Terug
Gepubliceerd op 16/01/2023

2022_CBS_09338 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen - Algemene vergadering en raad van bestuur. Wijziging - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09338 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen - Algemene vergadering en raad van bestuur. Wijziging - Goedkeuring 2022_CBS_09338 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen - Algemene vergadering en raad van bestuur. Wijziging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Stad Antwerpen is in de bestuursorganen van verschillende externe entiteiten vertegenwoordigd.

Op 25 februari 2019 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 117) goed om mevrouw Eveline Cleynen af te vaardigen in de algemene vergadering en raad van bestuur van Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen (vzw Logo Antwerpen).

Aangezien mevrouw Eveline Cleynen sinds september 2022 niet langer bij Sociale Dienstverlening/Welzijn/gezondheid werkzaam is, dient zij vervangen te worden in de algemene vergadering en raad van bestuur van Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen (vzw Logo Antwerpen).

Argumentatie

Er wordt voorgesteld om de heer Daan Sanders af te vaardigen in de algemene vergadering en raad van bestuur van Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen (vzw Logo Antwerpen).

Juridische grond

Artikel 386 van het Decreet Lokaal Bestuur schrijft voor dat gemeenten verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk kunnen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen als die verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk niet belast worden met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot het oprichten van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed om, ter vervanging van mevrouw Evelyne Cleynen, de heer Daan Sanders af te vaardigen namens stad Antwerpen in de algemene vergadering van de externe entiteit Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen (vzw Logo Antwerpen) voor de legislatuur 2019-2024, en bij verhindering een plaatsvervanger die voldoet aan de decretale en statutaire vereisten.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed om, ter vervanging van mevrouw Evelyne Cleynen, de heer Daan Sanders af te vaardigen namens stad Antwerpen in het bestuursorgaan van de externe entiteit Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen (vzw Logo Antwerpen) voor de legislatuur 2019-2024.

Artikel 3

De gemeenteraad beslist dat afgevaardigde bij het uitoefenen van de verplichtingen verbonden aan de afvaardiging, steeds het bestuursakkoord als uitgangspunt moet nemen en waar nodig dient te overleggen met het college.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.