Terug
Gepubliceerd op 16/01/2023

2022_CBS_09387 - Ondersteuning. Middenstand. Full Circle 2022 - Pinky Swear vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09387 - Ondersteuning. Middenstand. Full Circle 2022 - Pinky Swear vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_09387 - Ondersteuning. Middenstand. Full Circle 2022 - Pinky Swear vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 22 november 2019 (jaarnummer 9601) keurde het college de aanstelling van het aanspreekpunt nachtleven goed. In samenspraak met de werkgroep nachtleven werd een startnota rond het nachtleven in de stad Antwerpen uitgewerkt.

Op 13 maart 2020 (jaarnummer 2434) keurde het college de startnota en het bijhorende plan van aanpak goed en gaf ze daarnaast het mandaat aan de werkgroep nachtleven en het aanspreekpunt nachtleven om het stedelijk beleid rond nachtleven verder uit te werken.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025, goed. Er werd geen nominatieve ondersteuning op exploitatiekrediet 2022 op beleidsdoelstelling 2LWS01 aan Pinky Swear vzw, ondernemingsnummer 0712521121, opgenomen.

Op 24 juni 2022 (jaarnummer 5050) nam het college kennis van de laatste update van het plan van aanpak rond het nachtleven in de stad Antwerpen.  In dit plan van aanpak staan verschillende thema's en acties rond het nachtleven in de stad Antwerpen en zaken die de werkgroep in samenspraak met de sector uitwerkt. Het promoten van de sector, het opbouwen van een netwerk binnen de sector en kansen geven aan de sector zijn daar enkele voorbeelden van. 

Pinky Swear vzw organiseerde tussen 10 en 12 november 2022 hun jaarlijks evenement Full Circle. Dit evenement trok de afgelopen jaren steeds meer dan 8.000 bezoekers naar de stad Antwerpen. Deze bezochten tijdens het evenement verschillende nachtelijke ondernemingen zoals danscafés, discotheken of cultuurhuizen om performances van dj's of live bands te bezichtigen. Het evenement brengt alle nachtondernemers samen op deze data en zorgt voor een groot gedragen nachtevenement binnen de sector. Het versterkt de banden tussen de nachtondernemers en biedt de stad Antwerpen een uniek evenement op het gebied van nachtleven aan in Vlaanderen.

Argumentatie

De stad Antwerpen schreef in de startnota van 2020 volgende visie:

Antwerpen is een bruisende stad, waar het leefbaar is voor de bewoners en waar een positief klimaat is rond het nachtleven. Organisatoren en ondernemers in de stad zijn op de hoogte van hun rechten en plichten en voelen zich ondersteund door de stad. Bezoekers van de nacht kunnen op een veilige en verantwoorde manier deelnemen aan het nachtleven in de stad Antwerpen. Er wordt gewerkt aan een goede samenwerking tussen de stad en alle actoren uit het nachtleven voor de uitvoering van een positief nachtbeleid.

Het evenement Full Circle past in deze visie omdat het;

  • samenwerkingsverbanden aangaat met de brede nachtsector en de stad Antwerpen; 
  • de stad Antwerpen promoot als bruisende stad; 
  • het nachtleven in een positief daglicht stelt.

De stad Antwerpen wenst daarom een eenmalige ondersteuning van 20.000,00 EUR toe te kennen aan Pinky Swear vzw voor de organisatie van het evenement Full Circle op 10, 11 en 12 november 2022.  De ondersteuning van dit evenement schept geen precedent voor toekomstige initiatieven.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing. 

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goed.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve ondersteuning.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor de nominatieve toewijzing van een ondersteuning op exploitatiekrediet in 2022 ten bedrage van 20.000,00 EUR aan Pinky Swear, Van Campenhoutstraat 19, 2600 Antwerpen met ondernemingsnummer 0712521121,  werden middels Ika-Light verschoven van 5318500000 / 6141 / 2LWS010302A00000 / SUB_NR naar 5318500000 / 6496800 / 2LWS010303A00000  / SUB_NR. 

Dit krediet is van een nog niet toegekend ondersteuningskrediet afkomstig.


Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS01 - Middenstand en toerisme
2LWS0103 - Reguliere werking middenstand
2LWS010303 - Retail en horeca promoten

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toewijzing van een ondersteuning op exploitatiekrediet in 2022 goed voor een bedrag van 20.000,00 EUR aan Pinky Swear vzw, Van Campenhoutstraat 19, 2600 Berchem, met ondernemingsnummer 0712521121, voor de organisatie van het evenement Full Circle 2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.