Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09419 - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Overeenkomst nr. ART5/22/045 betreffende het verstrekken van anonieme sociale gegevens. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09419 - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Overeenkomst nr. ART5/22/045 betreffende het verstrekken van anonieme sociale gegevens. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_09419 - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Overeenkomst nr. ART5/22/045 betreffende het verstrekken van anonieme sociale gegevens. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Stad Antwerpen voert een mobiliteitsenquête uit bij bewoners, bezoekers en werknemers uit.
Voor de uitwerking van de werknemersenquête schakelt stad Antwerpen de Kruispuntbank van de sociale Zekerheid in. In het kader van de gegevensaanvraag voor het bekomen van anonieme gegevens met het oog op het uitvoeren van een mobiliteitsenquête gericht op werknemers in stad Antwerpen en vervoerregio Antwerpen, vraagt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Willebroekkaai 38, 1000 Brussel, de overeenkomst ART5/22/045 tussen stad Antwerpen en Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te ondertekenen.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) voert tweejaarlijks een mobiliteitsenquête bij zowel bewoners, bezoekers als werknemers van en in stad Antwerpen.

De gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid stellen stad Antwerpen in staat om een mobiliteitsenquête uit te voeren bij werknemers in stad Antwerpen en vervoerregio Antwerpen. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voert een steekproeftrekking uit van 12.000 loontrekkenden die in Vlaanderen wonen. Hierbij hebben 6.000 loontrekkenden minstens één werkgever met een tewerkstellingsplaats in stad Antwerpen, en 6.000 loontrekkende minstens één werkgever met een tewerkstellingsplaats in vervoerregio Antwerpen. Hierdoor kan het woon-werk gedrag van pendelaars in kaart worden gebracht.

De data aangeleverd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid betreffen variabelen zoals: het type werkgever, de activiteitensector, het arbeidsregime, het arbeidsstatuur, enzovoort, gekoppeld aan achtergrondkenmerken van de werknemers zoals geslacht, leeftijdsklasse, woonplaats en gezinssituatie. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid koppelt, na de afname van de enquêtes, de antwoorden van de respondenten aan de gecodeerde persoonsgegevens afkomstig van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid drukt en verstuurt de uitnodigingsbrief, de vragenlijst en de herinneringsbrief naar de steekproefpersonen.

Hiervoor sluit stad Antwerpen met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een overeenkomst af over het gebruik van deze gegevens en geeft stad Antwerpen een akkoord over de kostprijs van de raming die de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid heeft opgesteld.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42 §1, 1° d) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de werken, leveringen of diensten alleen door een bepaalde ondernemer kunnen worden verricht, om een van de volgende redenen:
  i) de opdracht heeft als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie;
  ii) mededinging ontbreekt om technische redenen;
  iii) uitsluitende rechten moeten worden beschermd, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De kostprijs van deze gegevensaanvraag is geraamd op 15.833,28 EUR. De raming is louter indicatief en verbindt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid  niet. Deze kostprijs heeft betrekking op het opzoeken van de adressen in het Rijksregister, administratieve taken, uitvoering en opvolging van het project, het drukken van de enveloppen en het drukken en verzenden van de enquêtes en de uitnodigingsbrieven, en het uitsturen van een rappel. Voor de afhandeling van het verzenden van de enquêtes, de uitnodigingsbrieven en de rappels werkt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid samen met de firma Smals. 

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0102 - Flankerende maatregelen, modal shift en Slim naar Antwerpen
2LMS010203 - Gebruik multimodale knooppunten en netwerken

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de overeenkomst ART5/22/045 betreffende het verstrekken van anonieme sociale gegevens tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en stad Antwerpen goed, in het kader van het uitvoeren van de werknemersenquête, voor de periode van 30 november 2022 tot en met 31 januari 2023. 

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging van de bestelbon 4005537221, ten bedrage van 15.833,28 EUR, goed op naam van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, ondernemingsnummer 0244640631.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Gegevensaanvraag voor mobiliteitsenquete

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Willebroekkaai 38
1000 Brussel
ondernemingsnummer: 0244640631
rekeningnummer: BE66 6790 0009 1643

15.833,28 EUR

budgetplaats: 5153500000
budgetpositie: 6141
functiegebied:2LMS010203A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2200

4005537221


Bijlagen