Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09380 - Bestek GAC_2022_02516. Opmaak beheerplan voor de begraafplaats Ekeren - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09380 - Bestek GAC_2022_02516. Opmaak beheerplan voor de begraafplaats Ekeren - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_09380 - Bestek GAC_2022_02516. Opmaak beheerplan voor de begraafplaats Ekeren - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor de begraafplaats van Ekeren is de opmaak van een visionair beheerplan nodig. De oorspronkelijke visie van de landschapsarchitecten moet terug fungeren als uitgangspunt, met in het achterhoofd de (gewenste) ontwikkelingen op lange termijn. Dit beheerplan moet zorgen voor een visionair kader waarin duurzaam beheer en vernieuwing van groen en grijs gekaderd wordt met adviezen, richtlijnen en projectvoorstellen. Dit betekent dat met onderbouwde standpunten en maatregelen, de continuïteit van lijk- en asbezorging, de groenontwikkeling en de erfgoedkeuzes op lange termijn planmatig verzekerd worden. Problematische situaties en infrastructuren kunnen dan incidenteel omgevormd worden.

De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale stelt voor om voor dit beheerplan vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02516 uit te schrijven.

Argumentatie

De geschiktheid van de inschrijver wordt beoordeeld aan de hand van minimaal 1 referentie, waaruit blijkt dat hij reeds ervaring heeft met de opmaak van een beheerplan voor een begraafplaats. De opdrachten waarop de voormelde referenties betrekking hebben, werden uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, en hebben (afzonderlijk) een waarde van minimaal 20.000 euro (exclusief btw).

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de  volgende gunningscriteria:

  1. Prijs op een totaal van 50 punten.
  2. Visie, inhoud en aanpak van de opdracht op een totaal van 50 punten.

In toepassing van artikel 42, §1, eerste lid, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, voorziet dit bestek in de mogelijkheid om nieuwe diensten bestaande uit herhaling van soortgelijke diensten, toe te wijzen aan de dienstverlener waaraan deze opdracht gegund wordt. De gunning van de herhalingsopdrachten moet gebeuren binnen drie jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht.

Juridische grond

In toepassing van artikel 41, §1, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht gegund worden bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking omdat het geraamde bedrag van de opdracht (zonder belasting over de toegevoegde waarde) lager ligt dan de door het artikel 11, eerste lid, 3° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 bepaalde drempel van 215.000 EUR.

Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS04 - Groen
2LMS0401 - Reguliere taken groen en begraafplaatsen
2LMS040102 - Beheer, onderhoud en aanleg begraafplaatsen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt bestek GAC_2022_02516 voor "Opmaak beheerplan voor de begraafplaats Ekeren" goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Opmaak beheerplan voor de begraafplaats Ekeren


budgetplaats: 5377500000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2LMS040102A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020990
budgetperiode: 2300

volgt later


Bijlagen

  • 02516_20221114_bestek_administratieve_bepalingen.pdf
  • 02516_20221110_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02516_Inventaris.xlsx
  • 02516_Beheermaatregelen.pdf
  • 02516_Bepaling_beeldkwaliteit.pdf
  • 02516_Statistiek_2020_2021.xlsx