Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09355 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding. Sport. Parkloods, Damplein 35 - Totaalconcept invulling. Bijkomend ereloon. Correctiebestelling. Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09355 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding. Sport. Parkloods, Damplein 35 - Totaalconcept invulling. Bijkomend ereloon. Correctiebestelling. Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring 2022_CBS_09355 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding. Sport. Parkloods, Damplein 35 - Totaalconcept invulling. Bijkomend ereloon. Correctiebestelling. Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
goedkeuring bestek en procedure raamovereenkomst kleine poolcollege6 januari 201783
goedkeuring projectdefinitie en de aanstelling van MORGEN Architectuur
college14 juni 20195082
goedkeuring voorontwerp en vastlegging krediet college23 oktober 20208806


In zitting van 6 januari 2017 (jaarnummer 83) keurde het college bestek en procedure goed voor de raamovereenkomst ‘Aanstellen pool architecten voor kleine architectuuropdrachten (kleine pool).

In zitting van 14 juni 2019 (jaarnummer 5082) keurde het college de projectdefinitie en de aanstelling van MORGEN Architectuur, Kroonstraat 168, 2140 Borgerhout goed voor het totaalconcept voor invulling van de Parkloods op basis van bestek GAC/2016/3923.

Het globaal ereloonpercentage werd in de overeenkomst vastgelegd op 12,65%.

In zitting van 23 oktober 2020 (jaarnummer 8806) keurde het college het voorontwerp en de vastlegging krediet erelonen goed voor de opdracht “totaalconcept invulling Parkloods�.

De realisatie van het voorontwerp werd geraamd op 506.666,99 EUR exclusief btw.

Argumentatie

Verhoging ereloon

Bij opmaak van het aanbestedingsdossier zijn er van de klant bijkomende vragen gekomen.

 • Er wordt zonwering voorzien aan de horecaruimte vooraan, dit door middel van screens op de kopzijde, en twee knikarmschermen aan de terrassen;
 • Er wordt een ruimte voorzien in de foyer die enerzijds als onthaal zal gebruikt worden, en anderzijds als werkplek ruimte voor de sportdienst. Vanuit deze werkplek is er zicht op de volledige hal;
 • Er wordt een doorgang gevraagd vanuit de grote hal naar de naastgelegen uitleendienst;
 • Nazicht en opvolging van de databekabeling via een raamcontract van Digipolis;
 • Nazicht en opvolging van toegangscontrole via een raamcontract van Digipolis.

De bouwkost voor deze bijkomende zaken wordt geraamd op 251.258,78 EUR exclusief btw.

Het ereloon (12,65%) hiervoor komt op 31.784,24 EUR + 6.674,69 EUR (21% btw) = 38.458,93 EUR inclusief btw.


Bijkomend ereloon 

MORGEN architectuur heeft recht op ereloon voor bijkomende studies akoestiek.

 • De hal wordt deels gebruikt als skatepark, wat gepaard gaat met veel lawaai. Om ervoor te zorgen dat het geluid van het skaten gedempt wordt, worden verschillende opties bekeken waaronder het hangen van akoestische gordijnen.
 • Een extra studie akoestiek was ook nodig voor de inplanting van de onthaal/werkplek in de foyer. 

Bijkomend ereloon hiervoor komt op 10.726,00 EUR + 2.252,46 EUR (21% btw) = 12.978,46 EUR inclusief btw.


Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  â€“ met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

 • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
  • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
  • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
 • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgave voor ereloon bedraagt 51.437,39 EUR, inclusief btw en wordt verrekend op investeringsbudget 2022-2023. Er is voldoende budget beschikbaar.


In deze aanneming werden volgende bestelbons vastgelegd:

Bestelbon

Vastgelegd bedrag inclusief btw

Restbedrag inclusief btw

4005417810

74.201,52 EUR

1.938,82 EUR (periode 2023)
1.938,82 EUR (periode 2024)3.877,64 EUR Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0501 - Sporthoofdstad Vlaanderen
2BRS050101 - Onderhoud en toegankelijkheid sportinfrastructuur
2BRS050101P09441 - parkloods

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4105062134 goed voor een bedrag van 51.437,39 EUR inclusief btw aan Morgen architectuur, Kroonstraat 168, 2140 Borgerhout, voor de architectenopdracht P09441 - invulling totaalconcept Parkloods.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

P09441 

Ereloon kleine architectenopdracht: totaalconcept invulling Parkloods

Morgen architectuur
Kroonstraat 168
2140 Borgerhout

Ondernemingsnummer: BE0898.925.427
Rekeningnummer: BE18737024640265

51.437,39 EUR inclusief 21% btwbudgetplaats: 5322000000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2BRS050101P09441
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA070742
budgetperiode: 2200
4105062134