Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09382 - Selectieleidraad GAC_2022_02261 - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van glazenwasserijwerken - Selectieleidraad en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09382 - Selectieleidraad GAC_2022_02261 - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van glazenwasserijwerken - Selectieleidraad en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_09382 - Selectieleidraad GAC_2022_02261 - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van glazenwasserijwerken - Selectieleidraad en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De ramen van gebouwen in gebruik door entiteiten van de groep Antwerpen, dienen periodiek  te worden gereinigd.  De huidige overeenkomst GAC_2019_01064  eindigt op 30 september 2023. Om de continuïteit te garanderen, wenst de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale mededingingsprocedure met onderhandeling met Europese bekendmaking GAC_2022_02261 hiervoor uit te schrijven.

De opdracht is opgedeeld in twee percelen:

  • Perceel 1: gebouwen van de stad Antwerpen: verschillende typen van gebouwen, zoals administratie, werkplaatsen, enzovoort;
  • Perceel 2: gebouwen van andere afnemers van de aankoopgroep.

Argumentatie

Om zijn technische bekwaamheid aan te tonen, bezorgt de kandidaat

  1. minimaal 5 en maximaal 10 referenties per perceel met betrekking tot glazenwas, uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, met een jaarlijkse contractwaarde, cumulatief voor perceel 1 ad minimum 200.000 euro excl btw en voor perceel 2 ad minimum 100.000 euro excl btw.
  2. in functie van kwaliteit en veiligheid: 
  • een verklaring op eer dat het bedrijf alle geldende CAO’s en wettelijke verplichtingen mbt glazenwasserij naleeft, en 
  • een VCA* bedrijfscertificaat. Indien er gewerkt wordt met onderaannemers legt de kandidaat een VCA** certificaat voor.

Juridische grond

In toepassing van artikel 38, §1, eerste lid, 1°, c) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht gegund worden bij mededingingsprocedure met onderhandeling omdat de opdracht niet kan worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico’s.

Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

In toepassing van de artikelen 2, 6° en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal de stad Antwerpen optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aanvullende aankoopactiviteiten verricht die bestemd zijn voor andere aanbesteders die in de opdrachtdocumenten zijn aangeduid.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Algemene financiële opmerkingen

Bij deze raamovereenkomst treedt de stad op als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen. Indien andere entiteiten dan de stad afnemen op deze raamovereenkomst, zal dat gebeuren in eigen naam en voor eigen rekening. De vastleggingen voor die deelopdrachten zullen dan ook op de eigen budgetten gebeuren.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS04 - Stads- en buurtonderhoud
2WNS0401 - Reguliere taken stads- en buurtonderhoud
2WNS040106 - Graffiti verwijderen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt selectieleidraad GAC_2022_02261 voor 'Raamovereenkomst voor het uitvoeren van glazenwasserijwerken' goed en keurt eveneens goed dat:

  • hiervoor een mededingingsprocedure met onderhandeling (met Europese bekendmaking) wordt uitgeschreven;
  • de stad voor deze opdracht optreedt als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van glazenwasserijwerken


budgetplaats: 5281000000
budgetpositie: 61031
functiegebied: 2WNS040108A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA050309
budgetperiode: 2300, 2400, 2500, 2600, 2700

met orderbons


Bijlagen

  • 02261_20221007_Selectieleidraad_Glazenwas.pdf