Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09378 - Bestek GAC_2022_02167. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingen aan hellende en platte daken - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09378 - Bestek GAC_2022_02167. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingen aan hellende en platte daken - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_09378 - Bestek GAC_2022_02167. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingen aan hellende en platte daken - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Deze raamovereenkomst omvat het uitvoeren van herstellingen aan zowel hellende als platte daken. Wanneer de daken van stadsgebouwen schade oplopen, is de kans reëel dat dit grote gevolgschade met zich mee brengt. Met deze raamovereenkomst kunnen snelle interventies uitgevoerd worden, waardoor de gevolgschade zo beperkt mogelijk blijft. Op deze manier blijven de stadsgebouwen in goede staat. 

Deze raamovereenkomst is de vervanging van de bestaande raamovereenkomst GAC_2020_01416. Deze raamovereenkomst vervalt op 11 januari 2023 en dient om redenen van continuïteit tijdig vernieuwd te worden.

Argumentatie

Teneinde de technische bekwaamheid van de inschrijver na te gaan, voegt de inschrijver de volgende bewijzen bij de offerte:

De inschrijver toont aan dat hij (bij voorkeur volgens code 132 op de sociale balans van de jaarrekening) over minimaal acht (8) voltijds equivalente arbeiders beschikte op de afsluitingsdatum van het laatste afgelopen boekjaar. De inschrijver voegt een overzichtslijst toe van het technisch personeel dat na gunning van de opdracht de werken zal uitvoeren.

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:
  1. prijs op een totaal van 70 punten.
  2. plan van aanpak op een totaal van 30 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 35, eerste lid, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij openbare procedure.

In toepassing van artikel 36, §3 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kan de aanbestedende overheid, wanneer het in een urgente situatie, welke door de aanbestedende overheid naar behoren is onderbouwd, niet haalbaar blijkt de in artikel 36, §1, tweede lid bepaalde termijn van ten minste 35 dagen voor de ontvangst van de offertes in acht te nemen, een termijn vaststellen die niet minder bedraagt dan 15 dagen na de verzenddatum van de aankondiging van een opdracht.

In toepassing van artikel 36, §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kan de aanbestedende overheid de in artikel 36, §1, tweede lid bepaalde termijn van ten minste 35 dagen voor de ontvangst van de offertes met vijf dagen verkorten indien de offertes langs elektronische weg worden ingediend overeenkomstig de door en krachtens artikel 14, §1, tweede lid en §§5 tot 7 bepaalde regels betreffende de elektronische platformen.

Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van de artikelen 2, 6° en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal de stad Antwerpen optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aanvullende aankoopactiviteiten verricht die bestemd zijn voor andere aanbesteders die in de opdrachtdocumenten zijn aangeduid.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) werd bepaald dat aan de gemeenteraad per kwartaal kennis wordt gegeven van alle opdrachten op het investeringsbudget waarvoor het geraamde bedrag (excl. btw) de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overschrijdt.

Algemene financiële opmerkingen

Bij deze raamovereenkomst treedt de stad op als aankoopcentrale voor de aankoopgroep Antwerpen. Indien andere entiteiten dan de stad afnemen op deze raamovereenkomst, zal dat gebeuren in eigen naam en voor eigen rekening. De vastleggingen voor die deelopdrachten zullen dan ook op de eigen budgetten gebeuren.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt bestek GAC_2022_02167 voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingen aan hellende en platte daken goed en keurt eveneens goed dat:

  • hiervoor een openbare procedure wordt uitgeschreven;
  • de stad voor deze opdracht optreedt als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan:

 Dienst

 Taak

GAC

 dit besluit opnemen in de rapportering aan de gemeenteraad onder “dagelijks bestuurâ€� omwille van investeringen > drempel OZVB (exclusief btw) 


Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingen aan hellende en platte daken


budgetplaats: alle budgetplaatsen die starten met 532
budgetpositie: 6103, 221, 260
functiegebied: 2SBS070101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2300, 2400, 2500, 2600 en 2700

met orderbonsBijlagen

  • 02167_bestek_administratieve bepalingen.pdf
  • 02167_bestek_technische bepalingen.pdf
  • 02167_bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02167_samenvattende opmeting.xlsx