Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09361 - Ondersteuning - Onderwijs. Elegast vzw. Uitbetaling bijkomende ondersteuning krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09361 - Ondersteuning - Onderwijs. Elegast vzw. Uitbetaling bijkomende ondersteuning krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_09361 - Ondersteuning - Onderwijs. Elegast vzw. Uitbetaling bijkomende ondersteuning krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Elegast vzw werkt mee aan de realisatie van dit meerjarenplan en meer bepaald de doelstelling voor onderwijs. In dit kader wordt een afsprakennota opgesteld welke het samenwerkingskader en de met deze ondersteuning te realiseren doelstellingen vastlegt.

In de afsprakennota met Elegast vzw die werd goedgekeurd op het college van 13 mei 2022 (jaarnummer 3867) wordt beschreven hoe deze middelen besteed mogen worden. De afdeling Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Onderwijs volgt de uitvoering van de afsprakennota op.

In de afsprakennota werd een bedrag van 64.111,12 euro voorzien onder voorbehoud van nominatieve toekenning door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op 30 mei 2022 (jaarnummer 3391) de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Het bedrag van de ondersteuning kan nu vastgelegd en uitbetaald worden.

Argumentatie

Er werd een afsprakennota afgesloten met Elegast vzw voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024. 

In het kader van A'rea Up wil de stad Antwerpen zich inzetten om te vermijden dat meer jongeren van school afhaken. Aangemelde jongeren worden toegeleid naar partners die individueel of groepsgericht aan de slag gaan met de jongere en diens context om het welzijn te verhogen en de verbinding met de school te herstellen. Elegast vzw is een actieve partner in de uitvoering van het flankerend onderwijsbeleid van de stad Antwerpen en biedt in het kader van deze overeenkomst in het SWAT-project intensieve trainingsprogramma's aan aan risicojongeren met een problematische schoolloopbaan. In het SWAT-project leren jongeren voldoende schoolse en sociale vaardigheden waardoor hun schoolloopbaan positief verloopt en ze meer kans hebben op het behalen van een kwalificatie.

Voor het kalenderjaar 2022 werd een totale ondersteuning voorzien van 300.111,12 EUR. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

Een ondersteuning zal enkel uitbetaald worden indien er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

De ondersteuningsverstrekker stort, in afwijking van het collegebesluit van 27 november 2015 omtrent 'Uitbetalen toelagekredieten exploitatiebudget aan derden' (jaarnummer 9823), het volledige bedrag, namelijk 64.111,12 EUR na goedkeuring door het college.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020101 - Succesvolle leerloopbaan

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de uitbetaling van de bijkomende ondersteuning voor 2022, ten bedrage van 64.111,12 EUR aan Elegast vzw, Belgiëlei 203, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0410.412.146, goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Ontvanger

Bedrag

Budget

Bon

Elegast vzw
Belgiëlei 203
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer
BE 0410 412 146
IBAN
BE37 7331 0226 6928

64.111,12 EUR

budgetplaats: 5117000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS020101A00000
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2SA060814
budgetperiode: 2200

4505145634