Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09313 - Omgevingsvergunning - OMV_2022070167. Potgieterstraat 26. District Antwerpen - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09313 - Omgevingsvergunning - OMV_2022070167. Potgieterstraat 26. District Antwerpen - Weigering 2022_CBS_09313 - Omgevingsvergunning - OMV_2022070167. Potgieterstraat 26. District Antwerpen - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022070167

Gegevens van de aanvrager:

NV SOGEPOR met als contactadres Jordaenskaai 25 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Potgieterstraat 26 te 2060 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 5 sectie E nrs. 864Z14 en 864Y14

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

inrichten van 2 patio’s in een bestaand magazijn

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          12/05/2017: opname in het vergunningenregister (201697) van woongebouw met 3 appartementen;

-          19/09/1958: toelating (18#38587) voor verbouwingswerken;

-          27/01/1932: toelating (1932#41024) voor gevelveranderingen;

-          26/11/1931: toelating (1930#37347) voor benzineput;

-          26/03/1930: toelating (1930#36254) voor binnenveranderingen;

-          24/01/1930: toelating (1929#35355) voor koer overdekken;

-          17/05/1929: toelating (1929#33179) voor gevel- en binnen veranderingen;

-          09/01/1929: toelating (1928#32149) voor veranderingswerken.

 

Vergund/vergund geachte toestand

-          functie:

  • bergplaats/magazijn;

-          bouwvolume:

  • achter het hoofdvolume bevindt zich het magazijn bestaande uit een gedeelte van 1 bouwlaag (achterbouw van Potgieterstraat) en een gedeelte van 2 bouwlagen (achterbouw van Pothoekstraat);
  • het magazijn maakt aansluiting met het openbaar domein via de gelijkvloerse verdieping van het hoofdvolume aan de Potgieterstraat;

 

Bestaande toestand

-          in het magazijn van 1 bouwlaag werden twee patio’s gemaakt.

 

Nieuwe toestand

-          2 patio’s in het magazijn van 1 bouwlaag.

 

Inhoud van de aanvraag 

-          het supprimeren van volume ten behoeve van 2 patio’s.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

21 juni 2022

4 juli 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Stedenbouw/ vermoeden van vergunning

21 juni 2022

5 juli 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 2060, goedgekeurd op 20 december 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: artikel 1 zone voor wonen - (wo).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is niet in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan:

  • 1 Algemene voorschriften, 1.9 Bestaande vergunde activiteiten in ambachten, opslag en ateliers: Door het voorzien van bergplaats en magazijnfunctie in open lucht in een binnengebied is de opslag niet meer verweefbaar met de omgeving in het algemeen en de woonfunctie in het bijzonder.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Het supprimeren van volume voor bergplaatsen/magazijn in functie van het creëren van buitenruimte voor deze bergplaatsen/magazijn is onaanvaardbaar.

Bergplaatsen en magazijnfunctie in open lucht in een binnengebied voorzien is onaanvaardbaar. Op deze manier is zulke opslag niet meer verweefbaar met de omgeving in het algemeen en de woonfunctie in het bijzonder van voorliggend stedelijk bouwblok.

 

Indien er volume wordt gesupprimeerd om het volume meer verweefbaar te maken, dient eerder het meest hinderlijke volume te worden gesupprimeerd én dient de eventueel vrijgekomen ruimte op tuinniveau eerder ingenomen te worden door groene, open ruimte, die in gebruik kan worden genomen door de bewoners van het bouwblok.

Dit is in voorliggende aanvraag niet het geval.

 

Het meest hinderlijke volume voor de omgeving in het algemeen en de woonfunctie in het bijzonder is eerder het volume (op de verdieping) in de tuinzone van het gebouw aan de Pothoekstraat.

Dit meest hinderlijke volume is daarenboven ook het minst goed functionerende deel van de bergplaats en magazijn.

Bij afbraak van dit volledige volume ontstaat open ruimte die aansluit bij de open ruimte van de percelen aan de Pothoekstraat, waar het magazijn op uitgeeft zonder dat ze enkel kan worden gebruikt door de bergplaats of magazijn.

 

Gelet op bovenstaande argumenten is het supprimeren van voorgestelde volume niet aanvaardbaar.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren, omwille van onverenigbaarheden met stedenbouwkundige voorschriften en een goede ruimtelijke ordening.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

23 mei 2022

Volledig en ontvankelijk

21 juni 2022

Start 1e openbaar onderzoek

29 juni 2022

Einde 1e openbaar onderzoek

28 juli 2022

Beslissing toepassing administratieve lus

3 augustus 2022

Start laatste openbaar onderzoek

12 augustus 2022

Einde laatste openbaar onderzoek

10 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

3 december 2022

Verslag GOA

14 november 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Administratieve lus

Op de aanvraag werd een administratieve lus toegepast, omwille van de volgende reden(en):

 

De affiche werd niet aangeplakt uiterlijk op de dag voor de begindatum van het openbaar onderzoek en tot en met de laatste dag daarvan conform de bepalingen van artikel 20 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

 

De stappen in de procedure die verkeerd gelopen zijn werden opnieuw uitgevoerd om te voorkomen dat de eindbeslissing over de aanvraag vernietigd wordt omwille van de vastgestelde procedurefout(en).

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 2 openbare onderzoeken.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

29 juni 2022

28 juli 2022

0

0

0

1

12 augustus 2022

10 september 2022

0

0

0

1

 

Bespreking van de bezwaren

Bezwaren uit vorige openbare onderzoeken over de aanvraag, die nog relevant zijn, worden hier ook besproken.

 

Privacy hinder / inkijk vanaf raam op de eerste verdieping: Bezwaarindiener geeft aan dat er een privacy probleem is door inkijk vanuit een raam op de eerste verdieping.

Evaluatie: Het bezwaar handelt over inkijk via twee ramen in de zijgevel. Het klopt dat deze ramen een onaanvaardbare inkijk genereren naar aanpalenden. Uit onderzoek van alle stukken maakt het voorzien van deze ramen ook onderdeel uit van voorliggende aanvraag. Het bezwaar is gegrond.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij:

 

-          de bespreking van de ingediende bezwaren zoals geformuleerd in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt deze beoordeling tot zijn eigen standpunt;

-          het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

 

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning te weigeren.

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.