Terug
Gepubliceerd op 16/01/2023

2022_CBS_09394 - Ondersteuning. Marketing en communicatie - Nieuw reglement Stadsmarketingfonds - Opheffing - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09394 - Ondersteuning. Marketing en communicatie - Nieuw reglement Stadsmarketingfonds - Opheffing - Goedkeuring 2022_CBS_09394 - Ondersteuning. Marketing en communicatie - Nieuw reglement Stadsmarketingfonds - Opheffing - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 2 mei 2018 (jaarnummer 236) keurde de gemeenteraad het 'Reglement Stadsmarketingfonds' en de 'Financiële richtlijnen Stadmarketingfonds' goed.

Op 16 december 2019 (jaarnummer 794) keurde de gemeenteraad het vorige reglement stadsmarketingfonds goed.

Argumentatie

De stad Antwerpen wil zich nationaal en internationaal op de kaart zetten als een aantrekkelijke stad voor belevers en ondernemers. Om deze ambitie te realiseren, wil de stad Antwerpen maximaal samenwerken met partijen binnen en buiten de stad die daartoe een positieve bijdrage kunnen leveren (stakeholders). Met het stadsmarketingfonds wil de stad Antwerpen een kader aanbieden om projecten van stakeholders te stimuleren en financieel te ondersteunen.

Het stadsmarketingfonds werd gedefinieerd als een kader waarbinnen stakeholders projecten kunnen indienen die, indien van meerwaarde voor de (inter)nationale marketing van de stad Antwerpen, in aanmerking komen voor cofinanciering en ondersteuning vanuit de stad Antwerpen. Een gezamenlijk engagement tussen de stad Antwerpen en externe stakeholders is daarbij het uitgangspunt.

Het reglement gaat in op 1 januari 2023 en loopt tot en met 31 december 2025.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is ingevolge artikel 41, 23° van het Decreet over het lokaal bestuur bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Algemene financiële opmerkingen

Het budget voor het stadsmarketingfonds wordt voorzien op 2SBS060103, onder voorbehoud van de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad.

De middelen voor de ondersteuning binnen het reglement ‘Stadsmarketingfonds’ zijn voorzien op 5317600000 / 6496600 / 2SBS060103A00000 / 2023 tot en met 2025, onder voorbehoud van de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad heft het Reglement Stadsmarketingfonds zoals beslist door de gemeenteraad op 16 december 2019 (jaarnummer 794) op, met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het Reglement Stadsmarketingfonds goed, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.