Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09356 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Museum Rubenshuis. Wapper 9-15, 2000 Antwerpen - Architectuuropdracht voor optimalisatie van museale klimaatbeheersing en toegankelijkheid. Vastlegging krediet. wijziging opdracht - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09356 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Museum Rubenshuis. Wapper 9-15, 2000 Antwerpen - Architectuuropdracht voor optimalisatie van museale klimaatbeheersing en toegankelijkheid. Vastlegging krediet. wijziging opdracht - Goedkeuring 2022_CBS_09356 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Museum Rubenshuis. Wapper 9-15, 2000 Antwerpen - Architectuuropdracht voor optimalisatie van museale klimaatbeheersing en toegankelijkheid. Vastlegging krediet. wijziging opdracht - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
gunning aan MAAT_WERK Architecten bvcollege10 juni 20224760


In zitting van 10 juni 2022 (jaarnummer 4760) werd de gunning voor "Architectuuropdracht voor optimalisatie van museale klimaatbeheersing en toegankelijkheid van het Rubenshuis" door het college goedgekeurd. De gunning werd op basis van bestek GAC_2021_01606, aan MAAT_WERK Architecten bv gegund, Jules Bordetstraat 22 bus 101, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0806.980.018.

Argumentatie

MAAT_WERK Architecten bv is momenteel bezig met het voorontwerp van dit dossier. Tijdens hun vooronderzoek hebben ze gemerkt dat de bestaande opmetingsplannen niet overal correct zijn en er significante verschillen zijn tussen werkelijke toestand en de beschikbare opmetingsplannen. Om hun werk goed te kunnen doen hebben ze nauwkeurige informatie nodig, gezien alle mogelijke ruimte benut zal worden voor het plaatsen van de klimaatinstallatie. 

Gezien een grote nauwkeurigheid van opmeting van groot belang is voor de uitwerking van het ontwerp, dient hiervoor een opdracht gegeven te worden aan een landmeter. MAAT_WERK Architecten bv heeft drie offertes gevraagd en zullen de goedkoopste landmeter in onder aanneming aanstellen. MAAT_WERK Architecten bv heeft hiervoor een offerte ingediend voor een bedrag van 19.304,25 euro exclusief btw.

Juridische grond

In toepassing van artikel 38/1 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, is de aanbesteder gerechtigd de oorspronkelijke opdracht te wijzigen voor aanvullende opdrachten die noodzakelijk zijn geworden en die niet in de oorspronkelijke opdracht waren opgenomen wanneer de verandering van opdrachtnemer niet mogelijk is om economische of technische redenen en tot aanzienlijk ongemak of een aanzienlijke kostenstijging zou leiden voor de aanbesteder. De wijziging van de opdracht mag het voorwerp van de opdracht niet wezenlijk wijzigen en blijft beperkt tot 50% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgave bedraagt 19.304,25 euro + 4.053,89 euro (21% btw) = 23.358,14 euro, inclusief btw, en zal verrekend worden op het investeringsbudget 2023. Er is voldoende krediet beschikbaar.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0102 - Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur
2BRS010201 - Restauratie historische panden
2BRS010201P09582 - Rubenssite Masterplan 201

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat volgens de onderhandelingsprocedure op basis van briefwisseling prijs werd gevraagd voor de wijziging van de opdracht aan MAAT_WERK Architecten, Jules Bordetstraat 22 bus 101, 2018 Antwerpen

Artikel 2

Het college keurt de wijziging in meer goed voor een bedrag van 19.304,25 euro + 4.053,89 euro (21% btw) = 23.358,14 euro voor de wijziging betreffende de architectuuropdracht voor optimalisatie van museale klimaatbeheersing en toegankelijkheid van het Rubenshuis, Wapper 9-15, 2000 Antwerpen.

Artikel 3

Het college keurt goed een bedrag van 23.358,14 euro, inclusief btw, vast te leggen op investeringsbudget 2023 op naam van MAAT_WERK Architecten, Jules Bordetstraat 22 bus 101, 2018 Antwerpen voor de architectuuropdracht voor optimalisatie van museale klimaatbeheersing en toegankelijkheid van het Rubenshuis, Wapper 9-15, 2000 Antwerpen.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Optimalisatie museale klimaatbeheersing en toegankelijkheid Rubenshuis
wijziging opdracht.
MAAT_WERK Architecten bv
Jules Bordetstraat 22 bus 101
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0806.980.018
Rekeningnummer: BE33979169327346
23.358,14 euro, inclusief btwbudgetplaats: 5322000000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2BRS010201P09582
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA070720
budgetperiode: 2300
4005537484