Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09412 - Ondersteuningsproduct - Harmonieuze stad - Subsidieschema's erediensten - Sint-Gertrudiskerk Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09412 - Ondersteuningsproduct - Harmonieuze stad - Subsidieschema's erediensten - Sint-Gertrudiskerk Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09412 - Ondersteuningsproduct - Harmonieuze stad - Subsidieschema's erediensten - Sint-Gertrudiskerk Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 juni 2021 (jaarnummer 348) het ondersteuningsreglement voor investeringen aan eredienstgebouwen goed.

Het eredienstbestuur van de Sint-Gertrudiskerk te Antwerpen vroeg op 2 oktober 2022 een ondersteuning aan de stad Antwerpen die niet gedekt wordt door restauratiepremies of andere subsidies van hogere overheden, voor het vernieuwen van de warmeluchtgenerator in haar kerkgebouw.

De gemeenteraad keurde op 21 oktober 2019 (jaarnummer 602) de meerjarenplanning 2020-2025 van het eredienstbestuur Sint-Gertrudis goed.

De gemeenteraad nam op 18 oktober 2021 (jaarnummer 636) kennis van het budget 2022 van het eredienstbestuur.

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

Het eredienstbestuur Sint-Gertrudis vraagt aan de stad een ondersteuning voor het vernieuwen van de warmeluchtgenerator in haar kerkgebouw. De werken worden geraamd op 35.234,53 EUR exclusief btw en 42.633,78 EUR inclusief btw.

Vespa geeft gunstig advies.

Deze werken dienen met een zekere hoogdringendheid uitgevoerd te worden, opdat de kerk tijdens de wintermaanden kan verwarmd worden. In dat geval wordt er geen premie aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Volgens artikel 6.2 van het stedelijk reglement voorziet de stad Antwerpen een ondersteuning van 80% en draagt het kerkbestuur bij in de kosten voor 20%:


Totaal excl. btw

Totaal incl. btw

Ondersteuning stad Antwerpen

Bijdrage eredienstbestuur

Ondersteuning

35.234,53 EUR

42.633,78 EUR

42.633,78 *0,8 = 34.107,02 EUR.

42.633,78 *0,20 = 8 526,76 EUR

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten bepaalt onder andere:

  • De gemeentebesturen passen de tekorten bij van de exploitatie van de kerkfabriek en dragen bij in de investeringen in de gebouwen van de eredienst;
  • De roerende en onroerende eigendommen en financiële beleggingen van de kerkfabriek, met uitzondering van de erkende gebouwen van de eredienst, vormen de reserves van de kerkfabriek en worden beheerd met het oog op het realiseren van een zo hoog mogelijk jaarlijks rendement;
  • De gemeente kan de kerkfabriek niet verplichten om die reserves te gebruiken voor investeringen in het kerkgebouw;
  • De jaarrekening is onderworpen aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

De gemeenteraad keurde op 28 juni 2021 (jaarnummer 348) het ondersteuningsreglement voor investeringen aan eredienstgebouwen goed.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 8 van het ondersteuningsreglement investeringen aan eredienstgebouwen bepaalt dat het college bevoegd is om de ondersteuning toe te kennen.

Algemene financiële opmerkingen

Een ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0603 - Erediensten
2HMS060301 - Erediensten

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de ondersteuning goed aan de Sint-Gertrudiskerk, met ondernemingsnummer 0211 342 808, voor een bedrag van 34.107,02 EUR voor het vernieuwen van de warmeluchtgenerator van haar kerkgebouw. De uitbetaling zal gebeuren op basis van voorgelegde facturen. Per factuur wordt een ondersteuning van 80% van het factuurbedrag (btw inclusief) uitbetaald, tot de uitputting van de vastlegging.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Eredienstbestuur  

Sint-Gertrudis
Spaanse Molenstraat 39
2040  Antwerpen

OND: 0211 342 808
IBAN: BE60 7895 6417 6670

34.107,02 EUR (inclusief btw)

budgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 664480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: Sub_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma:
2SA040790
budgetperiode: 2200

 4505144954


 

Bijlagen

  • 20220714_briefABB.pdf