Terug
Gepubliceerd op 10/02/2023

2022_CBS_09363 - Onderwijs. Tijdelijke OKAN capaciteitsuitbreiding in functie van onderwijsaanbod in het nooddorp op Linkeroever - Huurovereenkomst modulaire units - Bekrachtiging

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09363 - Onderwijs. Tijdelijke OKAN capaciteitsuitbreiding in functie van onderwijsaanbod in het nooddorp op Linkeroever - Huurovereenkomst modulaire units - Bekrachtiging 2022_CBS_09363 - Onderwijs. Tijdelijke OKAN capaciteitsuitbreiding in functie van onderwijsaanbod in het nooddorp op Linkeroever - Huurovereenkomst modulaire units - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 25 maart 2022 (jaarnummer 2489) de gunning voor het huren, plaatsen, installeren en inrichten van diverse types van (geschakelde) containerunits ten behoeve van de opvang en ondersteuning van vluchtelingen, inclusief aanverwante dienstverlening, goed. Bovenvermelde opdracht omvatte 2 fases.

De uitvoering van fase 2 van de opdracht werd op 24 juni 2022 door het college beslist (jaarnummer 05301). In de loop van fase 1 van de opdracht zijn verschillende zaken naar boven gekomen die anders of bijkomstig dienden uitgevoerd te worden in fase 2 om de opdracht tot een goed einde te brengen; deze werden  op 9 september 2022 door het college goedgekeurd (jaarnummer 07445).

Om tegemoet te komen aan de hoge vraag naar onderwijs voor leerplichtige anderstalige nieuwkomers in Antwerpen, mede veroorzaakt door de aanhoudende instroom van Oekraïense gezinnen met een statuut van tijdelijk ontheemden, werden een deel van deze modulaire containerunits ingericht als school. Op 3 oktober startten Sint-Annacollege (Koba Metropool) en Technicum Noord (Koba NoordkAnt) een tijdelijke OKAN-vestiging op in deze units. Het gebruik van de units wordt vastgelegd in een huurovereenkomst met elk schoolbestuur.

Argumentatie

Op basis van het 'Decreet tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de Oekraïnecrisis en tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs voor leerlingen en studenten die vallen onder richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen - (II)' van 3 juni 2022 en van het besluit Vlaamse Regering van 8 april 2022 (VR2022 0804 DOC.0411/2BIS) voorziet de Vlaamse overheid financiële ondersteuning aan de lokale besturen die nooddorpen op hun grondgebied hebben, om onderwijsondersteuning mogelijk te maken.

Sint-Annacollege en Technicum Noord engageerden zich om in het nooddorp een tijdelijke uitbreiding van de school voor kinderen en jongeren uit Oekraïne te starten waar vanaf 3 oktober 2022 onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers worden georganiseerd. De scholen ontvangen van Vlaanderen een subsidie om de kosten van dit onderwijsaanbod te financieren; incl. de kosten voor de huur van klaslokalen. Via twee huurovereenkomsten tussen enerzijds de stad Antwerpen en anderzijds Koba Metropool en Koba NoordkAnt, de schoolbesturen van de OKAN-vestigingen van Sint-Annacollege en Technicum Noord, worden de voorwaarden en afspraken rond het gebruik van de modulaire units, ingericht als school, vastgelegd. De scholen dienen hun overeenkomst bij te voegen aan de Vlaamse subsidieaanvraag.

De huurovereenkomsten worden opgemaakt door de stad Antwerpen met als belangrijkste voorwaarden:

  • voorwerp: gebruik van modulaire units (234,5 m² per school), ingericht met als doel onderwijs te voorzien;
  • duurtijd: van 3 oktober 2022 tot en met 31 augustus 2023, met de mogelijkheid om de overeenkomst 2 keer te verlengen met één jaar mits schriftelijke instemming van beide partijen;
  • vergoeding: 7.230,00 EUR per maand. Deze vergoeding is inclusief schoonmaak-, energie- en onderhoudskosten.

Juridische grond

Decreet tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de Oekraïnecrisis en tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen - (II)� van 03 juni 2022.

Besluit Vlaamse Regering van 8 april 2022 (VR2022 0804 DOC.0411/2BIS).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3 1°van het Decreet Lokaal bestuur bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Algemene financiële opmerkingen

De ontvangsten die met dit project gepaard gaan, worden gekoppeld aan boekingsadres 2LWS020105PA6615 / 5117000000 / 702 / SUB_NR.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020101 - Succesvolle leerloopbaan
2LWS020101PA6658 - oekraïens ONDERWIJS IN a

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de huurovereenkomst met Koba Metropool voor de huur van modulaire units gelegen in het Oekraïens nooddorp gelegen te Willem Gijsselsstraat 20, 2050 Antwerpen, met als belangrijkste voorwaarden: 

  • voorwerp: gebruik van modulaire units (234,5 m²), ingericht met als doel onderwijs te voorzien;
  • duurtijd: van 3 oktober 2022 tot en met 31 augustus 2023, met de mogelijkheid om de overeenkomst 2 keer te verlengen met één jaar mits schriftelijke instemming van beide partijen;
  • vergoeding: 7.230,00 EUR per maand. Deze vergoeding is inclusief schoonmaak-, energie- en onderhoudskosten.

Artikel 2

Het college bekrachtigt de huurovereenkomst met Koba NoordkAnt voor de huur van modulaire units gelegen in het Oekraïens nooddorp gelegen te Willem Gijsselsstraat 22, 2050 Antwerpen, met als belangrijkste voorwaarden: 

  • voorwerp: gebruik van modulaire units (234,5 m²), ingericht met als doel onderwijs te voorzien;
  • duurtijd: van 3 oktober 2022 tot en met 31 augustus 2023, met de mogelijkheid om de overeenkomst 2 keer te verlengen met één jaar mits schriftelijke instemming van beide partijen;
  • vergoeding: 7.230,00 EUR  per maand. Deze vergoeding is inclusief schoonmaak-, energie- en onderhoudskosten.

Artikel 3

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresOrdernummer
Inkomsten 2022 uit huurovereenkomst met
vzw Koba Metropool
Nooitrust 4, 2390 Malle
BE60 4160 0801 0170
ondernemingsnummer: 0447.911.059
21.690,00 EUR

Budgetplaats: 5117000000
Budgetpositie: 702
Functiegebied: 2LWS020105PA6615
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2SA060869
Budgetperiode: 2200

volgt later
Inkomsten 2022 uit huurovereenkomst met
vzw Koba NoordkAnt
Nooitrust 4, 2390 Malle
BE08 7330 4823 6413
ondernemingsnummer: 0448.528.295


21.690,00 EURBudgetplaats: 5117000000
Budgetpositie: 702
Functiegebied: 2LWS020105PA6615
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2SA060869
Budgetperiode: 2200
volgt later
Inkomsten 2023 uit huurovereenkomst met
vzw Koba Metropool
Nooitrust 4, 2390 Malle
BE60 4160 0801 0170
ondernemingsnummer: 0447.911.059
57.840,00 EURBudgetplaats: 5117000000
Budgetpositie: 702
Functiegebied: 2LWS020105PA6615
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2SA060869
Budgetperiode: 2300
volgt later
Inkomsten 2023 uit huurovereenkomst met
vzw Koba NoordkAnt
Nooitrust 4, 2390 Malle
BE08 7330 4823 6413
ondernemingsnummer: 0448.528.295
57.840,00 EUR
Budgetplaats: 5117000000
Budgetpositie: 702
Functiegebied: 2LWS020105PA6615
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2SA060869
Budgetperiode: 2300
volgt later