Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_CBS_09409 - Gezondheid - Wijk Moretusburg en Hertogvelden - Verderzetting opvangaanbod 2023. Samenwerkingsovereenkomst Umicore nv. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09409 - Gezondheid - Wijk Moretusburg en Hertogvelden - Verderzetting opvangaanbod 2023. Samenwerkingsovereenkomst Umicore nv. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_09409 - Gezondheid - Wijk Moretusburg en Hertogvelden - Verderzetting opvangaanbod 2023. Samenwerkingsovereenkomst Umicore nv. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 4 februari 2022 (jaarnummer 988) de samenwerkingsovereenkomst met Umicore nv goed betreffende het opvangvangaanbod tijdens de schoolvakanties van 2022.

De stad wil ook in 2023 deze continuïteit kunnen garanderen en legt daarom een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Umicore nv betreffende het opvangaanbod 2023 ter goedkeuring voor aan het college.

Argumentatie

Elk halfjaar organiseert het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) een bloedonderzoek om de lood-in-bloedwaarden van de kinderen in de wijken Moretusburg en Hertogvelden in Hoboken op te volgen. Uit recent onderzoek is gebleken dat het gemiddelde van de metingen van het najaar 2021 2.91 µg/dl bedraagt en van het voorjaar 2022 3,03 µg/dl. De referentiewaarde voor 2022 is 3,5 µg/dl, vanaf 2023 is dat 3 µg/dl.  

Onderzoek toont aan dat er een belangrijke correlatie bestaat tussen (duur van) het verblijf van jonge kinderen in de buurt van de Umicore nv site en de hoogte van de lood-in-bloedwaarden. Daarom wil de stad in overleg met Umicore nv de kinderen tot en met 12 jaar uit de wijken Moretusburg en Hertogvelden ook tijdens de schoolvakanties van 2023 de kans bieden de wijk te verlaten door het aanbieden van een opvangaanbod. Het aanbod geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 12 jaar, op voorwaarde dat zij deel uitmaken van een gezin met kinderen van 12 jaar of jonger en hun hoofdverblijfplaats in de wijken Moretusburg en Hertogvelden hebben. 

Dit aanbod is een verderzetting van het aanbod dat in het leven werd geroepen naar aanleiding van de verhoogde bloedwaarden gemeten in 2020. De toeleiding naar het aanbod en de communicatie naar de doelgroep gebeurt vanuit de stad. De coördinatie wordt opgenomen door de bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Er worden geen plaatsen voorbehouden.
De gezinnen die gebruik maken van het opvangaanbod  in het kader van deze overeenkomst prefinancieren niets. De prefinanciering van de uitgaven zal gebeuren vanuit de stad. Deze kosten worden uiteindelijk ten laste genomen door Umicore nv.

Algemene financiële opmerkingen

Het is niet de bedoeling dat de ouders deze kosten betalen (noch op het moment van inschrijving, noch achteraf). De uitgaven zullen daarom voorgeschoten worden van het boekingsadres 5402500000/6141/2HMS090104A00000.

De terugbetaling door Umicore nv van deze uitgaven zal geregistreerd worden op het corresponderende budgetadres voor ontvangsten namelijk 5402500000/746/2HMS090104A00000. Na goedkeuring van de gemeenteraad van de 6de aanpassing van het meerjarenplan zullen de ontvangsten en uitgaven voorzien worden voor 95.000,00 EUR in 2023.

De uitgaven aan derden worden ter goedkeuring aangeboden aan de verantwoordelijke administratief goedkeurder van de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS09 - Gezondheids- en seniorenzorg
2HMS0901 - Gezondheidszorg

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de samenwerkingsovereenkomst met Umicore nv over het opvangaanbod  in 2023 voor kinderen uit de wijken Moretusburg en Hertogvelden goed.

Artikel 2

Het college keurt goed dat er conform de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst tijdens de schoolvakanties in 2023 een opvangaanbod wordt voorzien. 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het college geeft opdracht aan:

DienstTaak
BZ/HOVerzorgt de lokale contacten in de wijken Moretusburg en Hertogvelden
OS/Loketwerking
Bezorgt de gegenereerde lijsten met de namen, adressen, rijksregisternummers en leeftijd van alle kinderen jonger dan 12 jaar en +12 jarige kinderen die deel uitmaken van een gezin met kinderen van 12 jaar of jonger en met gewone verblijfplaats in de wijken Moretusburg en Hertogvelden
TVCoördineert het opvangaanbod