Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09366 - Ondersteuning. Onderwijs - Ondersteuning niet gerealiseerde parkeerplaatsen. vzw Katholiek Onderwijs Deurne. Afsprakennota. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09366 - Ondersteuning. Onderwijs - Ondersteuning niet gerealiseerde parkeerplaatsen. vzw Katholiek Onderwijs Deurne. Afsprakennota. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring 2022_CBS_09366 - Ondersteuning. Onderwijs - Ondersteuning niet gerealiseerde parkeerplaatsen. vzw Katholiek Onderwijs Deurne. Afsprakennota. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Scholen die hun capaciteit willen uitbreiden en daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen, moeten voldoen aan de randvoorwaarden zoals beschreven in de bouwcode of op basis van thematische adviezen. Eén daarvan is de parkeernorm. Op basis van een aantal indicatoren bepaalt de stad de parkeerlast die de school dan moet compenseren.

Het compenseren van die parkeerlast kan op drie manieren:

  • op eigen terrein het gevraagde aantal parkeerplaatsen realiseren;
  • de niet gerealiseerde plaatsen afkopen;
  • samen met de stad een (buurt)parking realiseren.

Het belastingreglement op de omgevingsvergunning werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019 (jaarnummer 785).

Het college keurde op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) het algemeen principe van uitbetalen ondersteuningskredieten exploitatiebudget aan derden goed.

Argumentatie

Het voorzien van parkeerplaatsen is slechts beperkt voorzien in de Vlaamse regelgeving voor scholenbouw. De opgelegde norm van de stad Antwerpen overstijgt de financiële draagkracht. De stad compenseert de belasting om de beperkte werkingsmiddelen van scholen te vrijwaren en toch capaciteitsuitbreiding te realiseren.

Het schoolbestuur vzw Katholiek Onderwijs Deurne betaalde een belasting op vijf niet gerealiseerde parkeerplaatsen en krijgt hiervoor op basis van dit besluit een ondersteuning van de stad, onder voorbehoud dat de gemeenteraad op 19 december 2022 de nominatieve ondersteuning van 25.000,00 EUR aan vzw Katholiek Onderwijs Deurne goedkeurt.

De afsprakennota legt de voorwaarden van de ondersteuning vast.

Juridische grond

De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige ondersteuningen van 14 november 1983 en het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid (gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2020, jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Algemene financiële opmerkingen

Onder voorbehoud van goedkeuring nominatieve toekenning door de gemeenteraad. 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0203 - Onderwijscapaciteit

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota voor vzw Katholiek Onderwijs Deurne, met maatschappelijke zetel te Palinckstraat 57, 2100 Deurne en ondernemingsnummer 0413.940.669, met een looptijd van 14 november tot en met 31 december 2022, voor een bedrag van 25.000,00 EUR, voor een ondersteuning voor vijf niet gerealiseerde parkeerplaatsen. 

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en de uitbetaling goed van de ondersteuning voor het jaar 2022 aan de VZW Katholiek Onderwijs Deurne, met maatschappelijke zetel te Palinckstraat 57, 2100 Deurne en ondernemingsnummer 0413.940.669 voor een bedrag van 25.000,00 EUR, onder voorbehoud van de nominatieve toekenning door de gemeenteraad.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
vzw Katholiek Onderwijs Deurne
Palinckstraat 57
2100 Deurne

Ond.nr. 0413.940.669
IBAN BE64 7310 2735 2052
25.000,00 EURbudgetplaats: 5117000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS020301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA060869
budgetperiode: 2200
4505145818

Bijlagen