Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09392 - Ondersteuning - Werk. Reglement: Nieuwe werkvloeren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Selectie en uitbetaling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09392 - Ondersteuning - Werk. Reglement: Nieuwe werkvloeren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Selectie en uitbetaling - Goedkeuring 2022_CBS_09392 - Ondersteuning - Werk. Reglement: Nieuwe werkvloeren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Selectie en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 10 januari 2020 (jaarnummer 195) keurde het college de indiening van het aanvraagformulier in het kader van de open oproep regierol sociale economie periode 2020-2025 goed.

Via de stedelijke doelstelling 2LWS0904 'De stad wil het sociale engagement van ondernemers versterken', zet de stad Antwerpen sterk in op het creëren van tewerkstellingsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als lokale regisseur sociale economie rolt de stad Antwerpen acties uit om de Antwerpse sociale economie en het lokaal sociaal ondernemerschap te stimuleren en ondersteunen.

Op 31 januari 2022 (jaarnummer 37) keurde de gemeenteraad de nieuwe versie van het toelagereglement “Nieuwe werkvloeren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt” goed.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

Argumentatie

1. Indiening op het reglement en de eindrangschikking

Via dit reglement ondersteunt de stad Antwerpen projecten die de sociale economie en het sociaal ondernemerschap versterken met als doel om tewerkstelling te creëren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Projecten die inzetten op technologische innovatie, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten of niches in productie en dienstverlening binnen het grondgebied van de stad Antwerpen en samenwerkingen met de reguliere economie, kunnen ondersteund worden. In 2022 en 2023 bedraagt het totaalbudget van dit reglement 300.000,00 EUR. De aanvrager kan een aanvraag indienen voor een voortraject of een implementatietraject. Een voortraject duurt maximaal zes maanden en de maximale ondersteuning bedraagt 20.000,00 EUR. Een implementatietraject duurt maximaal één jaar en er kan een maximale ondersteuning van 60.000,00 EUR aangevraagd worden.

  • Onder voortraject wordt in het reglement verstaan: Ontplooiing van een innovatieproces rondom een problematiek of opportuniteit – waarbij het doel is om jobs te behouden of meer jobs te creëren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
  • Onder implementatietraject wordt in het reglement verstaan: Realisatie van een uitgewerkt business plan voor werkvloeren met nieuwe of aangepaste productie of dienstverlening om meer jobs te creëren of bestaande jobs te behouden voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De indieningsaanvraag verloopt via indieningsrondes. Deze voorbije indieningsronde sloot af op 31 oktober 2022.
Er werden 12 dossiers ingediend, die werden voorgelegd aan de jury: 

Naam indienergevraagd  en toegewezen budget
Manus vzw - voortraject20.000,00 EUR
Yacura bv - implementatietraject55.000,00 EUR
Sarko Comm. V - implementatietraject59.400,00 EUR
Causa Sui bv - implementatietraject59.400,00 EUR
Kunnig vzw - voortraject Droge voeding20.000,00 EUR
Kunnig vzw - voortraject Ultravers dark kitchen20.000,00 EUR
Kunnig vzw - voortraject Visatelier20.000,00 EUR
Kunnig vzw - implementatietraject60.000,00 EUR
Walking Bear - voortraject20.000,00 EUR
Zet U vzw - voortraject20.000,00 EUR
Stroom Maatwerk/Werminval - implementatieproject60.000,00 EUR
Kunnig/ - voortraject AMAI20.000,00 EUR


Na de jury die plaatsvond op 7 november 2022, consolideerde de jury de resultaten en zijn volgende vijfkandidaten geselecteerd : 

Naam indienergevraagd  budget
Manus vzw20.000,00 EUR
Yacura bv55.000,00 EUR
Kunnig vzw - voortraject AMAI20.000,00 EUR
Zet U vzw - voortraject20.000,00 EUR
Kunnig vzw - voortraject Ultravers dark kitchen20.000,00 EUR
  •  De projecten van Kunnig zijn voortrajecten. De projecten  van Manus vzw  en Zet U vzw betreffen een voortraject ter voorbereiding op individueel maatwerk. In het reglement is eveneens opgenomen onder wie kan indienen: De erkende sociale economieonderneming die in het kader van het nieuwe decreet individueel maatwerk een voortraject wenst op te zetten om zijn organisatiestructuur en werking voor te bereiden of aan te passen of de aanwerving van individuele maatwerkers wenst voor te bereiden
  • Het project van Yacura bv is een implementatietraject.

2.  De projecten

De  projecten worden hieronder kort omschreven:

PROJECT OPMAAK BUSINESS EN FINANCIEEL PLAN LDE NAAR IMW
IndienerManus vzw

Soort project: Voortraject

Aangevraagde toelage: 20.000,00 EUR

Looptijd: 17 oktober 2022 – 17 maart 2023.   

Inhoudelijk : 
Via dit voortraject wil Manus vzw onderzoeken wat de financiële impact is van de overschakeling naar individueel maatwerk. Eveneens willen ze onderzoeken, nu de link met de lokale diensten meer en meer wordt doorgeknipt door lokale overheden zelf, waar en hoe ze hun medewerkers best inzetten in functie van hun loopbaanperspectief en doorstroomtraject naar het NEC of in onze bestaande activiteiten of toch in nieuw te ontwikkelen en economisch rendabele projecten, waar ze de kaart van het klimaat en samenwerking met het NEC nadrukkelijk willen trekken.

PRODUCTIE VAN MEDISCHE ZORGHULPMIDDELEN BINNEN EEN MAATWERKBEDRIJF _ IMPLEMENTATIE

IndienerYacura bv

Soort project: Implementatietraject

Aangevraagde toelage: 55.000,00 EUR

Looptijd: na goedkeuring college – 30 juni 2023. Het project kan officieel starten na goedkeuring door het college, maar er wordt afgesproken dat kosten, zoals voorzien in de ingediende begroting, vanaf 1 september 2022 (start project) kunnen ingebracht worden.

Inhoudelijk : 
Yacura bv staat voor innovatieve zorghulpmiddelen die het leven eenvoudiger maken.
Na de positieve evaluatie van het voortraject, dat resulteerde in een businessplan dat een duidelijk groeipotentieel toonde, werd er beslist om het project te implementeren.
Voor de implementatie is er een duidelijke samenwerking voor ogen met Kunnig vzw (Antwerps maatwerkbedrijf) en Lichtwerk (sociale ondernemer op vlak van innovatie, assistieve technologieën en cobotisering). In dit project komen verschillende zaken samen: productie lokaal houden bij een maatwerkbedrijf, creatie van tewerkstelling binnen een maatwerkbedrijf, samenwerking met een ervaren speler op vlak van innovatie.
Binnen het implementatieproject gaan ze de productie uitvouwen/organiseren binnen Kunnig vzw. In de opstartfase (2022) beogen ze een tewerkstelling van 5-7 maatwerkers. Tegen het einde van het project zal er een extra tewerkstelling zijn van 12 maatwerkers verspreid over verschillende activiteiten. 

CRCLR ALS PLATFORM VOOR CIRCULAIRE MODE

IndienerSARKO Comm. V.

Soort project: Implementatietraject

Aangevraagde toelage: 59.400,00 EUR

Looptijd: 1 november 2022 - 31 oktober 2023.  

Inhoudelijk : 
Het doel van dit project is om Antwerpse maatwerkbedrijven en sociale werkvloeren op te leiden en ondersteuning te bieden om een (logistieke) pilaar te worden van de circulaire economie binnen de modesector. Het proces van retourlogistiek: kleding komt aan, moet gesorteerd en geïnspecteerd worden. Mocht het blijken dat er een mankement is, dan wordt het gerepareerd en vervolgens gewassen. Dit proces willen ze standaardiseren en digitaliseren. Door voort te bouwen op de kennis, kunde en infrastructuur van het naaiatelier bij Stroom Maatwerk willen ze samen een tweetal pilootprojecten opzetten om voor okret deze process-ondersteunende software te ontwikkelen in samenwerking met UNDO. Zo kan stroom als operationeel partner optreden voor okret en haar klanten. Ze willen zes voltijdse maatwerkers tewerkstellen.
Samenwerking Stroom Maatwerk - SARKO Comm. V. en Causa Sui bv.

CRCLR OPSCHALING VAN HET CIRCULAIR PLATFORM

IndienerCausa Sui bv

Soort project: Implementatietraject

Aangevraagde toelage: 59.400,00 EUR

Looptijd:1 november 2022 - 31 oktober 2023. 

Inhoudelijk : 
CRCLR is een platform dat een digitale brug vormt tussen maatwerkbedrijven en reguliere bedrijven die samen een circulair model willen verwezenlijken. De eerste case die hiervoor uitgewerkt zal worden is okret bij Stroom Maatwerk. Het doel is om met minstens drie andere type sectoren een pilootproject te realiseren en de software hier vervolgens op aan te passen, zodat dit steeds breder kan worden toegepast in de markt, ook nadat dit project ten einde komt. Het project beoogt een tewerkstelling van zes maatwerkers.
Samenwerking Stroom Maatwerk - SARKO Comm. V. en Causa Sui bv.

DROGE VOEDING

IndienerKunnig vzw

Soort project:Voortraject

Aangevraagde toelage: 20.000,00 EUR

Looptijd:1 augustus 2022 - 31 december 2022.

Inhoudelijk : 

Kunnig vzw heeft in het verleden de juiste experten kunnen samenbrengen in functie van het werken aan een sterk stappenplan voor de uitbouw van een afdeling droge voeding. Ze  wensen dit nu uit te werken in een voortraject om te komen tot een businessplan om hun plannen rond droge voeding concreet en startklaar te maken binnen sociale economie. Naast een inzicht in de complexe wetgeving/vereisten en een doorgedreven marktanalyse met klantenanalyse, weten ze hoe ze hun infrastructuur moeten aanpassen/opbouwen voor droge voeding-activiteiten. In deze studie willen ze via marktbevraging en prospectie komen tot een realistische haalbaarheidsstudie en uitgewerkt business plan met bijhorend financieel plan, dat zowel aandacht heeft voor de sociale als de economische belangen.

ULTRAVERS DARK KITCHEN

IndienerKunnig vzw

Soort project:Voortraject

Aangevraagde toelage: 20.000,00 EUR

Looptijd:1 oktober 2022 - 28 februari 2023. Het project kan officieel starten na goedkeuring door het college, maar er wordt afgesproken dat kosten, zoals voorzien in de ingediende begroting, vanaf 1 oktober 2022 (start project) kunnen ingebracht worden.

Inhoudelijk : 

Kunnig vzw wenst in een voortraject te onderzoeken of ultra vers werken in een dark kitchen concept rendabel kan zijn en resulteren in duurzame jobs voor sociale economie/

De afdeling ULTRA VERS zal een veelheid aan taken vereisen. Goederenontvangst processen van ultravers, tot het panklaar maken ervan( kwaliteitscontrole van het product, wassen, snijden, proportioneren).
Deze sector is nieuw voor Antwerpen en heel divers en komt dan ook met een scala van eigen behoeften. In dit project bekijken ze niet alleen de mogelijkheid of ze met dergelijke activiteiten kunnen opstarten op een duurzame en financieel rendabele manier. Gelet de diversiteit dienen ze ook te beslissen in welke deelsector ze onze activiteiten zullen opstarten en nagaan of ze dit binnen de gebouwen van Kunnig vzw willen uitvoeren, dan wel om in enclaves maatwerkers te werk te stellen en op te leiden met het oog op een loopbaan in de horeca. In het laatste geval zal een formele samenwerking met een gezamenlijke investering van alle partijen ook een te onderzoeken piste zijn.

VISATELIER

IndienerKunnig vzw

Soort project:Voortraject

Aangevraagde toelage: 20.000,00 EUR

Looptijd: 1 augustus 2022 - 31 december 2022

Inhoudelijk : 

Kunnig vzw wil de oude Vlaamse traditie van het ambachtelijk pellen van onze Noordzeegarnalen herstellen en lokaal inbedden. Ze willen aantonen dat hun mensen, die uit de boot vallen op de reguliere arbeidsmarkt, kunnen worden opgeleid tot het oude ambacht van garnalenpeller en in staat zijn een luxeproduct af te leveren. Deze zittende activiteit kan een oplossing bieden voor maatwerkers die door fysieke problemen alleen nog zittend werk kunnen uitvoeren. De garnaal zal met de hand worden gepeld in een daarvoor nieuw, aangepast voedingsatelier binnen Kunnig vzw te Antwerpen. Aangezien de te verwerken volumes in garnalen waarschijnlijk de investeringsgrootte in infrastructuur niet verantwoorden, dient Kunnig vzw ook te kijken naar het verwerken van producten binnen dezelfde allergenen groep, namelijk vis. Kunnig vzw wil als dienstverlener van de bestaande Antwerpse horeca als toeleverancier werken en wil nagaan of ze een kwalitatieve, competitieve, duurzame en rendabele dienstverlening kan opzetten. In deze studie brengen ze nu alle facetten samen om te komen tot een ambitieus business plan met bijhorend financieel plan, dat zowel aandacht heeft voor de sociale als de economische belangen.

ERP

IndienerKunnig vzw

Soort project: Implementatietraject

Aangevraagde toelage: 60.000,00 EUR

Looptijd: 1 augustus 2022 - 31 maart 2022.

Inhoudelijk : 

De digitalisering van Kunnig vzw is noodzakelijk om de tewerkstelling van 299 werknemers te borgen naar de toekomst. Kunnig vzw beoogt met de migratie van haar huidige ERP software meerdere doelstellingen te realiseren: - Toegang tot laatste technologie - Steeds werken in de meest recente versie - Software as a service - Migratie naar de Cloud - Mobiel werken - Beveiliging van data

Door de migratie naar een nieuwe omgeving kan Kunnig vzw op een meer professionele wijze inspelen op de noden van haar klanten. Tevreden klanten komen terug en generen meer werk voor onze 242 maatwerkers. Daarenboven wil Kunnig vzw digitaal werk creëren voor een handvol maatwerkers die dankzij de migratie naar deze omgeving ook kunnen ingeschakeld worden voor administratieve taken.

LES

IndienerWalking Bear

Soort project: Voortraject

Aangevraagde toelage: 20.000,00 EUR

Looptijd:  1 november 2022 - 28 februari 2022

Inhoudelijk : 

LES heeft een samenwerkingsverband opgezet in functie van de studiefase omtrent het ondernemingsidee van LES. Het ondernemingsidee is het ontwikkelen en verkopen van circulaire meubels en interieurobjecten op basis van de reststroom zonweringsdoek (aangevuld met andere reststromen zoals o.a. hout), geproduceerd in sociale economie. Het doel van deze samenwerking is om via gedeelde kennis en ervaring in o.a. sociale economie, circulaire economie, productkennis, bedrijfsinnovatie, etc en onder begeleiding van Blenders Impact Bootcamp tot eerste vormen van prototyping te komen met een haalbaar businessplan inclusief financieel plan en productiemogelijkheden in sociale economie.

TRANSITIE LDE

IndienerZet U vzw

Soort project: Voortraject

Aangevraagde toelage: 20.000,00 EUR

Looptijd: 1 november 2022 - 30 april 2023. Het project kan officieel starten na goedkeuring door het college, maar er wordt afgesproken dat kosten, zoals voorzien in de ingediende begroting, vanaf 1 november 2022 (start project) kunnen ingebracht worden.

Inhoudelijk : 
Zet U vzw  wil onderzoeken en bestendigen op welke manier haar bedrijfsvoering binnen een sociaal economisch duurzaam bedrijfsmodel op de meest efficiënte en correcte manier kan worden verdergezet.

LEREND WERKEN

IndienerStroom Maatwerk vzw

Soort project: Implementatietraject

Aangevraagde toelage: 60.000,00 EUR

Looptijd: 1 november 2022 - 31 oktober 2023.

Inhoudelijk : 

Stroom Maatwerk ontwikkelt in samenwerking met reguliere werkgevers op basis van praktijkervaring een trainingstraject voor een arbeidsgroep waarvan kansen op deze
manier een extra duw in de rug krijgen. Dit traject vergroot de slaagkansen om een overstap te maken naar de reguliere economie. Een werkvloer opzetten in een regulier bedrijf is de kortste afstand tussen sociale en reguliere economie en vergroot de kansen op overstap naar het reguliere circuit. Betrokkenen leren niet alleen extra competenties, maar worden tevens ondergedompeld in de “normale� werkcultuur van reguliere bedrijven.

AMAI KUNNIG

IndienerKunnig vzw

Soort project: Voortraject

Aangevraagde toelage: 20.000,00 EUR

Looptijd: 3 januari 2023 - 30 juni 2023.

Inhoudelijk : 

In eerste instantie zal Kunnig vzw in dit voortraject onderzoeken voor welke specifieke doelgroep van het maatwerkbedrijf digitale taken extra, meer duurzame of meer motiverende tewerkstellingskansen kunnen creëren. Daarnaast wordt verkend hoe deze digitale taken idealiter georganiseerd worden zodat de doelgroep deze kan uitvoeren. In tweede instantie wordt simultaan een marktonderzoek uitgevoerd:

  • Welke potentiële partners kunnen digitale / AI-gerelateerde taken aanleveren aan Kunnig vzw? 
  • Voor welke bedrijven, gevestigd in Antwerpen, kan Kunnig vzw toegevoegde waarde creëren? 
  • Wat zijn de mogelijke businessmodellen?

De geselecteerde projecten worden via de communicatiekanalen van de stad Antwerpen bekend gemaakt.  De geselecteerde projecten worden per mail op de hoogte gebracht en krijgen elk een projectverantwoordelijke van de stad Antwerpen, die erop zal toezien dat de ondersteuning correct wordt ingezet en afspraken worden gevolgd, zoals vermeld in het reglement "Nieuwe werkvloeren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt" (jaarnummer 37) en in overeenkomst met hun ingediende dossier. Projecten die niet geselecteerd werden krijgen gepersonaliseerde feedback.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Besluit van de gemeenteraad van 31 januari 2022 (jaarnummer 37) betreffende de nieuwe versie van het reglement “Nieuwe werkvloeren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt�.

Algemene financiële opmerkingen

Elke externe communicatie rond het project wordt afgestemd met de projectverantwoordelijke van de stad Antwerpen. 

De ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Het jaaroverschrijdend project ‘Opmaak business- en financieel plan LDE naar IMW’ van Manus vzw zal, zoals bepaald in het reglement (jaarnummer 37) onder Artikel 12, in drie schijven uitbetaald worden, rekening houdend met de projectbegroting voor 2022 en 2023.
De eerste schijf van 8.333,33 EUR (100% van het ondersteuningsbedrag begroot voor 2022) wordt uitbetaald bij aanvang van het project.
De tweede schijf van 8.166,67 EUR (70% van het ondersteuningsbedrag begroot voor 2023) wordt begin 2023 uitbetaald.
De derde schijf van 3.500,00 EUR (30% van het ondersteuningsbedrag begroot voor 2023) wordt uitbetaald bij afloop van het project na positieve evaluatie van het inhoudelijk en financieel eindverslag. 

Het jaaroverschrijdend project ‘Productie van medische zorghulpmiddelen binnen een maatwerkbedrijf - implementatie’ van Yacura bv zal, zoals bepaald in het reglement (jaarnummer 37) onder Artikel 12, uitbetaald worden in drie schijven, rekening houdend met de projectbegroting voor 2022 en 2023.
De eerste schijf van 27.500,00 EUR (100% van het ondersteuningsbedrag begroot voor 2022) wordt uitbetaald bij aanvang van het project.
De tweede schijf van 19.250,00 EUR (70% van het ondersteuningsbedrag begroot voor 2023) wordt begin 2023 uitbetaald.
 De derde schijf van 8.250,00 EUR (30% van het ondersteuningsbedrag begroot voor 2023) wordt uitbetaald bij afloop van het project na positieve evaluatie van het inhoudelijk en financieel eindverslag.

Het jaaroverschrijdend project ‘Ultravers dark kitchen’ van Kunnig vzw zal, zoals bepaald in het reglement (jaarnummer 37) onder Artikel 12, in drie schijven uitbetaald worden, rekening houdend met de projectbegroting voor 2022 en 2023.
De eerste schijf van 12.316,80 EUR (100% van het ondersteuningsbedrag begroot voor 2022) wordt uitbetaald bij aanvang van het project.
De tweede schijf van 5.378,24 EUR (70% van het ondersteuningsbedrag begroot voor 2023) wordt begin 2023 uitbetaald.
 De derde schijf van 2.304,96 EUR (30% van het ondersteuningsbedrag begroot voor 2023) wordt uitbetaald bij afloop van het project na positieve evaluatie van het inhoudelijk en financieel eindverslag. 

Het jaaroverschrijdend project ‘Transitie LDE’ van Zet U vzw zal, zoals bepaald in het reglement (jaarnummer 37) onder Artikel 12, in drie schijven uitbetaald worden, rekening houdend met de projectbegroting voor 2022 en 2023.
De eerste schijf van 6.666,67 EUR (100% van het ondersteuningsbedrag begroot voor 2022) wordt uitbetaald bij aanvang van het project.
De tweede schijf van 9.333,33 EUR (70% van het ondersteuningsbedrag begroot voor 2023) wordt begin 2023 uitbetaald.
 De derde schijf van 4.000,00  EUR (30% van het ondersteuningsbedrag begroot voor 2023) wordt uitbetaald bij afloop van het project na positieve evaluatie van het inhoudelijk en financieel eindverslag. 

Het project ’AMAI’ van Kunnig vzw zal, zoals bepaald in het reglement (jaarnummer 37) onder Artikel 12, in twee schijven uitbetaald worden,  
De eerste schijf van 14.000,00 EUR (70% van het ondersteuningsbedrag begroot voor 2023) wordt uitbetaald binnen 30 dagen na de goedkeuringsbeslissing. Omdat dit project pas in 2023 start, zal het bedrag bij de start van het project, januari 2023 uitbetaald worden.
De tweede schijf van 6.000,00 EUR (30% van het ondersteuningsbedrag begroot voor 2023) wordt uitbetaald bij afloop van het project na positieve evaluatie van het inhoudelijk en financieel eindverslag

Meetindicatoren die bereikt moeten worden:

  • de voorgestelde planning en uitrol van acties realiseren;
  • de ontwikkeling van het product, het ontwikkelingsproces met het sectorale werkveld delen.

Als basis dienen de projectaanvragen ingediend op indieningsronde 31 oktober 2022.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS09 - Sociale economie
2LWS0904 - Sociaal engagement van ondernemers versterken

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt onderstaande geselecteerde projecten in het kader van de indieningsronde van 31 oktober 2022 van het reglement "Nieuwe werkvloeren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt" goed.
Naam indienerOndernemingsnummerProjectToewijzing budget
Manus vzwBE0808 114522
Opmaak business- en financieel plan LDE naar IMW20.000,00 EUR
Yacura bvBE0505 727415
Productie van medische zorghulpmiddelen binnen een maatwerkbedrijf - implementatie55.000,00 EUR
Kunnig vzwBE0404 745 465
Ultravers - dark kitchen20.000,00 EUR
Zet U vzw
BE0812 706 877
Transitie LDE
20.000,00 EUR
Kunnig vzwBE0404 745 465
AMAI Kunnig20.000,00 EUR


Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning 2022 en 2023 voor onderstaande geselecteerde projecten in het kader van de indieningsronde van  31 oktober  2022 van het reglement "Nieuwe werkvloeren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt" goed.
Naam indienerOndernemingsnummerProjectToewijzing budget
Manus vzwBE0808 114522
Opmaak business- en financieel plan LDE naar IMW20.000,00 EUR
Yacura bvBE0505 727415
Productie van medische zorghulpmiddelen binnen een maatwerkbedrijf - implementatie55.000,00 EUR
Kunnig vzwBE0404 745 465
Ultravers - dark kitchen20.000,00 EUR
Zet U vzw
BE0812 706 877
Transitie LDE
20.000,00 EUR
Kunnig vzwBE0404 745 465
AMAI Kunnig20.000,00 EUR

Artikel 3

Het college beslist onderstaande de ingediende projecten  niet te ondersteunen in het kader van het reglement "Nieuwe werkvloeren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt".

Causa Sui bv
 CRCLR opschaling van het circulair platform
Sarko Comm. V.
 CRCLR als platvorm voor circulaire mode
Kunnig vzwDroge voeding
Kunnig vzwVisatelier
Stroom MaatwerkLerend Werken
Walking BearLES
Kunnig vzwERP

Artikel 4

Het college beslist in afwijking van de in het reglement ‘Nieuwe werkvloeren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ onder Artikel 12 opgenomen termijnen voor uitbetaling om, na de goedkeuringsbeslissing door het college van burgemeester en schepenen, 70% van de ondersteuning 2023 aan Kunnig vzw,  ondernemingsnummer 0404.745.465 voor het project ‘AMAI’, ten vroegste begin januari 2023 uit te betalen.

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:      

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Manus vzw
Luchthavenlei 7A 
2100 Antwerpen

OND: BE 0808 114522

IBAN:BE50 0015 7626 1518 8.333,33 EUR

budgetplaats:  5318300000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS090401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060550
 budgetperiode: 2200

  


4505143256

Manus vzw
Luchthavenlei 7A 
2100 Antwerpen

OND: BE 0808 114522

IBAN:BE50 0015 7626 1518


11.666,67 EURbudgetplaats:  5318300000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS090401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060550
 budgetperiode: 2300
4505143258

Yacura bv
Rozendaalweg 28
2860 Sint Katelijne Waver

OND: BE0505 727415

IBAN: BE86 5230 8071 125027.500,00 EUR

budgetplaats:  5318300000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2LWS090401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060550
 budgetperiode: 2200

  


4505143257

Yacura bv
Rozendaalweg 28
2860 Sint Katelijne Waver

OND: BE0505 727415

IBAN: BE86 5230 8071 1250


27.500,00 EURbudgetplaats:  5318300000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2LWS090401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060550
 budgetperiode: 2300
4505143259
Kunnig vzw
project ‘Ultravers - dark kitchen’
Kielsbroek 2
2020 Antwerpen

OND: BE0404.745.465
IBAN: BE93 4097 5266 4167 
12.316,80 EUR
budgetplaats:  5318300000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS090401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060550
budgetperiode: 2200
4505145737
Kunnig vzw
project ‘Ultravers - dark kitchen’
Kielsbroek 2
2020 Antwerpen

OND: BE0404.745.465
IBAN: BE93 4097 5266 4167 
7.683,20 EUR
budgetplaats:  5318300000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS090401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060550
 budgetperiode: 2300
4505145738
Zet U vzw

Mechelsesteenweg 128-136
2018 Antwerpen

OND: BE0812706877
IBAN: BE53652809850153 
6.666,67 EURbudgetplaats:  5318300000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS090401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060550
 budgetperiode: 2200
4505145739
Zet U vzw

Mechelsesteenweg 128-136
2018 Antwerpen

OND: BE0812706877
IBAN: BE53652809850153 
13.333,33 EURbudgetplaats:  5318300000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS090401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060550
 budgetperiode: 2300
4505145740
Kunnig vzw
Ondersteuning 2023 voor project ‘AMAI’
Kielsbroek 2
2020 Antwerpen

OND: BE0404.745.465
IBAN: BE93 4097 5266 4167 
20.000,00 EURbudgetplaats:  5318300000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS090401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060550
 budgetperiode: 2300
4505145741