Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09305 - Toelating muziekactiviteit - Handelsbeurs Antwerpen Events, Borzestraat 31, 2000 Antwerpen. Dossiernummer MUZA2022/095/PV - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis - contact: Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09305 - Toelating muziekactiviteit - Handelsbeurs Antwerpen Events, Borzestraat 31, 2000 Antwerpen. Dossiernummer MUZA2022/095/PV - Goedkeuring 2022_CBS_09305 - Toelating muziekactiviteit - Handelsbeurs Antwerpen Events, Borzestraat 31, 2000 Antwerpen. Dossiernummer MUZA2022/095/PV - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Aanvrager: Handelsbeurs Antwerpen Events  – Borzestraat 31 – 2000 Antwerpen. De aanvraag omvat het evenement “Gala avond 60-jarig jubileum AIJA" op zaterdag 10 december 2022 van 22.30 uur tot zondag 11 december 2022 2.00 uur, Borzestraat 31 te 2000 Antwerpen.

Argumentatie

Omdat het ontplooien van elektronisch versterkte muziek in het kader van evenementen tot overlast en fysiologische reacties kan leiden, bestaat er aanleiding om voorwaarden op te leggen om deze effecten tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

Voorwaarden om geluidshinder bij omwonenden te beperken:

 • het maximale geluidsniveau dat wordt waargenomen buiten de inrichting mag niet hoger zijn dan 75 dB(A) en 85 dB(C);
 • het aandeel van zware bastonen  dient zodanig beperkt dat de waarde “LCeq – LAeq” steeds kleiner blijft dan 10 dB;
 • de organisator/initiatiefnemer zorgt ervoor dat tijdens de muziekactiviteit een verantwoordelijke, die in staat is het geproduceerde geluid te wijzigen op aanduiding van de toezichthouders of politie, steeds telefonisch bereikbaar is. De gegevens betreffende deze verantwoordelijke, zoals naam en gsm-nummer, worden vooraf bezorgd aan de toezichthouders (MI@antwerpen.be) en aan de lokale politie leefmilieu (lokale.recherche.leefmilieu@politie.antwerpen.be);
 • de organisator/initiatiefnemer dient zich strikt te houden aan de onderrichtingen van de toezichthouders zoals bepaald in artikel 16.3.1 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid. In geval van geluidsoverlast kunnen deze steeds strengere normen opleggen;
 • de buurtbewoners moeten worden ingelicht, met vermelding van datum, tijdsduur en eventuele hinder (bereikbaarheid van garages, geluidsoverlast) evenals de vermelding van de naam en het telefoonnummer van de verantwoordelijke inrichter(s).

Voorwaarden om de kans op gehoorschade bij bezoekers te vermijden:

 • het maximale geluidsniveau mag 100 dB(A) LAeq,60min niet overschrijden. Als het maximale geluidsniveau, gemeten als 102 dB(A) LAeq,15min niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan;
 • het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats. De meetplaats bevindt zich tussen 1,5 en 3 meter boven de vloer. De meetplaats bevindt zich ter hoogte van de mengtafel voor zover de mengtafel zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers bevindt. Indien de mengtafel zich op een andere plaats bevindt, situeert de meetplaats zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers;
 • op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq, 15min continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis van Vlarem titel II. Dit houdt in dat:
 1. de meet- en registratieapparatuur voldoet aan de eisen gesteld voor klasse 2-meetinstrumenten in de NBN-normen (NBN EN 60651 1996 of recenter);
 2. de meet- en registratieapparatuur moet zo geïnstalleerd worden dat die niet kan worden gemanipuleerd door derden. Dit geldt ook voor de meetmicrofoon;
 3. de meetmicrofoon van de meet- en registratieapparatuur moet zo geïnstalleerd worden dat hij niet afgeschermd wordt voor het geluid waaraan bezoekers worden blootgesteld;
 4. de meet- en registratieapparatuur moet zo uitgerust zijn dat gedurende de volledige activiteit kan gemeten worden.
 • het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon.
 • de meetplaats is toegankelijk voor de toezichthoudende overheid. De meet- en registratieapparatuur kan steeds gecontroleerd worden door de toezichthoudende overheid.

Let wel: de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de toegestane norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten inzake meet- en registratieapparatuur zoals hiervoor vermeld.

Het college beslist op basis van de voorwaarden zoals voorgesteld door de dienst Vergunningen en sluit zich aan bij deze motivatie.

Juridische grond

Vlarem titel II stelt het maximaal geluidsniveau vast voortgebracht door muziek in een tent, in openlucht of in een andere openbare inrichting dan een openbare inrichting zoals vermeld in rubriek 32.1 of 32.2 van de Vlarem-indelingslijst, en in private inrichtingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Hoofdstuk 6.7 van Vlarem titel II bepaalt dat van het maximale geluidsniveau vastgelegd in het Vlarem, kan worden afgeweken wanneer een muziekactiviteit voorafgaand is aangevraagd en het college de muziekactiviteit toelaat. Het college kan beperkende maatregelen opleggen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist de geluidsnormen, zoals geformuleerd in de argumentatie, goed te keuren aan Handelsbeurs Antwerpen Events, Borzestraat 31, 2000 Antwerpen, voor het organiseren van het evenement “Gala avond 60-jarig jubileum AIJA”. De muziekoptredens worden toegestaan op zaterdag 10 december 2022 van 22.30 uur tot zondag 11 december 2022 2.00 uur in de Handelsbeurs, Borzestraat 31 te 2000 Antwerpen. Het college wijst erop dat in de evenemententoelating in strengere zin kan afgeweken worden van deze geluidsnormen en openingsuren om redenen van veiligheid en openbare orde. Het college wijst de organisator erop dat de maatregelen genomen door hogere overheden, die de verspreiding van het coronavirus tegengaan, zoals beschreven in de geldende Ministeriële Besluiten, omzendbrieven, politieverordeningen en protocols onverminderd van toepassing zijn.

Artikel 2

Het college wijst erop dat wanneer het evenement wordt toegelaten, de exploitant volgende geluidsvoorwaarden dient na te leven:

Voorwaarden om geluidshinder bij omwonenden te beperken:

 • het maximale geluidsniveau dat wordt waargenomen buiten de inrichting mag niet hoger zijn dan 75 dB(A) en 85 dB(C);
 • het aandeel van zware bastonen  dient zodanig beperkt dat de waarde “LCeq – LAeq” steeds kleiner blijft dan 10 dB;
 • de organisator/initiatiefnemer zorgt ervoor dat tijdens de muziekactiviteit een verantwoordelijke, die in staat is het geproduceerde geluid te wijzigen op aanduiding van de toezichthouders of politie, steeds telefonisch bereikbaar is. De gegevens betreffende deze verantwoordelijke, zoals naam en gsm-nummer, worden vooraf bezorgd aan de toezichthouders (MI@antwerpen.be) en aan de lokale politie leefmilieu (lokale.recherche.leefmilieu@politie.antwerpen.be);
 • de organisator/initiatiefnemer dient zich strikt te houden aan de onderrichtingen van de toezichthouders zoals bepaald in artikel 16.3.1 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid. In geval van geluidsoverlast kunnen deze steeds strengere normen opleggen;
 • de buurtbewoners moeten worden ingelicht, met vermelding van datum, tijdsduur en eventuele hinder (bereikbaarheid van garages, geluidsoverlast) evenals de vermelding van de naam en het telefoonnummer van de verantwoordelijke inrichter(s).

Voorwaarden om de kans op gehoorschade bij bezoekers te vermijden:

 • het maximale geluidsniveau mag 100 dB(A) LAeq,60min niet overschrijden. Als het maximale geluidsniveau, gemeten als 102 dB(A) LAeq,15min niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan;
 • het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats. De meetplaats bevindt zich tussen 1,5 en 3 meter boven de vloer. De meetplaats bevindt zich ter hoogte van de mengtafel voor zover de mengtafel zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers bevindt. Indien de mengtafel zich op een andere plaats bevindt, situeert de meetplaats zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers;
 • op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq, 15min continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis van Vlarem titel II. Dit houdt in dat:
 1. de meet- en registratieapparatuur voldoet aan de eisen gesteld voor klasse 2-meetinstrumenten in de NBN-normen (NBN EN 60651 1996 of recenter);
 2. de meet- en registratieapparatuur moet zo geïnstalleerd worden dat die niet kan worden gemanipuleerd door derden. Dit geldt ook voor de meetmicrofoon;
 3. de meetmicrofoon van de meet- en registratieapparatuur moet zo geïnstalleerd worden dat hij niet afgeschermd wordt voor het geluid waaraan bezoekers worden blootgesteld;
 4. de meet- en registratieapparatuur moet zo uitgerust zijn dat gedurende de volledige activiteit kan gemeten worden.
 • het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon.
 • de meetplaats is toegankelijk voor de toezichthoudende overheid. De meet- en registratieapparatuur kan steeds gecontroleerd worden door de toezichthoudende overheid.

Let wel: de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de toegestane norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten inzake meet- en registratieapparatuur zoals hiervoor vermeld.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.