Terug
Gepubliceerd op 16/01/2023

2022_CBS_09339 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - Algemene vergadering en raad van bestuur. Vervanging - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09339 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - Algemene vergadering en raad van bestuur. Vervanging - Goedkeuring 2022_CBS_09339 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - Algemene vergadering en raad van bestuur. Vervanging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de zitting van 25 maart 2019 (jaarnummer 227) keurde de gemeenteraad goed om mevrouw Sanne Descamps af te vaardigen namens de stad Antwerpen in de algemene vergadering van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
In de zitting van 31 mei 2021 (jaarnummer 360) keurde de gemeenteraad goed om mevrouw Sanne Descamps  af te vaardigen namens de stad Antwerpen in de raad van bestuur van de VVSG.

Argumentatie

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de heer Kristof Bossuyt af te vaardigen namens de stad Antwerpen in de algemene vergadering en raad van bestuur van de VVSG, ter vervanging van mevrouw Sanne Descamps.

Juridische grond

Artikel 386  van het Decreet over het Lokaal Bestuur schrijft voor dat gemeenten verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk kunnen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen als die verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk niet belast worden met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet over het Lokaal Bestuur stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot het oprichten van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om de heer Kristof Bossuyt af te vaardigen namens de stad Antwerpen in de algemene vergadering van de VVSG ter vervanging van mevrouw Sanne Descamps en dit tot het einde van de legislatuur, en beslist dat de stadsafgevaardigde, bij het uitoefenen van de verplichtingen verbonden aan de afvaardiging, steeds het bestuursakkoord als uitgangspunt moet nemen en waar nodig dient te overleggen met het college.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist om de heer Kristof Bossuyt af te vaardigen namens de stad Antwerpen in de raad van bestuur van de VVSG ter vervanging van mevrouw Sanne Descamps en dit tot het einde van de legislatuur, en beslist dat de stadsafgevaardigde, bij het uitoefenen van de verplichtingen verbonden aan de afvaardiging, steeds het bestuursakkoord als uitgangspunt moet nemen en waar nodig dient te overleggen met het college.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.