Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09321 - Omgevingsvergunning - OMV_2022123776. Walenhoek 8. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09321 - Omgevingsvergunning - OMV_2022123776. Walenhoek 8. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Goedkeuring 2022_CBS_09321 - Omgevingsvergunning - OMV_2022123776. Walenhoek 8. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022123776

Gegevens van de aanvrager:

de heer Lucien Van de Moortel met als adres Walenhoek 8 te 2040 Antwerpen

Ligging van het project:

Walenhoek 8 te 2040 Zandvliet (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 20 sectie C nr. 338/2F3

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen en uitbreiden van een eengezinwoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          23/02/2007: vergunning (3168#37) voor het verbouwen van een woning en aanbouwen van een garage;

-          19/01/1995: vergunning (853#91) voor het bouwen van een veranda;

-          12/01/1968: vergunning (18#50729) voor een gevelverbouwing.

 

Vergunde toestand

 

-          functie: eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • hoofdgebouw met vooraan 2 bouwlagen en achteraan 1 bouwlaag met zadeldak;
 • garage vooraan met 1 bouwlaag met zadeldak; 
 • hoofdgebouw van 5,48 m breed en rechts aanpalende garage van 3,45 m breed, met een bouwdiepte van 7,85 m;
 • tegen het hoofdgebouw schuin lopende achterbouw van 5,09 m breed met een bouwdiepte van circa 14 m;
 • kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw van 5,55 m;
 • kroonlijsthoogte van de garage van 3,30 m;
 • nokhoogte van 6,75 m;
 • bouwhoogte van de achterbouw van 3,05 m;

-          gevelafwerking:

 • de gevels zijn opgetrokken in parement, geschilderd in een licht kleur;
 • het buitenschrijnwerk is uitgevoerd in houten, natuurkleurig geschilderd;
 • de poort naar inpandige garage is een witte sectionale poort.

-          inrichting:

 • tuin van circa 118 m²;
 • tuinhuis.

 

Bestaande toestand

 

-          bouwvolume: de garage rechts is afgebroken en aangelegd als een groenstrook;

-          gevelafwerking: het buitenschrijnwerk in de voorgevel werd gewijzigd naar crèmekleurig PVC.

 

Nieuwe toestand

 

-          functie: eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • hoofdgebouw met vooraan 2 bouwlagen en achteraan 1 bouwlaag met zadeldak;
 • garage vooraan met 1 bouwlaag met zadeldak; 
 • hoofdgebouw en carport met een bouwdiepte van 7,85 m;
 • achterbouw met een bouwdiepte van 13,30 m;
 • kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw van 5,55 m en nokhoogte van 7,10 m;
 • bouwhoogte van de achterbouw van 3,45 m;
 • bouwhoogte van de carport van 3 m;

-          gevelafwerking:

 • de gevels zijn opgetrokken in parement, geschilderd in een licht kleur;
 • de plint onderaan wordt in een donkere kleur geschilderd;
 • het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in donkergrijs aluminium;
 • de dakconstructie van de carport wordt afgewerkt met houten gevelbeplanking, natuurkleurig geschilderd;

-          inrichting:

 • tuin van circa 118 m²;
 • tuinhuis van circa 9 m².

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          verbouwen van een eengezinswoning;

-          slopen van de bestaande achterbouw;

-          bouwen van een nieuwe achterbouw;

-          wijzigen van de voorgevel;

-          wijzigen van de scheimuren;

-          doorvoeren van interne constructieve werken.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

6 oktober 2022

25 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen). In gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud, (Artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De aanvraag is in overeenstemming met de verordening hemelwater.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.
 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

 

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

Voorliggende aanvraag omvat het verbouwen van een bestaande eengezinswoning. De functie van eengezinswoning blijft bewaard waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd blijft.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

Het perceel in de aanvraag is bebouwd met een bescheiden woning bestaande uit één bouwlaag plus een bouwlaag onder een zadeldak. Dit zadeldak werd vooraan opgetild waardoor de kroonlijsthoogte aan de straatzijde 5,65 m bedraagt. Op het gelijkvloers is een achterbouw aanwezig, aansluitend bij de achterbouw van de links aanpalende, die reikt tot een maximale bouwdiepte van circa 21 m. De aanwezige constructies werden eerder vergund.

 

In deze aanvraag wordt enerzijds het hoofdvolume aan de straatzijde heringericht. De inkomdeur wordt verplaatst naar de zijgevel, onder de nieuwe carport aan de rechterzijde van het perceel. Aan deze rechterzijde van de woning wordt een carport voorzien met plat dak en dus geen volwaardig volume met zadeldak zoals eerder vergund. Onder deze carport, met een bouwdiepte van 7,85 m, identiek aan deze van de hoofdbebouwing, is voldoende ruimte voorzien voor het stallen van een wagen, maar tevens is er ruimte voor het plaatsen van 5 fietsen.

Binnen het hoofdvolume worden de ruimtes intern gewijzigd. Aan de straatzijde worden een slaapkamer en een badkamer ingericht. De inkompartij, inclusief toilet en wasplaats, wordt verplaatst naar de zijgevel.

Daarnaast wordt ook de bestaande achterbouw gewijzigd ten opzichte van de laatst vergunde toestand. Hier wordt de bestaande achterbouw gesloopt en vervangen door een nieuw volume met quasi dezelfde volumetrie. Pal achter de hoofdbebouwing wordt de achterbouw ten opzichte van de bestaande vergunde toestand, over een bouwdiepte van ruim 4 m versmald, zodanig dat hier een bruikbaar terras ontstaat. Binnen dit versmalde volume wordt een keuken ingericht.

Binnen het resterende deel van de achterbouw, die aansluit tegen de linker scheidingsmuur en een afstand van minimaal 1,38 meter bewaard ten opzichte van de rechter perceelsgrens, worden een eetplaats en zitplaats ingericht. Deze ruimtes ontvangen voldoende licht en lucht door het voorzien van een ruime raampartij met uitzicht op de tuin, maar ook middels een grote gevelopening in de zijgevel van de achterbouw.

 

De voorgestelde werken houden bijgevolg geen vermeerdering van het bestaande vergunde volume in en zijn inpasbaar in de omgeving.

 

Visueel-vormelijke elementen

 

De in de bestaande toestand verspringende kroonlijst van de voorgevel wordt op eenzelfde hoogte van 5,55 m gebracht. Na het herpositioneren van de gevelopeningen in de voorgevel wordt deze opnieuw afgewerkt in licht schilder- of kaleiwerk. Onderaan de voorgevel wordt een donkere plint voorzien.

Zowel in de hoofdbouw als in de nieuwe aanbouw wordt donkergrijs aluminium schrijnwerk voorgesteld, soortgelijk aan het bestaande schrijnwerk.

De carport wordt uitgevoerd in hout. Aan de straatzijde wordt het dak afgewerkt in een natuurkleurige beplanking.

 

Deze voorgestelde materialen komen in het straatbeeld en de omgeving vaker voor en zijn inpasbaar.

 

Cultuurhistorische aspecten

 

Aangezien het perceel volgens het gewestplan gelegen is in een woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde, werd de aanvraag ter advies voorgelegd aan de stedelijke dienst Monumentenzorg. Zij brengen volgend gunstig advies uit:

 

“De voorgestelde wijzigingen hebben geen impact op de erfgoedwaarde van de omgeving. Het pand zelf heeft slechts een beperkte erfgoedwaarde, de ingrepen zijn aanvaardbaar.”

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

De gevraagde werken beogen een verbetering van de woon- en leefkwaliteit van de ganse woning.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

 

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de aanvraag betrekking heeft op de verbouwing van een eengezinswoning waarbij de functie en het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande toestand ongewijzigd blijven.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

28 september 2022

Volledig en ontvankelijk

6 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

5 december 2022

Verslag GOA

15 november 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.