Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09309 - Omgevingsvergunning - OMV_2022098563. Eglantierlaan 25. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis - contact: Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09309 - Omgevingsvergunning - OMV_2022098563. Eglantierlaan 25. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09309 - Omgevingsvergunning - OMV_2022098563. Eglantierlaan 25. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022098563

Gegevens van de aanvrager:

Ben Van Hove met als adres Egelantierlaan 25 te 2020 Antwerpen

Ligging van het project:

Eglantierlaan 25 te 2020 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 12 sectie M nr. 110M

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen eengezinswoning, plaatsen van zwembad en verbouwen van garage naar poolhouse

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          29/03/2019: vastgesteld bouwkundig erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/215144;

-          14/03/1973: vergunning (18#83369) voor verbouwing;

-          11/05/1951: toelating (18#24694) voor het bouwen van een garage;

-          22/10/1948: toelating (18#27763) voor het bouwen van een autobergplaats en binnenveranderingen;

-          binnen Conventie Della Faille.

 

Vergunde/vergund geachte toestand

-          functie:

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • open bebouwing;
 • hoofdbouw van 2 bouwlagen onder schilddak;
 • 2 aanbouwen van 1 bouwlaag onder plat dak en overdekt terras;
 • 2 aparte garages in de achterste 2 hoeken van perceel;

-          gevelafwerking:

 • papesteen rode kleur;
 • rode dakpannen;

-          inrichting:

 • gebouw omringd met tuin;

 

Huidige toestand

-          bouwvolume:

 • aanbouw tegen de achtergevel is niet uitgevoerd;
 • overdekt terras ingericht als verblijfsruimte;

-          gevelafwerking:

 • wit geschilderde baksteen;
 • wit geschilderd houten schrijnwerk;

-          inrichting:

 • tuinterras;
 • opritten naar garages.

 

Gewenste toestand

-          bouwvolume:

 • overdekt terras ingericht als verblijfsruimte;
 • 1 garage in de achterste, rechter perceel hoek;
 • 1 pool house in de achterste, linker perceel hoek;

-          inrichting:

 • zwembad in achtertuin;
 • bijkomende verharding in tuin.

Inhoud van de aanvraag

-          verbouwen eengezinswoning:

 • regulariseren overdekt terras;
 • verplaatsen schouw op overdekt terras;
 • bouwen van zwembad;
 • verbouwen van garage naar poolhouse;
 • aanleggen van verharding.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen

6 oktober 2022

 Geen advies

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

6 oktober 2022

19 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

6 oktober 2022

24 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De aanvraag is in overeenstemming met de verordening hemelwater.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:

 • artikel 27 Open ruimte: de tuin moet zoveel mogelijk als onverharde ruimte ingericht worden en als groene ruimte aangeplant worden. In de voortuin zijn enkel de strikt noodzakelijke verhardingen toegelaten. Verhardingen zoals een terras, een autostalplaats of een tuinhuis zijn in zij- en achtertuinen beperkt toegestaan tot 1/3 van de tuinoppervlakte voor tuinen groter dan 60 vierkante meter. In de voortuin zijn er twee opritten voorzien. In de zij- en achtertuin is er meer dan 1/3 van de tuinoppervlakte verhard.

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

De aanvraag wijkt af op artikel 27 van de bouwcode. Er kan niet op geldige wijze worden afgeweken van dit artikel. Dit wordt verder gemotiveerd onder de rubriek ‘Hinderaspecten’.

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag omvat geen functiewijziging. De eengezinswoning blijft behouden waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd wordt.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag beoogt het plaatsen van een zwembad en het verbouwen van de bestaande en vergunde garage. Het zwembad (3,5 x 10 meter) wordt links achteraan en op 4 meter afstand van de linkerperceelgrens ingeplant. De inplanting is in overeenstemming met de voorschriften van de Conventie Della Faille dat een bouwvrije zone van 4 meter voorschrijft ten opzichte van de zij- en achtergrenzen. De garage wordt betrokken bij het zwembad en omgevormd tot poolhouse. Hierbij zullen de gevels naar de tuinzijde worden open gewerkt. De inplanting en het volume blijft behouden. In tegenstelling tot het plan van 1973, werd de garage destijds niet gebouwd op de perceelgrens maar op 0,50 meter van de linkerperceelgrens en 0,70 meter van de achterste perceelgrens. In deze omgevingsaanvraag blijft de inplanting en het volume behouden. Doordat er twee vergunde garages (zie plan 1973 archief) op het perceel aanwezig zijn, is het omvormen van garage 1 tot poolhouse stedenbouwkundig aanvaardbaar. In de omgevingsaanvraag wordt ook de regularisatie van het overdekt terras rechts achteraan de woning aangevraagd. Het overdekt terras is uitgevoerd met glazen wanden en bevindt zich binnen de toegelaten bouwdiepte van de Conventie Della Faille. De inplanting van het zwembad en het overdekt terras zijn inpasbaar op het perceel en aldus stedenbouwkundig aanvaardbaar. Schaal en ruimtegebruik zijn gunstig.

 

Visueel-vormelijke elementen en Cultuurhistorische aspecten

De aanvraag heeft betrekking op een pand dat is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Opname in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed betekent voor elk van de erfgoedobjecten dat zij een vorm van vrijwaring voor de toekomst genieten.

Het behoud van de elementen met culturele, historische en/of esthetische waarde primeert boven de andere voorschriften. Dit geldt zowel voor het exterieur, als het interieur. Daarom werd advies gevraagd aan de stedelijke dienst Monumentenzorg:

“De aanvraag heeft betrekking op een villa in cottagestijl gebouwd in opdracht van Léon Hebbelynck, naar een ontwerp door de architecten Léopold De Coninck en Maurice Potié uit 1922. Op dat moment woonde de bouwheer net als De Coninck in de wijk van de Lourdesgrot in Edegem, waar het bureau De Coninck en Potié vóór de Eerste Wereldoorlog zijn eerste reeks cottagevilla’s had gebouwd.

De villa Hebbelynck is een representatief voorbeeld van de landhuisbouw door Léopold De Coninck en Maurice Potié, die tijdens de jaren 1920 van dit type cottagevilla hun handelsmerk maakten.

Typische kenmerken van de cottagearchitectuur door De Coninck en Potié zijn de materiaalpolychromie van bak- en natuursteen in combinatie met houtbouw, het door elkaar toepassen van stijl- en regelwerk, structuurpleister, decoratieve metselverbanden en leien schaliën, het plastische karakter van de informele, ogenschijnlijk organisch gegroeide volumes met complexe dakconstructies, aangevuld met levendige details als luifels, bow-windows, erkers, dakkapellen en schoorstenen. Daarbij zijn meerdere types plattegronden te onderscheiden, van de bescheiden burgercottage tot de standingvolle villa voor de gegoede klasse, met als constante de dominante inplanting van de ruim bemeten traphal in de kern van de woning. Het ontwerp van de villa Hebbelynck is naar plattegrond en opstand nauw verwant met dat van de villa Saril in de Acacialaan. Beide villa’s die ongeveer gelijktijdig tot stand kwamen, behoren tot het type van gemiddelde oppervlakte en standing.

 

Vrijstaand ingeplant, op een onregelmatige plattegrond in T-vorm van drie bij drie traveeën, omvat de villa twee bouwlagen onder een complex, overkragend schilddak met dakkapellen. De constructie bestaat uit rood baksteenmetselwerk, schaars verwerkt met witte natuursteen voor hoekblokken, kozijnen en een gevelsteen, met gebruik van grenenhout en 'terra nova'-bepleistering voor de geveltop, en pannen als dakbedekking. De huidige egaal witte gevelbeschildering, die enkel het houtwerk bloot laat, doet afbreuk aan de oorspronkelijk bedoelde, en voor deze architectuur karakteristieke materiaalpolychromie. De asymmetrische opbouw van de villa beantwoordt aan het pittoreske streven van dit type landhuisbouw, maar weerspiegelt evenzeer de functionele indeling van het interieur. Naast de dominante dakconstructie en de hoog oprijzende schoorstenen, wordt het karakter vooral bepaald door de sterk geprononceerde, met puntgevels bekroonde risalieten, die zowel de voorgevel als de oostelijke zijgevel markeren. Daarbij vertoont het voorgevelrisaliet een drieledig overkragende opbouw met een houten balkenstructuur, die op de erker van de begane grond steunt, en waarvan de geveltop in stijl- en regelwerk is uitgevoerd. Informeel van karakter, bestaat de vensterordonnantie uit traditionele klooster-, bol- of meerledige kruiskozijnen, oorspronkelijk voorzien van schrijnwerk met kleine roedeverdeling; in de westelijke zijgevel beschermt een houten luifeltje de inkomdeur. Het smeedijzeren tuinhek met sierlijke postamenten is bewaard.

De plattegrond is georganiseerd rond de centraal ingeplante, ruime traphal, waarbij aan de westzijde de inkomhal met vestiaire aansluit. Opvallend is de noordelijke oriëntatie van de hoofdvertrekken op de laan, met uitzicht over de groenzone van het Wilrijkseplein, daar waar de keuken de tuinzijde beslaat; balkons en terrassen ontbreken. Volgens de bouwplannen omvat de begane grond een suite van salon en eetkamer met open haard aan de straatzijde, een kleine eetkamer met office ten oosten van de traphal, en de keuken met dienstingang in de achterbouw zijde tuin. De eerste verdieping groepeert vier slaapkamers en de badkamer rond de traphal, onder het dak bevinden zich twee mansardekamers en twee zolders.

Men wenst een zwembad te voorzien, de garage in te richten als poolhouse en een aantal wijzigingen in het interieur te regulariseren. Bijkomend wordt ook een regularisatie aangevraagd voor het buitenterras met haard.

De voorgestelde werken tasten de erfgoedwaarde van het pand slechts beperkt aan en zijn bijgevolg aanvaardbaar en regulariseerbaar.

Het wit schilderen van het pand tast de erfgoedwaarde sterk aan: de materiaalpolychromie die zo kenmerkend is voor deze cottagestijl is niet meer aanwezig. Het schilderen van de gevels is dan ook niet regulariseerbaar.

Gelet op het voorgaande wordt een voorwaardelijk gunstig advies verleend.

 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt sluiten wij ons aan bij het advies van de stedelijke dienst Monumentenzorg. De wit geschilderde gevels worden uitgesloten van vergunning.

 

Tot slot wordt er opgemerkt dat het te regulariseren overdekt terras uitgerust is met een open haard. Aangezien de schouw momenteel niet hoog genoeg is volgens artikel 35 van de bouwcode, wordt deze in voorliggend ontwerp afgeleid en doorgetrokken om in de bestaande schouw van de rechter gevel uit te komen en zo de rookafvoer bovendaks te brengen. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt er geoordeeld dat de schouw zowel in de huidige als in de gewenste toestand afbreuk doet aan de totale beeldkwaliteit van de woning. In voorwaarde bij de vergunning zal de schouw om voormelde reden worden uitgesloten van vergunning.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Er wordt opgemerkt dat er op het perceel meer verharding is dan strikt noodzakelijk. Zo wordt er in de zij- en achtertuin meer dan 1/3 van de tuinoppervlakte verhard. De tuin moet zoveel mogelijk als onverharde ruimte ingericht worden en als groene ruimte aangeplant worden. Verhardingen zoals een terras, een autostalplaats of een tuinhuis zijn in zij- en achtertuinen beperkt toegestaan, met een maximum van 20 vierkante meter voor tuinen tot 60 vierkante meter en 1/3 van de totale tuinoppervlakte voor tuinen groter dan 60 vierkante meter.

 

In de voortuin zijn enkel de strikt noodzakelijke verhardingen toegelaten. Paden, palend aan de bebouwing en toegangspaden met een maximumbreedte van 1,50 meter en opritten naar een garage, carport of autostaanplaatsen met een maximumbreedte van 3 meter per autostaanplaats.

Bovendien schrijft de Conventie Della Faille voor dat het parkkarakter te allen tijde bewaard moet blijven.

Aangezien de garage links achteraan wordt omgevormd naar een poolhouse zal in voorwaarde bij de vergunning worden opgenomen om de oprit naar de vroegere garage te supprimeren en deze ruimte te vergroenen in volle grond zoals in het rood aangeduid op de plannen. Op die manier wordt er voor wat de voortuin betreft voldaan aan artikel 27 van de bouwcode. Voor de zij- en achtertuin zal er in voorwaarde worden opgenomen om de verharding in het algemeen te beperken tot maximum 1/3 van de tuinoppervlakte conform voormeld artikel. De overige zone moet eveneens groen en in volle grond worden aangeplant.

 

Er werd advies gevraagd aan de stedelijke dienst Milieuvergunningen. Het advies is voorwaardelijk gunstig:

“De aanvraag betreft de aanleg van een zwembad (3.5m x 10m) in de tuin van het perceel. Het zwembad is voorzien van een overloop op een infiltratieput met een volume van 1000 liter. Het zwembadwater bevat geen chloor of andere producten. De overloop van de infiltratieput sluit aan op het bestaande rioleringsstelsel.

Indien een bemaling noodzakelijk is om het zwembad in den droge te kunnen aanleggen, dient de initiatiefnemer na te gaan of de bemalingswerken vergunnings- dan wel meldingsplichtig zijn zoals gedefinieerd in de Vlarem indelingslijst (rubriek 53.2), en desgevallend een omgevingsvergunning te bekomen dan wel een melding te doen alvorens de werf kan worden gestart.

De initiatiefnemer wordt eveneens gewezen op de verplichting volgens de bouwcode van de stad Antwerpen om een retourbemaling uit te voeren (artikel 42). Enkel als dit niet kan, om technische redenen of omdat de kwaliteit van het grondwater dit niet toelaat, kan lozing op de riool worden overwogen. In dat geval moet bij lozing van >10 m³/uur op de openbare riolering toelating van Aquafin verkregen worden.

De opstart van de bemaling dient aangekondigd te worden bij aanvang.

Voor toekomstige projecten wordt er aangeraden een bemaling tegelijk met de stedenbouwkundige handelingen aan te vragen zodat men niet voor ongewenste verrassingen komt te staan in verband met kosten, timing en dergelijke.

 1. Indien rekening gehouden wordt met bovenstaande aandachtspunten, wordt voorwaardelijk gunstig advies gegeven de vergunning te verlenen. Indien er een bemaling noodzakelijk is voor het aanleggen van het zwembad, wordt hiervoor – vóór de start der werken – een vergunning verkregen of een melding ingediend.
 2. Het gebruik van chemicaliën voor de desinfectering van het zwembad is verboden gegeven de overloop van het zwembad aangesloten is op een infiltratieput.”

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de aanvraag betrekking heeft op de verbouwing van een eengezinswoning waarbij de functie en het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande toestand ongewijzigd blijven.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. De verharding in de zij- en achtertuin dient te worden beperkt conform artikel 27 van de bouwcode.

3. De te supprimeren zone van de linkeroprit dient te worden vergroend conform artikel 27 van de bouwcode, zie aanduiding op volgende plannen:

BA_0_I_N_01_Inplantingsplan_v220823_in_rood_aangeduid

BA_0_P_N_04_Niveau _00_v220823_in_rood_aangeduid


4. Indien er een bemaling noodzakelijk is voor het aanleggen van het zwembad, dient hiervoor – vóór de start der werken – een vergunning te worden verkregen of een melding te worden ingediend.

5. Het gebruik van chemicaliën voor de desinfectering van het zwembad is verboden gegeven de overloop van het zwembad aangesloten is op een infiltratieput.

6. De schouw van het overdekt terras die geplaatst is tegen de achtergevel van de woning wordt uitgesloten zoals aangeduid op volgend plan: BA_woning_G_N_09_Achtergevel_v220823_in_rood_aangeduid

7. De wit geschilderde gevels worden uitgesloten uit de vergunning.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

19 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

6 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

5 december 2022

Verslag GOA

15 november 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. De verharding in de zij- en achtertuin dient te worden beperkt conform artikel 27 van de bouwcode.

3. De te supprimeren zone van de linkeroprit dient te worden vergroend conform artikel 27 van de bouwcode, zie aanduiding op volgende plannen:

BA_0_I_N_01_Inplantingsplan_v220823_in_rood_aangeduid

BA_0_P_N_04_Niveau _00_v220823_in_rood_aangeduid


4. Indien er een bemaling noodzakelijk is voor het aanleggen van het zwembad, dient hiervoor – vóór de start der werken – een vergunning te worden verkregen of een melding te worden ingediend.

5. Het gebruik van chemicaliën voor de desinfectering van het zwembad is verboden gegeven de overloop van het zwembad aangesloten is op een infiltratieput.

6. De schouw van het overdekt terras die geplaatst is tegen de achtergevel van de woning wordt uitgesloten zoals aangeduid op volgend plan: BA_woning_G_N_09_Achtergevel_v220823_in_rood_aangeduid

7. De wit geschilderde gevels worden uitgesloten uit de vergunning.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.