Terug
Gepubliceerd op 16/01/2023

2022_CBS_09365 - Ondersteuning. Onderwijs - Niet-gerealiseerde parkeerplaatsen. Vzw Katholiek Onderwijs Deurne. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09365 - Ondersteuning. Onderwijs - Niet-gerealiseerde parkeerplaatsen. Vzw Katholiek Onderwijs Deurne. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_09365 - Ondersteuning. Onderwijs - Niet-gerealiseerde parkeerplaatsen. Vzw Katholiek Onderwijs Deurne. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Scholen die hun capaciteit willen uitbreiden en daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen, moeten voldoen aan de randvoorwaarden zoals beschreven in de bouwcode of op basis van thematische adviezen. Eén daarvan is de parkeernorm. Op basis van een aantal indicatoren bepaalt de stad de parkeerlast die de school dan moet compenseren.

Het compenseren van die parkeerlast kan op drie manieren:

  • op eigen terrein het gevraagde aantal parkeerplaatsen realiseren;
  • de niet gerealiseerde plaatsen afkopen;
  • samen met de stad een (buurt)parking realiseren.

In de loop van 2017 werden door het stadsbestuur de twee laatste manieren financieel mogelijk gemaakt. De kapitaalverhoging van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen maakte het mogelijk om gezamenlijke investeringen te doen en een budget toe te kennen aan de toenmalige bedrijfseenheid Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs om de afkoop van parkeerplaatsen financieel te compenseren aan schoolbesturen. 

De parkeerproblematiek in de stad heeft een aantal uitdagingen die zich situeren op de kruising tussen:

  • individueel en gemeenschappelijk belang;
  • onderwijs en parkeren en mobiliteit;
  • mobiliteit en levenskwaliteit.

Dankzij het scholenfonds 'parkeren' kunnen meerdere uitdagingen tegelijk aangepakt worden. 

Tussen 2017 en 2019 gingen schoolbesturen met de stad in dialoog over capaciteitsuitbreiding en infrastructuurwerken met daarbij een specifieke vraag over de te compenseren parkeerbehoefte. In de adviesverlening en de besluitvorming werden verschillende mogelijkheden voorgesteld. De stad behield een gamma aan alternatieven om de meest ideale oplossing te kunnen bieden. 

Het college keurde op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) het algemeen principe van uitbetalen ondersteuningskredieten exploitatiebudget aan derden goed.

Argumentatie

Op 18 december 2017 (jaarnummer 828) keurde de gemeenteraad de kapitaalsinbreng voor Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG goed. Dit besluit beschrijft de oprichting van het scholenfonds zoals besproken in de budgetwijziging 2017, dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 juni 2017 (jaarnummer 411).

Het voorzien van parkeerplaatsen is slechts beperkt voorzien in de Vlaamse regelgeving voor scholenbouw. De opgelegde norm van de stad Antwerpen overstijgt de financiële draagkracht.

De betrokken schoolbesturen betaalden een belasting op de niet gerealiseerde parkeerplaatsen en krijgen hiervoor een ondersteuning van de stad. Voor deze ondersteuning wordt een afsprakennota opgemaakt waarin de voorwaarden voor de ondersteuning zijn opgenomen. 

Juridische grond

De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen van 14 november 1983 en het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid (gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2020, jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Algemene financiële opmerkingen

Het bedrag van 25.000,00 euro wordt voorzien als nominatieve ondersteuning aan vzw Katholiek Onderwijs Deurne. De middelen worden voorzien van 'nog te bepalen' ondersteuning op boekingsadres 2LWS020301A00000 / 5117000000 / 6496800 / SUB_NR / 2200. 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0203 - Onderwijscapaciteit

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve ondersteuning aan VZW Katholiek Onderwijs Deurne, met maatschappelijke zetel te Palinckstraat 57, 2100 Deurne en ondernemingsnummer 0413.940.669, met een bedrag van 25.000,00 euro in 2022, voor het afkopen van vijf niet gerealiseerde parkeerplaatsen goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Boete_Parkeerplaatsen_KOD.pdf