Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09416 - Horizon 2020 Joint Undertaking REVIVE - Huren tweede waterstofvoertuig van E-trucks Europe - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09416 - Horizon 2020 Joint Undertaking REVIVE - Huren tweede waterstofvoertuig van E-trucks Europe - Goedkeuring 2022_CBS_09416 - Horizon 2020 Joint Undertaking REVIVE - Huren tweede waterstofvoertuig van E-trucks Europe - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In 2017 werd het subsidieprogramma van de Europese Commissie REVIVE door FCH 2 JU (Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking) voorgesteld. In het kader van Horizon 2020 Joint Undertaking REVIVE project worden 15 huisvuilwagens met een aandrijving door middel van brandstofcellen met waterstof in acht Europese steden getest. De gemeenteraad keurde hiervoor op 26 maart 2018 (jaarnummer 183) de consortiumovereenkomst van Horizon 2020 Joint Undertaking REVIVE goed.

Op 7 februari 2020 (jaarnummer 1272) keurde het college de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en E-Trucks Europe bvba goed. In deze overeenkomst werd overeengekomen dat de stad Antwerpen twee dieselhuisvuilwagens aankoopt en aan E-trucks Europe levert. E-trucks Europe bouwt deze voertuigen om tot waterstofvoertuigen en verhuurt de omgebouwde huisvuilwagens aan de stad Antwerpen gedurende 24 maanden.

Nadat bleek dat enkel de huurkosten (exploitatie) maar geen aankoop van voertuigen (investering) voor de subsidie in aanmerking komen werd een addendum van de samenwerkingsovereenkomst opgesteld en door het college op 18 juni 2021 (jaarnummer 4831) goedgekeurd.

Door ervaringen van andere projectpartners binnen het REVIVE project werd duidelijk dat de oorspronkelijk voorziene elektromotoren voor de waterstofvoertuigen over onvoldoende vermogen beschikten om de zelfde taken dan hun diesel pendant uit te kunnen voeren. Daarom werd in 2021 met het testen van een krachtigere 300kW elektromotor begonnen. Dit type motor is intussen uitvoerig getest en goedgekeurd door TÜV. Vanwege de leveringstermijnen van de nieuwe elektromotor kunnen de waterstofvoertuigen niet, zoals eerder voorzien tegelijk, maar separaat aan stad Antwerpen opgeleverd worden.

Het volgende werd in het addendum overeengekomen:

Op het moment van de oplevering betaalt E-Trucks Europe de aankoopprijs van 405.342,74 euro inclusief btw aan de stad Antwerpen door storting op rekeningnummer BE53 0961 1004 0053 waardoor E-Trucks Europe de eigenaar wordt van de voertuigen.

De verplichting in hoofde van de stad Antwerpen tot betaling van de huur, ontstaat van zodra zij de twee omgebouwde vuilniswagens met waterstoftechnologie in ontvangst kan nemen en deze operationeel-gehomologeerd, ingeschreven en van kentekens voorzien zijn.

De stad Antwerpen stemt in met een éénmalige voorafbetaling gelijk aan een bedrag 159.720,00 euro inclusief btw en overeenkomstig met de zesmaandelijkse huur-, onderhoud- en herstellingskosten inclusief btw.

Na de eerste zes maanden van inzet worden de kosten van huur-, onderhoud-, en herstellingen periodiek aangeboden.

Bovenstaande financiële regelingen dienen per waterstofvoertuig apart doorgevoerd te worden. Het eerste voertuig werd reeds geleverd. Dit besluit betreft het huren van het tweede waterstofvoertuig.

Op 28 oktober 2022 (jaarnummer 8786) keurde het college de verkoop van het tweede waterstofvoertuig aan E-trucks Europe BVBA, Gerard Mercatorstraat 51, 3920 Lommel met ondernemingsnummer BE0830.754.421, voor een bedrag van 202.671,37, EUR inclusief btw, goed.

Argumentatie

Eén huisvuilwagen met automatische belading:

Maandelijks verschuldigde bedragen in hoofde van de Stad Antwerpen

 

Huur:

9.680,00 EUR (inclusief btw)

Kosten (onderhoud en herstellingen):

3.630,00 EUR (inclusief btw)

Totaal:

13.310,00 EUR


De stad Antwerpen stemt voor waterstofvoertuig 2 in met een éénmalige voorafbetaling van de zesmaandelijkse  huur-, onderhoud- en herstellingskosten voor een totaalbedrag van 79.860,00 EUR inclusief btw.

6 maandelijks verschuldigde bedragen in hoofde van de stad Antwerpen

 

Huur:

58.080,00 EUR (inclusief btw)

Kosten (onderhoud en herstellingen):

21.780,00 EUR (inclusief btw)

Totaal:

79.860,00 EUR


Onder de kosten voor onderhoud en herstelling worden begrepen de volledige onderhoudskosten en garantie van het DAF vrachtwagenonderstel, de VDK huisvuilwagenopbouw en de E-Trucks Europe ombouw naar waterstof/batterij aandrijving. Inbegrepen zijn dus alle kosten voor het onderhoud en de werking inclusief banden, keuring en herstellingen voortvloeiende uit materiaalpech. E-Trucks Europe zal zich tegenover zijn diverse leveranciers indekken voor deze kosten door het afsluiten van onderhoudscontracten. Op deze wijze heeft de stad Antwerpen geen kosten of risico voor onderhoud gedurende de huurperiode en verzekert ze zich van een sluitende waarborg voor de veilige en operationele werking van de huisvuilwagens. Niet inbegrepen zijn beschadigingen ten gevolge van het foutief gebruik van de wagens door de stad Antwerpen.

E-Trucks Europe bezorgt de stad Antwerpen een éénmalige, digitale opgemaakte factuur (hierna ‘e-factuur') ten bedrage 79.860,00 EUR inclusief btw. Voor de periode na de eerste zes maanden van inzet worden de kosten van huur-, onderhoud- en herstellingen periodiek aangeboden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 3° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegd is voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Algemene financiële opmerkingen

Het maandelijks huurbedrag voor het tweede waterstofvoertuig bedraagt 13.310,00 EUR inclusief btw. De stad Antwerpen heeft ingestemd met een éénmalige voorafbetaling gelijk aan een bedrag 79.860,00 EUR en overeenkomstig met de zesmaandelijkse huur-, onderhoud- en herstellingskosten inclusief btw.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de éénmalige voorafbetaling overeenkomstig met de zesmaandelijkse huur-, onderhoud- en herstellingskosten, voor het tweede waterstofvoertuig aan E-trucks Europe BVBA, Gerard Mercatorstraat 51, 3920 Lommel met ondernemingsnummer BE0830.754.421, voor een bedrag van 79.860,00 EUR inclusief btw, goed.

De verplichting in hoofde van de stad Antwerpen tot betaling van de huur, ontstaat van zodra zij de omgebouwde vuilniswagens met waterstoftechnologie in ontvangst kan nemen en deze operationeel-gehomologeerd, ingeschreven en van kentekens voorzien zijn.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Eénmalige voorafbetaling overeenkomstig met de zesmaandelijkse huurkosten inclusief btw aan:

E-Trucks Europe BVBA
Gerard Mercatorstraat 51
3920 Lommel

ondernemingsnummer: BE0830.754.421
rekeningnummer:BE46 7512 0505 7636
58.080,00 inclusief btwbudgetplaats: 5374000000
budgetpositie: 61413
functiegebied: 2WNS040107A00000
subsidie: HOR_2020_JU_REVIVE
fonds: intern
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 2200
4005521899
Eénmalige voorafbetaling overeenkomstig met de zesmaandelijkse onderhoud- en herstellingskosten inclusief btw aan:

E-Trucks Europe BVBA
Gerard Mercatorstraat 51
3920 Lommel

ondernemingsnummer: BE0830.754.421
rekeningnummer:BE46 7512 0505 7636
21.780,00 inclusief btw
budgetplaats: 5374000000
budgetpositie: 61413
functiegebied: 2WNS040107A00000
subsidie: HOR_2020_JU_REVIVE
fonds: intern
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 2200


De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresOrdernummer
Ontvangst toegekende projectsubsidie van Europa voor het uitvoeren van één of meerdere lokale energieprojecten in het kader van de projectoproep 'Horizon 2020'.
79.860,00 inclusief btw
budgetplaats:5374000000
budgetpositie:74050600
functiegebied: 2WNS040107A00000
subsidie: HOR_2020_JU_REVIVE
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA050309
budgetperiode: 2200
NVT