Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09379 - Bestek GAC_2022_02484. Aanleg toegankelijk speelbos Hof de Bist - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09379 - Bestek GAC_2022_02484. Aanleg toegankelijk speelbos Hof de Bist - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_09379 - Bestek GAC_2022_02484. Aanleg toegankelijk speelbos Hof de Bist - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 7 februari 2020 (jaarnummer 1263) ondertekende het college van burgemeester en schepenen het charter 'Naar een toegankelijke gemeente'. Daarmee engageerde de stad zich om werk te maken van een stad waar iedereen, met of zonder beperking, gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening, vrije tijdsaanbod en informatie/communicatie. Vertrekkende vanuit de stedelijke doelstelling rond toegankelijkheid wil de stad enkele projecten rond toegankelijkheid opstarten, waaronder het project 'toegankelijk speelbos' in Hof de Bist te Ekeren. Dit project is ook opgenomen in het Integraal toegankelijkheidsplan van de stad, dat goedgekeurd werd door de stad op 10 december 2021 (jaarnummer 09912). Voor dit project heeft de dienst Gelijke kansen van Sociale dienstverlening in een budget van 34.401 euro voorzien (investeringsmiddelen, te verhogen naar 40.000 euro na goedkeuring van AMJP6 door de Gemeenteraad). Deze middelen dienen voor de plaatsing van 2 rustbanken en 4 speeltafeltjes van verschillende hoogtes in het speelbos, toegankelijke wilgenconstructies en een inkommarkering (bv. totempalen) voor 1 hoofdingang en 2 zij-ingangen.


Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria: 

  1. prijs op een totaal van 40 punten.
  2. speelwaarde en creativiteit op een totaal van 30 punten.
  3. kwaliteit op een totaal van 20 punten.
  4. duurzaamheid van de gebruikte materialen op een totaal van 10 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, eerste lid, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000,00 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Algemene financiële opmerkingen

De nodige kredieten staan ingeschreven op onderstaande boekingsadressen.

                                5403505000/240/2HMS070201A00000  A00000/SUB_NR/2200: 34.401,00 EUR

                               5403520000/240/2HMS070201A00000  A00000/SUB_NR/2300: 12.955,00 EUR

De kredieten van 2022 zullen op het jaareinde worden overgedragen naar 2023 en vervolgens, samen met de kredieten van 2022, verschoven worden met ika-light naar budgetpositie 220. 

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS07 - Gelijke kansen
2HMS0702 - Integrale toegankelijkheid
2HMS070201 - Integrale toegankelijkheid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt bestek GAC_2022_02484 voor de "Aanleg toegankelijk speelbos Hof de Bist" goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Aanleg toegankelijk speelbos Hof de Bist   budgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2HMS070201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040919
budgetperiode: 2200
volgt later

budgetplaats: 5403520000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2HMS070201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040919
budgetperiode: 2300
volgt laterBijlagen

  • 02484_20221107_bestek.pdf