Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09328 - Omgevingsvergunning - OMV_2022046758. Pinksterbloemlaan 12. District Ekeren - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09328 - Omgevingsvergunning - OMV_2022046758. Pinksterbloemlaan 12. District Ekeren - Weigering 2022_CBS_09328 - Omgevingsvergunning - OMV_2022046758. Pinksterbloemlaan 12. District Ekeren - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022046758

Gegevens van de aanvrager:

de heer Christos Doulas met als adres Pinksterbloemlaan 12 te 2180 Ekeren (Antwerpen)

Ligging van het project:

Pinksterbloemlaan 12 te 2180 Ekeren (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 35 sectie F nr. 226T2

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

uitbreiden van de gelijkvloerse verdieping

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          15/05/1963: vergunning (803#1005) voor het bouwen van een woning.

 

Vergunde/vergund geachte & huidige toestand

-          functie:

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • bel-etagewoning, in gesloten koppelbebouwing, van 3 bouwlagen onder plat dak;
 • bouwdiepte van 7,50 m;

-          gevelafwerking:

 • parement in steen, met deels bekleding in witte kunststeen en schrijnwerk in wit geschilderd hout.

 

Gewenste toestand

-          conform vergunde toestand, afgezien van:

-          bouwvolume:

 • uitgebreide gelijkvloerse bouwdiepte, tot een maatvoering van 13 m;

-          gevelafwerking:

 • in wit PVC uitgevoerd schrijnwerk;

-          inrichting:

 • extra op te trekken perceelsbreed houten tuinhuis, met een bouwdiepte van 1,50 m, geheel achteraan op het terrein.

 

Inhoud van de aanvraag

-          uitbreiden van de gelijkvloerse verdieping;

-          plaatsen van een nieuw tuinhuis.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Provincie Antwerpen/ Dienst Integraal Waterbeleid

21 juni 2022

21 juni 2022

Geen advies

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het bijzonder plan van aanleg BPA nr. 17C De Bist, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 15 juli 1997. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: strook voor binnenplaatsen en tuinen-1, strook voor hoofdgebouwen-1 en voortuinstrook.

 

(Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van Bijzonder Plan van Aanleg op volgend punt:

2.1.2 – Strook voor binnenplaatsen en tuinen – 4 Welstand – b) Materialen: gevels van bijgebouwen dienen uitgevoerd te worden in gevelsteen, geschilderde baksteen, natuursteen, sierbepleistering, … in lichte kleur. De tuinberging wordt in deze afgewerkt in hout.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en):

 • artikel 34 – Stabiliteit en scheidsmuren: scheidsmuren dienen te worden uitgevoerd in een niet geperforeerd materiaal en met een minimale dikte van 18 cm. In deze worden de 3 wanden van de tuinberging die worden ingeplant op de perceelsgrenzen louter in een houten skeletconstructie voorzien;
 • artikel 38 – Groendaken: ook bij eengezinswoningen dient elk nieuw plat dak met een oppervlakte van meer dan 20 m² te worden voorzien als groendak, tenzij de dakwaterafvoer ervan naar een hemelwaterput leidt. Er wordt in de huidige aanvraag noch hemelwaterput noch groendak voorzien;
 • artikel 40 – Privaat gescheiden rioolstelsel en afvoerleidingen: elk gebouw dient voorzien te zijn van een gescheiden rioolstelsel, dat bestaat uit 1 droogweerafvoer (DWA) en 1 hemelwaterafvoer (RWA). Dit gescheiden rioolsysteem moet aangeboden worden aan de straat maar aan de hand van de aangeleverde tekeningen is niet te oordelen of de woning aan betreffend artikel voldoet;
 • artikel 41 – Kenmerken aansluiting van de leidingen met het openbare rioolstelsel: er kan op basis van het aangeleverde tekenmateriaal niet eenduidig worden beoordeeld of de woning in kwestie voldoet aan het betreffende artikel;
 • artikel 43 – Septische putten: elk gebouw dient over een septische put te beschikken, met een grootte die afhankelijk is van het aantal gebruikers. Er kan ook in deze niet geoordeeld worden of de woning hieraan voldoet.
   

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een zeer beperkte oppervlakte en ligt in een mogelijks overstromingsgevoelig gebied, maar gelet op de zeer geringe omvang kan eenduidig geoordeeld worden dat geen nadelige impact te verwachten valt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: art. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Art. 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

De aanvraag vertoont meerdere strijdigheden met de geldende voorschriften en voor een deel daarvan kunnen in een voorkomend eindadvies voorwaarden worden opgenomen waardoor het project in uitvoering alsnog kan voldoen aan de artikels in kwestie.

In dit specifieke geval kan inzake het afwerkingsmateriaal van de tuinberging wel worden geoordeeld dat hout in de gebouwde context alsnog aanvaardbaar is voor dit type van bijgebouw; betreffende komt trouwens in de ruimere omgeving, aangrenzend aan maar buiten de geldende verkaveling, zonder meer voor bij gelijkaardige bijgebouwen. Er wordt dan ook geadviseerd deze afwijking als dusdanig te bekrachtigen.

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag voorziet louter het gering uitbreiden van een vergunde eengezinswoning (en het optrekken van een beperkte tuinberging in de tuin ervan) en gelet op de verenigbaarheid van vermelde hoofdfunctie met de specifieke bestemmingsvoorschriften van de van kracht zijnde verkaveling, is er in deze dan ook effectief sprake van een correcte functionele inpasbaarheid.

 

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid

De voorziene volumetrie, gelijkvloers tot 13 m, met een hoogte van ± 3,60 m, van zowel de woning als van de tuinberging, is geheel in overeenstemming met de bepalingen dienaangaande van de geldende verkaveling.

Het advies inzake schaal en ruimtegebruik is dan ook zonder meer gunstig.

 

Visueel-vormelijke elementen

De nieuwe werken vinden geheel aan de achterzijde plaats en zijn bijgevolg niet zichtbaar vanop het openbare domein, maar daarbovenop blijken de gebruikte materialen, rode gevelsteen en wit PVC schrijnwerk, zonder meer in harmonie te zijn met de bestaande gebouwdelen en bijkomend in overeenstemming met de specifieke materiaalvoorschriften van de van kracht zijnde verkaveling.

De materialisatie van de nieuwe tuinberging is effectief afwijkend maar er werd in de eerste paragraaf hierboven reeds geargumenteerd waarom betreffende afwijking kan bekrachtigd worden.

Het advies voor dit deelaspect van de aanvraag is bijgevolg eenduidig gunstig.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De aanvraag voorziet op de eerste verdieping ook het vergroten van het raam aan de achterzijde, aan de eetkamer, zonder dat hiervoor expliciet een aanleiding is. Aangezien het nieuwe en aansluitende platte dak niet uitgesproken als dusdanig wordt benoemd en dus in theorie als dakterras zou kunnen worden aangewend (zoals werd voorzien in een eerder ingediende maar onvolledig verklaarde aanvraag) dient dit expliciet te worden uitgesloten en is een uitsluitend gebruik als plat dak eenduidig op te leggen; net zoals het voorzien van een nieuwe balustrade vóór het raam in kwestie (zodat een sporadisch betreden van het dak in kwestie voor onderhoud tot de mogelijkheden blijft behoren).

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de aanvraag betrekking heeft op de verbouwing van een eengezinswoning waarbij de functie en het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande toestand ongewijzigd blijven.

 

Openbaar onderzoek – procedure – administratieve lus

Het eerste openbare onderzoek liep van 30 juni 2022 tot 29 juli 2022. De aanplakking van het openbare onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. Bijgevolg werd een administratieve lus toegepast en een tweede openbaar onderzoek georganiseerd, van 26 augustus 2022 tot 24 september 2022. Ook bij het tweede openbare onderzoek heeft de aanplakking niet plaatsgevonden. Dit heeft een weigering tot gevolg, wegens de aangehaalde procedurefout.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren, omwille van een procedurele fout, namelijk het tweemaal niet correct uitvoeren van de vereiste openbare onderzoeken.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

29 maart 2022

Volledig en ontvankelijk

21 juni 2022

Start 1e openbaar onderzoek

30 juni 2022

Einde 1e openbaar onderzoek

29 juli 2022

Beslissing toepassing administratieve lus

17 augustus 2022

Start laatste openbaar onderzoek

26 augustus 2022

Einde laatste openbaar onderzoek

24 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

3 december 2022

Verslag GOA

15 november 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Administratieve lus

Op de aanvraag werd een administratieve lus toegepast, omwille van de volgende reden(en):

 

De verplichte affichage in het kader van het openbare onderzoek heeft niet plaatsgevonden, evenals het feit dat de startdatum ervan niet (tijdig) werd ingegeven in het omgevingsloket.

 

De stappen in de procedure die verkeerd gelopen zijn werden opnieuw uitgevoerd om te voorkomen dat de eindbeslissing over de aanvraag vernietigd wordt omwille van de vastgestelde procedurefout(en).

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 2 openbare onderzoeken.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

30 juni 2022

29 juli 2022

0

0

0

0

26 augustus 2022

24 september 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning te weigeren.

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.