Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09364 - Vredescentrum - Beleidsdocument 2022-2024 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09364 - Vredescentrum - Beleidsdocument 2022-2024 - Kennisneming 2022_CBS_09364 - Vredescentrum - Beleidsdocument 2022-2024 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

In het bestuursakkoord 2019-2024 heeft het Antwerpse stadsbestuur een aantal beleidskeuzes geformuleerd met betrekking tot een meer efficiënte en transparante groepsarchitectuur en het doordacht deelnemen in verenigingen en samenwerkingsverbanden.
 
Het college keurde op 22 februari 2019 (jaarnummer 1619) principieel goed om de activiteiten die de vzw Vredescentrum uitvoert en die van gemeentelijk belang zijn, in te kantelen binnen de stedelijke administratie tegen uiterlijk 1 januari 2020.
 
De gemeenteraad keurde op 23 september 2019 (jaarnummer 545) goed dat de activiteiten van vzw Vredescentrum met ingang van 1 januari 2020 worden opgenomen binnen de stad (bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving), met ondersteuning van de gespecialiseerde inhoudelijke werking door een begeleidend wetenschappelijk comité dat instaat voor het waarborgen van inhoudelijke autonomie naar stakeholders toe.

Het college keurde op 10 juli 2020 (jaarnummer 5940) de oprichting, doelstelling en werking van het wetenschappelijk comité van het Vredescentrum goed.

Om een duidelijk onderscheid te maken met het vzw-tijdperk en om de missie en kerntaken van het Vredescentrum binnen de stadsorganisatie scherp te stellen, zowel naar interne en externe partners toe, legt het Vredescentrum haar beleidsdocument voor de periode 2022-2024 ter kennisneming voor.

Argumentatie

Hoewel er een grote continuïteit is in de kernmissie sinds haar ontstaan, namelijk een sterke focus of herinnerings-, vredes-, en burgerschapseducatie, zorgde de inkanteling bij de stad Antwerpen in januari 2020 voor nieuwe accenten in de werking van het Vredescentrum. Door middel van haar beleidsdocument voor de periode 2022-2024 wil het Vredescentrum een duidelijk onderscheid maken met de vzw-periode. Op deze manier worden haar missie en kerntaken binnen de stads scherp gesteld. Dit maakt het duidelijk aan partners, zowel binnen de stad als naar buiten toe, wat al dan niet tot de werking van het Vredescentrum behoort. Ook schept het voor het wetenschappelijk comité van het Vredescentrum een  duidelijk kader waarbinnen het Vredescentrum opereert. 

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS02 - Erfgoed
2BRS0202 - Herinneringscultuur
2BRS020202 - Geschiedenis zichtbaar in de stad / mondelinge geschiedenis / tradities

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van het beleidsdocument van het Vredescentrum.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 2022_05_02_Beleidsdocument_Vredescentrum_2022-2024.pdf