Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09322 - Omgevingsvergunning - OMV_2022099898. Bakkerstraat 12. District Borgerhout - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09322 - Omgevingsvergunning - OMV_2022099898. Bakkerstraat 12. District Borgerhout - Goedkeuring 2022_CBS_09322 - Omgevingsvergunning - OMV_2022099898. Bakkerstraat 12. District Borgerhout - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022099898

Gegevens van de aanvrager:

mevrouw Benedicte Van Heden met als adres Bakkerstraat 12 te 2140 Borgerhout (Antwerpen) en de heer Lieven Hendrickx met als adres Bakkerstraat 12 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Ligging van het project:

Bakkerstraat 12 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 24 sectie A nr. 581X2

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          09/12/1968: vergunning (180#2226 en180#4550) voor verbouwings- en voorgevelveranderingswerken;

-          01/04/1968: vergunning (180#2356 en 180#4552) voor verbouwingswerken;

-          04/10/1909: toelating (1399#4892) voor het bouwen van een huis.

 

Vergunde toestand  

-          functie:

 • meergezinswoning met 3 wooneenheden;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen met plat dak; 
 • gelijkvloers: bouwdiepte linkerzijde circa 20,5 meter en rechterzijde circa 21,8 meter met aan de linkerzijde een luifel tot een bouwdiepte van circa 22,7 meter, bouwhoogte circa 3,1 meter;
 • eerste verdieping: bouwdiepte linkerzijde circa 10,3 meter en rechterzijde circa 17,8 meter, bouwhoogte circa 6,3 meter;
 • tweede verdieping: bouwdiepte circa 10,3 meter;

-          inrichting:

 • tuin.

 

Bestaande toestand

-          functie:

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen met plat dak; 
 • gelijkvloers: bouwdiepte linkerzijde circa 20,5 meter en rechterzijde circa 23,5 meter, bouwhoogte circa 3,3 meter;
 • eerste verdieping: bouwdiepte linkerzijde circa 10,3 meter en rechterzijde circa 18,9 meter, bouwhoogte circa 6,3 meter;
 • tweede verdieping: bouwdiepte circa 10,3 meter;

-          gevelafwerking:

 • lichtgrijs pleisterwerk met arduinen plint;
 • groene houten voordeur;
 • wit houten buitenschrijnwerk op het gelijkvloers en de eerste verdieping;
 • erker uit wit hout op de eerste verdieping;
 • wit pvc buitenschrijnwerk op de tweede verdieping;
 • balkon met zwarte stalen balustrade op de tweede verdieping.

-          inrichting:

 • circa 75,5 m2 tuin waarvan circa 31,2 m2 is ingericht als terras;
 • zonnepanelen op het dak van de hoofdbouw.

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen met plat dak; 
 • gelijkvloers: bouwdiepte circa 21,5 meter, bouwhoogte tussen circa 3,8 meter en 3,6 meter;
 • eerste verdieping: bouwdiepte linkerzijde circa 10,5 meter en rechterzijde circa 19,2 meter, bouwhoogte circa 6,5 meter;
 • tweede verdieping: bouwdiepte circa 10,5 meter;

-          gevelafwerking:

 • lichtgrijs pleisterwerk met arduinen plint;
 • groene houten voordeur;
 • wit houten buitenschrijnwerk op het gelijkvloers en de eerste verdieping;
 • erker uit wit hout op de eerste verdieping;
 • wit pvc buitenschrijnwerk op de tweede verdieping;
 • balkon met zwarte stalen balustrade op de tweede verdieping.

 

-          inrichting:

 • circa 75,5 m2 tuin waarvan circa 35,5 m2 is ingericht als terras;
 • zonnepanelen op het dak van de hoofdbouw.

 

Inhoud van de aanvraag

-          slopen van achterbouw en vervangen door nieuwe achterbouw;

-          doorvoeren van interne constructieve werken;

-          verminderen van het aantal woongelegenheden van 3 naar 1;

-          regulariseren van de voorgevel;

-          verharden van de tuin;

-          voorzien van zonnepanelen.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:

 • artikel 6 Harmonie en draagkracht: de groene kleur van de voordeur is niet kenmerkend in de omgeving;
 • artikel 27 Open ruimte: meer dan 1/3 van de tuinoppervlakte is verhard;
 • artikel 24 Minimale lichtinval en minimale luchttoevoer: de dakkoepels boven het gelijkvloers verkleinen waardoor de lichtinval negatief beïnvloed wordt;
 • artikel 38 Groendaken: de platte daken van de nieuwe aanbouw worden niet voorzien als groendak;
 • artikel 40 Privaat gescheiden rioolstelsel en afvoerleidingen: het gebouw wordt niet voorzien van een gescheiden rioolstelsel;
 • artikel 43 Septische putten: de inhoud van de septische put is niet weergegeven op de plannen.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag beoogt het omvormen van een meergezinswoning tot een eengezinswoning met behoud van de bestemming waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd blijft.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanbouw wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe aanbouw. De gelijkvloerse bouwdiepte wordt perceelsbreed beperkt tot 21,5 meter met een kroonlijsthoogte van 3,6 meter. De bouwdiepte op de verdiepingen blijft 10,3 meter met op de eerste verdieping een aanbouw aan de rechterzijde tot een diepte van 19,2 meter en een kroonlijsthoogte van 6,5 meter. De beperkte uitbreiding van de scheidsmuren heeft geen onaanvaardbare impact op de bezonning en lichttoetreding van de aanpalende percelen. Het volume is qua schaal en ruimtegebruik inpasbaar in de omgeving.

 

Visueel-vormelijke elementen

De bestaande voorgevel uit lichtgrijs pleisterwerk met arduinen plint, groene houten voordeur, wit houten buitenschrijnwerk en wit pvc buitenschrijnwerk op de tweede verdieping blijft behouden. De groene kleur van de voordeur is niet kenmerkend in de omgeving maar wel ruimtelijk aanvaardbaar binnen deze stedelijke context. De materiaalkeuzes zijn stedenbouwkundig aanvaardbaar. Een afwijking op de bouwcode is dan ook aanvaardbaar.

 

De achtergevel wordt voorzien van wit pleisterwerk en groen aluminium buitenschrijnwerk. De aanbouw op de eerste verdieping wordt afgewerkt in hout. Deze volwaardige achtergevel is niet storend voor de omgeving en stedenbouwkundig aanvaardbaar.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De aanleg van groendaken heeft een positieve invloed op de beeldkwaliteit en duurzaamheid van zijn omgeving. Daarnaast dient de tuin ook maximaal groen en onverhard aangelegd te worden mede in functie van een maximale infiltratie van het regenwater.

De daken van de nieuwe aanbouw worden niet voorzien als groendak.

Als voorwaarde wordt bij de vergunning opgelegd de daken van de nieuwe aanbouw met een oppervlakte groter dan 20 m2 aan te leggen als groendak. Meer dan 1/3 van de tuin wordt verhard aangelegd. Dit is stedenbouwkundig niet aanvaardbaar. Bijgevolg wordt als voorwaarde bij de vergunning opgelegd minimaal 2/3 van de totale tuinoppervlakte onverhard en groen aan te leggen.

 

De twee grotere dakkoepels boven de gelijkvloerse eetkamer worden vervangen door 4 kleinere dakkoepels. De totale oppervlakte van de koepels verkleint van circa 11,5 m2 naar circa 4,5 m2. Ondanks het maximaal openwerken van de gelijkvloerse achtergevel heeft het verkleinen van de dakkoepels een negatieve invloed op de lichttoetreding van de gelijkvloerse verblijfsruimtes centraal in de woning. Gezien de ruime bouwdiepte van 21,5 meter is dit stedenbouwkundig niet aanvaardbaar. Bijgevolg wordt als voorwaarde bij de vergunning opgelegd boven het gelijkvloers dakkoepels te voorzien met een totale oppervlakte van minimaal 10 m2.

 

Om de aanvraag in overeenstemming te brengen met de gestelde eisen inzake wooncomfort en gebruiksgenot wordt als voorwaarde bij de vergunning opgelegd een rioolstelsel te voorzien conform artikel 40, 41 en 43 van de bouwcode.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De daken van de nieuwe aanbouw met een oppervlakte groter dan 20 m2 aan te leggen als groendak.

2. Minimaal 2/3 van de totale tuinoppervlakte onverhard en groen aan te leggen.

3. Boven het gelijkvloers dakkoepels te voorzien met een totale oppervlakte van minimaal 10 m2.

4. Een rioolstelsel te voorzien conform artikel 40, 41 en 43 van de bouwcode.

5. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

15 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

6 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

5 december 2022

Verslag GOA

15 november 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De daken van de nieuwe aanbouw met een oppervlakte groter dan 20 m2 aan te leggen als groendak.

2. Minimaal 2/3 van de totale tuinoppervlakte onverhard en groen aan te leggen.

3. Boven het gelijkvloers dakkoepels te voorzien met een totale oppervlakte van minimaal 10 m2.

4. Een rioolstelsel te voorzien conform artikel 40, 41 en 43 van de bouwcode.

5. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.