Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09417 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - De Kringwinkel Antwerpen vzw. Repairkisten. Repair Café. Afsprakennota's. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09417 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - De Kringwinkel Antwerpen vzw. Repairkisten. Repair Café. Afsprakennota's. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_09417 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - De Kringwinkel Antwerpen vzw. Repairkisten. Repair Café. Afsprakennota's. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 16 december 2013 (jaarnummer 746) keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met de Kringwinkel Antwerpen vzw voor de ondersteuning van lokale Repair Cafés in de stad goed.

De gemeenteraad keurde op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) de basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid goed. 

In het kader van de goedkeuring van het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid en omwille van een aantal aanpassingen aan de samenwerkingsovereenkomst van 16 december 2013, wordt de huidige afsprakennota voor ontlening, onderhoud en administratieve afhandeling van repairkisten ter bekrachtiging aan het college voorgelegd. Deze afsprakennota beëindigt voornoemde samenwerkingsovereenkomst.

In het kader van het organiseren van Repair Cafés in het Ecohuis wordt ook de afsprakennota voor het organiseren en opvolgen van Repair Cafés in EcoHuis ter goedkeuring aan het college voorgelegd.

Argumentatie

De Kringwinkel Antwerpen vzw ondersteunt lokale verenigingen, dienstencentra en buurtgroepen bij het opzetten van een repair Café in hun buurt, door het uitlenen van repairkisten die alle hulpmiddelen en werkingsmaterialen bevatten voor de reparatie van onder andere elektrische toestellen, fietsen en textiel. De uitlening van repairkisten kadert binnen de lokale en bovenlokale bewustmaking rond duurzaamheid en circulariteit. Het initiatief helpt de levensduur van materialen te verlengen, de afvalberg te verkleinen en draagt als sociaal evenement bij aan sociale cohesie.
De stad Antwerpen voorziet een ondersteuning aan De Kringwinkel Antwerpen vzw, waarbij de stad als derde betaler tussenkomt bij de uitlening van repairkisten voor de organisatie van Repair Cafés die doorgaan op grondgebied van de stad Antwerpen en haar districten.  Dit werd tot heden via de samenwerkingsovereenkomst van 16 december 2013 (jaarnummer 746) voor de ondersteuning van lokale Repair Cafés georganiseerd.
De ondersteuning wordt vanaf heden toegekend onder de voorwaarden opgenomen in de afsprakennota. Deze bevat bepalingen over de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project.

De Kringwinkel Antwerpen vzw zal maximaal 5 Repair Cafés per jaar organiseren in het Ecohuis.  De stad Antwerpen organiseerde dit tot heden zelf, maar aangezien het concept Repair Café bekender is, focust stad Antwerpen zich nu op de inhoudelijke ondersteuning van nieuw opstartende Repair Cafés, eerder dan op de organisatie van een Repair Café in het Ecohuis zelf. Aangezien het Repair Café Ecohuis zeer bekend is in de buurt, wordt dit niet stopgezet, maar wordt de organisatie ervan toevertrouwd aan de Kringwinkel Antwerpen vzw.
De stad Antwerpen voorziet een ondersteuning aan De Kringwinkel Antwerpen vzw voor het uitwerken en laten plaatsvinden van maximaal 5 Repair Cafés per jaar, waarbij er per Repair Café een vastgestelde vergoeding wordt voorzien. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing, evenals alle andere toepasselijke wettelijke regels.
Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

Repairkisten:
Voor organisaties en verenigingen uit de stad Antwerpen en haar districten voorziet de verstrekker als derde betaler een volledige tussenkomst voor de verhuur- en transportkosten van de repairkisten, zodat de organisaties de kisten gratis kunnen ontlenen. Dit geldt voor maximaal 30 uitleningen per jaar. De ondersteuning is beperkt tot de huurprijs en eventuele transportkost van de repairkisten. Organisaties binnen de groep stad Antwerpen dienen geen waarborg te betalen. De waarborg maakt bijgevolg geen deel uit van de ondersteuning.
Er wordt een maximaal bedrag van 4.000,00 EUR per jaar voorzien.

Repair Café:
Er wordt een ondersteuning voorzien voor het organiseren van maximaal 5 Repair Cafés per jaar en een maximaal bedrag van 2.420,00 EUR per jaar. Voor het budgetjaar 2200 voorzien we 968,00 EUR omdat er nog slechts 2 Repair Cafés plaatsvinden en voor de volgende jaren 2.420,00 EUR.

De benodigde kredieten voor de ondersteuning van repairkisten zijn na aanpassing meerjarenplanning 6 voorzien voor 2200, 2300, 2400 en 2500 op volgend boekingsadres:
SUB_NR/INTERN/2200/5152500000/6496800/2LMS020301A00000/2SA020350.

Er is een tekort van 180,00 EUR voor 2023, 2024 en 2025. Dit zal gecorrigeerd worden bij aanpassing meerjarenplanning 7.

De uitbetaling van de ondersteuning verloopt volgens de afspraken vastgelegd in de afsprakennota en mits het aanleveren van de nodige stavingstukken zoals bepaald in de afsprakennota. 

De ondersteuning zal enkel uitbetaald worden als er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota voor repairkisten met De Kringwinkel Antwerpen vzw met ondernemingsnummer 0442.423.037 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een geldelijke ondersteuning van maximaal jaarlijks 4.000,00 euro. De afsprakennota heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.

Artikel 2

Het college bekrachtigt de afsprakennota voor het organiseren van Repair Cafés in het EcoHuis met De Kringwinkel Antwerpen vzw met ondernemingsnummer 0442.423.037 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een geldelijke ondersteuning van maximaal jaarlijks 2.420,00 euro, onder voorbehoud van nominatieve goedkeuring door de gemeenteraad. De afsprakennota heeft een looptijd van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2025.

Artikel 3

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de volgende geldelijke ondersteuning voor het budgetjaar 2022 goed:

  • 4000,00 EUR aan de Kringwinkel Antwerpen VZW;
  • 968,00 EUR aan de Kringwinkel Antwerpen VZW.

Artikel 4

Het college keurt de geldelijke ondersteuning van maximaal 2.420,00 EUR en 4.000,00 EUR per jaar voor de budgetjaren 2023, 2024 en 2025 goed.

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Ontlening Repairkisten

De Kringwinkel Antwerpen vzw
Deurnsebaan 52
2170 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0442.423.037

IBAN: BE48 0682 1104 2927

4000,00 EUR per jaarbudgetplaats: 5152500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LMS020301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020350
budgetperiode: 2200
2300, 2400, 2500

4505140241


Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
organisatie Repair Café Ecohuis

De Kringwinkel Antwerpen vzw
Deurnsebaan 52
2170 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0442.423.037

IBAN: BE48 0682 1104 2927

968,00 EURbudgetplaats: 5152500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LMS020301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020350
budgetperiode: 2200
4505140242
organisatie Repair Café Ecohuis

De Kringwinkel Antwerpen vzw
Deurnsebaan 52
2170 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0442.423.037

IBAN: BE48 0682 1104 2927


2.420,00 EUR per jaarbudgetplaats: 5152500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LMS020301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020350
budgetperiode: 2300, 2400, 2500
Wordt later opgemaakt