Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09302 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2021098706. Nieuwe Westweg - Haven 742-748. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis - contact: Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09302 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2021098706. Nieuwe Westweg - Haven 742-748. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09302 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2021098706. Nieuwe Westweg - Haven 742-748. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:

- een openbaar onderzoek te houden;

- advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2021098706

Gegevens van de aanvrager:

zie exploitant

Gegevens van de exploitant:

NV Mexico Natie (0404784958) met als contactadres Transcontinentaalweg 6 te 2030 Antwerpen

Ligging van het project:

Nieuwe Westweg - Haven 742-748 te 2040 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 18 sectie C nrs. 142A, 142B, 142C en 143A

waarvan:

 

-          20180924-0041

afdeling 18 sectie C nrs. 143A, 142C, 142A en 142B (Handico International nv)

Vergunningsplichten:

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

containerterminal: verandering door wijziging en uitbreiding

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Voorgeschiedenis

Stedenbouwkundige voorgeschiedenis

-          15/09/2017: stedenbouwkundige vergunning (HVN/B/digitaal/20171590) voor het bouwen van een nieuwe loods;

-          9/07/2007: stedenbouwkundige vergunning (HV/2007/B/0105 – 2007100105) voor de renovatie van de terreinbevloering, het oprichten van twee hoogspanningsverdeelkabines, een staalconstructie voor koelcontainers, verscheidene 30 m hoge lichtmasten, een aanmeldingsstation voor chauffeurs, en drie containerkranen op rails.

 

Voorgeschiedenis milieu

Op 20 oktober 2017 werd door het college een vergunning verleend voor een nieuwe containerterminal aan Handico International, voor onbepaalde duur. Op 29 november 2019 werd er akte genomen van de overdracht van de vergunning aan Mexico Natie. Nadien werd er nog een vergunning verleend voor een verandering.

 

Inhoud van de aanvraag

Het voorwerp van de aanvraag betreft in hoofdzaak het verhogen van de opslagcapaciteit van afvalstoffen.

 

Aangevraagde rubriek(en)


Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

2.2.1.d)1°

Opslag en sortering van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van (het betreft inrichtingen die gericht zijn op het sorteren van één specifieke afvalstroom) van maximaal 100 ton;

+20 ton

2.2.1.e)3°

opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton andere afvalstoffen dan asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is;

+25 ton

6.5.1°

brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen, bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en) met maximaal twee verdeelslangen;

-2 verdeelslangen

17.3.2.1.1.2°

opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen (gevarenpictogram GHS02) van gevarencategorie 3 (gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen) met een vlampunt lager dan of gelijk aan 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton.

-43,68 ton

 

 

Argumentatie

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Havenbedrijf Antwerpen, subadvies milieu

10 oktober 2022

7 november 2022

Gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.

 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Grotendeels geldt hier het bestemmingsvoorschrift Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. Voor het Bevrijdingsdok ten zuiden geldt het voorschrift Gebied voor waterweginfrastructuur. Ten noorden van de aanvraag loopt een overdruk met als aanduiding Bufferdijk - Stocatra. Meer naar het noorden ligt, tevens volgens het voormelde GRUP maar buiten de afbakeningslijn, Natuurgebied met als overdruk Grote Eenheid Natuur.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Er zijn geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd. Er is geen bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

Mexico Natie baat aan het Bevrijdingsdok een containerterminal uit. Via de kaai of gate worden lege containers aangevoerd welke vervolgens voor de klant worden geïnspecteerd en wanneer nodig ook gereinigd en/of hersteld worden. De containers worden vervolgens op de site gestapeld tot wanneer ze na afroep terug op transport gaan.

 

Op de terminal worden ook tweedehands en nieuwe voertuigen opgeslagen in afwachting van een overzees transport. De voertuigen omvatten personenwagens en bedrijfsvoertuigen, waaronder vrachtwagens (trekkers en opleggers), kranen, autobussen, landbouwmachines en tankwagens (leeg).

 

Bij de verscheping van trailers, containers, auto- en motorvoertuigen,… worden deze door de douane en/of Milieu-inspectie gecontroleerd op huishoudtoestellen en andere in de wagens opgeslagen goederen. In kader hiervan vraagt de exploitant volgende uitbreiding aan:

- bijkomende opslag en sortering van 20 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen namelijk een mix van huishoudartikelen, textielafval, banden, meubels,… tot een totaal van 30 ton;

- bijkomende opslag en sortering van 25 ton gevaarlijke afvalstoffen namelijk AEEA en andere gevaarlijke huishoudartikelen, loodaccu’s, tot een totaal van 30 ton.

Er wordt opgemerkt dat in het voorwerp van de aanvraag een kleinere uitbreiding wordt gevraagd dan opgegeven in de rubriekentabel (respectievelijk 15 ton en 20 ton).

 

De opslag van deze afvalstoffen is nu reeds vergund in Werkplaats 1 en magazijn Paperstore. Met voorliggende aanvraag wenst de exploitant deze ook op te kunnen slaan in magazijn 1 en 2 van het Garage- en opslaggebouw. Men zal gebruik maken van geschikte afvalcontainers. Er vindt geen verwerking plaats op de site, enkel opslag en sorteren.

 

Verder wenst de exploitant enkele opslagtanks voor dieselolie met bijhorende verdeelslang te schrappen uit de vergunning:

- tankplaats 1: de bovengrondse, dubbelwandige opslagtank (T2) met een inhoud van 10.000 liter gelegen aan Werkplaats 1 met bijhorende verdeelslang werd verwijderd en verplaatst naar een andere vestiging van Mexico Natie;

- tankplaats 4: de bovengrondse, dubbelwandige opslagtank T7 met een inhoud van 42.000 liter gelegen aan het Garagegebouw met bijhorende verdeelslang zal buiten gebruik worden gesteld.

 

Tankplaats 4 is voorzien van een KWS-afscheider met coalescentiefilter voor de behandeling van het verontreinigd hemelwater van de tankplaats. Voortaan zal deze zone niet meer gebruikt worden als tankplaats, maar als wasplaats voor terminalvoertuigen. Volgens het aanvraagdossier heeft de wijziging geen effect op het lozingsdebiet van bedrijfsafvalwater.

 

Het is aan de vergunningverlenende overheid om, op basis van alle onafhankelijk uitgebrachte deskundige adviezen, tot een gemotiveerde en integrale beslissing te komen.

 

Advies van het college

 

Geadviseerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

2.2.1.d)1°

Opslag en sortering van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van (het betreft inrichtingen die gericht zijn op het sorteren van één specifieke afvalstroom) van maximaal 100 ton;

+20 ton

2.2.1.e)3°

opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton andere afvalstoffen dan asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is;

+25 ton

6.5.1°

brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen, bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en) met maximaal twee verdeelslangen;

-2 verdeelslangen

17.3.2.1.1.2°

opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen (gevarenpictogram GHS02) van gevarencategorie 3 (gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen) met een vlampunt lager dan of gelijk aan 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton.

-43,68 ton

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

6 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

15 oktober 2022

Einde openbaar onderzoek

13 november 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

25 november 2022

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

15 oktober 2022

13 november 2022

0

0

0

0

 

Informatievergadering

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag.

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.