Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09427 - Verkeerslichteninstallaties - Deelopdracht VWT/EW/2021/2/2023.005.RG27.VLCC - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09427 - Verkeerslichteninstallaties - Deelopdracht VWT/EW/2021/2/2023.005.RG27.VLCC - Goedkeuring 2022_CBS_09427 - Verkeerslichteninstallaties - Deelopdracht VWT/EW/2021/2/2023.005.RG27.VLCC - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het Vlaamse Gewest heeft op 22 juni 2022 de overheidsopdracht onder de vorm van een raamovereenkomst “Leveren, plaatsen, uitbreiden, aanpassen, vernieuwen, verplaatsen, verwijderen en onderhouden van driekleurige lichtseininstallaties op kruispunten, knipperlichten, bi-flashinstallaties en bochtafbakeningsborden opgesteld in Vlaanderen: Perceel 1: Antwerpenâ€� op basis van bestek VWT/EW/2021/002 , na een openbare procedure voor aanneming van werken, gegund aan de Tijdelijke Maatschappij ANT3KL (TM ANT3KL), Nieuwe Dreef 17, 9160 Lokeren.  

Het bestek van voornoemde raamovereenkomst bepaalt onder hoofdstuk 1.1.3 dat de aanbestedende overheid optreedt als opdrachtencentrale voor alle Vlaamse steden en gemeenten. De opdracht VWT/EW/2021/002  voor het deel van de bestellende overheid, start op de datum van toetreding tot het contract voor zover de sluiting van de opdracht VWT/EW/2021/002 reeds is gebeurd en eindigt wanneer de opdracht VWT/EW/2021/002 eindigt.  Vervolgens wordt deze opdracht in principe jaar na jaar stilzwijgend verlengd met een termijn van 12 kalendermaanden, met een maximale totale verlenging van 36 kalendermaanden (excl. eventueel verlengingen die goedgekeurd worden bij middel van een wijziging aan de opdracht).
Om te kunnen toetreden tot de opdrachtencentrale verbinden de deelnemende entiteiten zich ertoe een toetredingsovereenkomst te tekenen waarbij zij bevestigen het contractueel kader van de raamovereenkomst te zullen aanvaarden zodoende dat zij kunnen genieten van de bepalingen en voorwaarden die vermeld staan in de opdrachtdocumenten van de huidige opdracht en in de offerte van de opdrachtnemer zoals ze goedgekeurd werd door de aanbesteder (prijs, leveringsvoorwaarden...).

In zitting van 8 juli 2022 (jaarnummer 2022_CBS_05788) keurde het college de toetredingsakte tussen de stad Antwerpen en het Vlaams Gewest betreffende de “Opdrachtencentrale leveren, plaatsen, uitbreiden, aanpassen, vernieuwen, verplaatsen, verwijderen en onderhouden van driekleurige lichtseininstallaties op kruispunten, knipperlichten, bi-flashinstallaties en bochtafbakeningsborden opgesteld in Vlaanderen: Perceel 1: Antwerpen" voor bestek VWT/EW/2021/002 goed.

Argumentatie

In het kader van de VLCC (verkeerslichtencoördinatiecentrale) en de optimalisatie van de verkeerslichtenregelingen moeten een aantal verkeerslichtenregelinstallaties infrastructureel aangepast worden. Hierbij wordt er rekening gehouden met de doorstroming en het veiligheidsaspect (conflictvrij indien mogelijk). Hiervoor zijn er aanpassingen noodzakelijk aan de buiteninstallatie (seinlantaarns en drukknoppen) en aan de regelaars (programmatie). Verder worden de lichtenregelingen ook dynamischer door middel van extra detectie. Voor dit project is het noodzakelijk dat verouderde verkeersregelinstallaties vervangen worden door installaties met meer technologische mogelijkheden.  In het project worden de kruispunten verdeeld in clusters en regelgebieden. 

VWT/EW/2021/2/2023.005.RG27.VLCC

Regelgebied 27 is gelegen op de Ter Heydelaan in Deurne en bestaat uit volgende verkeersgeregelde kruispunten:

  • K687: Ter Heydelaan - Gallifortlei;
  • K696: Ter Heydelaan - Frank Craeybeckxlaan - Confortalei;
  • K699: Ter Heydelaan - Alfons Schneiderlaan. 

Deze werken worden uitgevoerd op basis van bestek VWT/EW/2021/2. 

Op basis van bestek VWT/EW/2021/2 stelt de bedrijfseenheid stadsontwikkeling voor om deelopdracht VWT/EW/2021/2/2023.005.RG27.VLCC te plaatsen bij de Tijdelijke Maatschappij ANT3KL (TM ANT3KL) voor aanpassingen aan de verkeerslichteninstallaties K687, K696 en K699 van regelgebied 27. Deze deelopdracht wordt geplaatst voor een bedrag van 376.170,34 EUR. Rekening houdend met de btw (21%), de herziening en een eventuele overschrijding vermoedelijke hoeveelheden (10%) bedraagt het vast te leggen bedrag 500.682,72 EUR.

Juridische grond

Overeenkomstig artikel 43 §4 van de Wet op de Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 worden, als er een raamovereenkomst met één enkele ondernemer wordt gesloten, de op die raamovereenkomst gebaseerde opdrachten gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Voor de uitvoering van deelopdracht VWT/EW/2021/2/2023.005.RG27.VLCC werd bestelbon 4005536349 voor een bedrag van 500.682,72 EUR opgemaakt op basis van bijgevoegde ramingen.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0103 - Verkeersveiligheid
2LMS010303 - Verkeersmanagement/verkeerslichten

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat deelopdracht VWT/EW/2021/2/2023.005.RG27.VLCC voor aanpassingen aan verkeerslichteninstallaties K687, K696, K699 van regelgebied 27 geplaatst wordt bij TM ANT3KL, Nieuwe Dreef 17, 9160 Lokeren (ondernemingsnummer: 0787 634 456).
De aannemingsprijs bedraagt 376.170,34 EUR. Rekening houdend met de contractuele prijsherziening, overschrijding vermoedelijke hoeveelheden en de btw (21%) wordt een bedrag van 500.682,72 EUR vastgelegd.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
VWT/EW/2021/2/2023.005.RG27.VLCC
(BOAD20220131)
vast te leggen op:
TM ANT3KL
Nieuwe Dreef 17
9160 Lokeren
ondernemingsnummer:
0787 634 456
rekeningnummer:
BE35 0019 3274 8137
500.682,72 EURbudgetplaats: 5151000000
budgetpositie:225
functiegebied: 2LMS010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2300
4005536349