Terug
Gepubliceerd op 16/01/2023

2022_CBS_09408 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Reglement voor het beheer van volkstuinen - Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09408 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Reglement voor het beheer van volkstuinen - Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring 2022_CBS_09408 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Reglement voor het beheer van volkstuinen - Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad besliste op 21 oktober 2002 (jaarnummer 2307) om de volkstuinen te verzelfstandigen en om de organisatie en het beheer ervan per district in handen te leggen van een volkstuinvzw. In uitvoering daarvan keurde de gemeenteraad op 15 september 2003 (jaarnummer 1552) een stedelijk reglement goed en besliste het college op 8 oktober 2004 (jaarnummer 10875) over algemene voorwaarden voor de vastgoedovereenkomsten. Het college hernam de algemene voorwaarden in de collegebesluiten van 3 juni 2005 (jaarnummer 6149) en 15 mei 2009 (jaarnummer 6609) waarmee voor verschillende districten aangepaste afspraken werden gemaakt. 

Samengevat betekende dit:

 • Recreatief tuinieren en telen van groenten en fruit voor eigen gebruik
 • Geen barbecue of open vuur
 • Geen verboden pesticiden
 • Gronden kosteloos ter beschikking gesteld via vastgoedovereenkomsten
 • geen personeel ter beschikking gesteld 
 • volledige beheerverantwoordelijkheid bij de vzw; huurdersplicht enkel voor constructies in eigendom van de stad
 • Alle beheerkosten ten laste van de vzw
 • onderhoud van afsluitingen door de stad. 

Er is een historisch gegroeide diversiteit aan (beheer van) volkstuinsites vast te stellen.  Vermits bovendien de volkstuinen behoren tot een klimaatgevoelige sector is het beheer ervan toe aan optimalisatie.

Argumentatie

Volkstuinen moeten evolueren naar klimaatbestendige tuinen en hotspots worden van biodiversiteit. Daarnaast wordt verwacht dat ze aanzetten tot gemeenschapsvorming en participatie.

De uitvoering van deze opdrachten en de organisatie en het beheer van de volkstuinen liggen in handen van volkstuinverenigingen. Deze hebben hiervoor nood aan duidelijke richtlijnen en een helder eenvormig beheerkader.

De stad wil de exploitatie en het beheer van de volkstuinen volledig blijven toevertrouwen aan de volkstuinverenigingen en zal hen extra versterken en ondersteunen zodat ze hun opdrachten optimaal kunnen uitvoeren.

1. Versterken 

 • Elke vereniging sluit met het AG Vespa een vastgoedovereenkomst af waarmee de gronden voor de volkstuinen ter beschikking worden gesteld. Bestaande overeenkomsten worden vernieuwd.
 • Een beheerreglement bepaalt eenvormig voor alle volkstuinsites de engagementen van de stad en van de volkstuinvereniging.
 • Een beheerplan per volkstuinsite moet inzicht geven in uit te voeren beheermaatregelen en daaraan verbonden kosten.
 • Vorming en sensibilisering helpen om de organisatie van de volkstuinwerking te verbeteren en om de verenigingen hiervoor handvaten aan te reiken. 

2. Ondersteunen

 • Ondersteuning via patrimonium: de gronden voor de volkstuinen (waarop de stad een zakelijk recht heeft)  worden kosteloos ter beschikking gesteld.
 • Ondersteuning via diensten voor de in het reglement opgesomde beheeropdrachten.

AG Vespa maakt in uitvoering van het reglement beheer van volkstuinen nieuwe vastgoedovereenkomsten op met de volkstuinverenigingen.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en aanwending van toelagen.

Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 

Regelgeving: bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur, artikel 41, 23° bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen subsidiereglementen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0602 - Verenigingen ondersteunen
2HMS060202 - Vrijwilligers, verenigingen en organisaties ondersteunen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad heft het Stedelijk reglement op de volkstuinen (gemeenteraad van 15 september 2003, jaarnummer 1552) op met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het nieuwe reglement voor beheer van de volkstuinen goed, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het college geeft opdracht aan volgende diensten, in het kader van het reglement voor het beheer van de volkstuinen:

DienstTaak
AG VESPA
 • opmaken vastgoedovereenkomsten 
 • onderhoud van nominatief opgesomde infrastructuur in de vastgoedovereenkomsten
SB/groen 
 • onderhoud groen op openbaar domein
SW/beheer en operaties
 • reguliere taken rond onderhoud en stadsmeubilair op openbaar domein 
SD/patrimonium en logistiek
 • plaatsen en onderhoud van hekwerk rondom de volkstuingebieden 
 • plaatsen en onderhoud van toegangspoorten tot de volkstuingebieden 
 • verdelgen van processierupsen of andere plagen met invloed op de volksgezondheid
 • eenmalig coördinatie van de acties voor het opruimen van asbest (lopende planning)
SD/GV - voedseltuinen 
 • coördinatie van de ondersteuningsvragen van de volkstuinverenigingen 
 • opruimen van zwerfvuil via het regulier aanbod van straatvrijwilligers