plaatsen: de lokale politiezones.

Argumentatie

De juridische situatie van de inschrijver zal beoordeeld worden volgens volgend criterium (uitsluitingscriterium):

Het Uniforme Europese Aanbestedingsdocument, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

De economische en financiële draagkracht van de inschrijver zal beoordeeld worden volgens volgende criteria (selectiecriteria): 

CriteriumWeging
Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico'sNiet-uitsluitend
Beschikken over een jaaromzet van minstens 100.000 euro over 3 boekjaren in verkoop van helmen en gasmaskers voor ordehandhaving
Uitsluitend


De technische bekwaamheid van de inschrijver zal beoordeeld worden volgens volgende criteria (selectiecriteria):

CriteriumWeging
Drie referentiesUitsluitend
Attestering van de conformiteit aan de VPAM KDIW2004 
Uitsluitend
ISO 9001 certificaatUitsluitend
EMAS certificaatUitsluitend


De inschrijvers zullen beoordeeld worden volgens volgende gunningscriteria:

 • kwaliteit: 40 punten;
 • prijs: 35 punten;
 • onderhoudscontract: 10 punten;
 • catalogus: 5 punten;
 • leveringstermijn: 5 punten;
 • waarborgtermijn: 5 punten.

Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 8 van het Algemeen Reglement op de boekhouding van de politiezone (ARPC) is elke aankoop op de buitengewone begroting bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad keurt de aankoopprocedure goed en kan de gunning delegeren aan het college.

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave kan verrekend worden op de gewone en de buitengewone politiebegroting. Op budgetposities 33000_12402, 33000_12406_01 en 33000_74451 zal voor de dienstjaren 2023 tot en met 2027 voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed dat een raamovereenkomst wordt gesloten voor de aankoop van GBOR-helmen, gasmaskers en toebehoren voor Politiezone Antwerpen voor de dienstjaren 2023 tot en met 2027 en dat hiervoor een mededingingsprocedure met onderhandeling Europese bekendmaking wordt uitgeschreven met referentie PZA/2022/444.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed dat het bestek met referentie PZA/2022/444 voor het sluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop van  GBOR-helmen, gasmaskers en toebehoren voor Politiezone Antwerpen in fase twee naar de geselecteerde kandidaten wordt toegezonden.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt goed dat Politiezone Antwerpen overeenkomstig artikel 2 en 49 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten zal optreden als aankoopcentrale.

Artikel 4

De gemeenteraad keurt goed dat de gunning door het college mag geschieden.

Artikel 5

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
 

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Aankoop GBOR-helm   budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_74451
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 - 2400 - 2500 - 2600 - 2700

Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2027 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.
Nog niet van toepassing
Aankoop gasmaskers
budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_74451
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 - 2400 - 2500 - 2600 - 2700

Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2027 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.
Nog niet van toepassing
Aankoop gasmaskertassen
budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_12402
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 - 2400 - 2500 - 2600 - 2700

Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2027 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.
Nog niet van toepassing
Aankoop filters voor gasmaskers
budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_12402
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 - 2400 - 2500 - 2600 - 2700

Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2027 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.
Nog niet van toepassing
Onderhoudscontract gasmaskers   budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_12406_01
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 - 2400 - 2500 - 2600 - 2700

Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2027 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.
Nog niet van toepassing

Bijlagen

 • ESPD_request_nl.pdf
 • Selectieleidraad helmen + maskers.docx