Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09424 - Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09424 - Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring 2022_CBS_09424 - Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde in zitting van 20 september 2019 (jaarnummer 7614) de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor opmaak en begeleiden van evenementenvervoerplannen, op basis van bestek GAC_2018_00614, aan Scelta Mobility bvba, Hubert Frere-Orbanlaan 91, 9000 Gent, met ondernemingsnummer 0502.258.377.

Stad Antwerpen heeft een vervoersplan laten opstellen voor het  evenement TALL SHIPS RACE & BOLLEKESFEESTEN 2022 door Scelta Mobility. De editie van 2022 viel samen met de Bollekesfeesten, waardoor extra bezoekers verwacht werden en grote delen van de stad moeilijk bereikbaar waren. Tevens hebben de Oosterweelwerken een impact op de bereikbaarheid van de stad.

Bij controle bleek dat de opgemaakte bestelbon de flow niet correct had doorlopen en er daardoor nog geen vastlegging gebeurde voor het opstellen van het evenementenvervoersplan.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  â€“ met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) maakte voor "Opmaak en begeleiding evenementenvervoerplan: TALL SHIPS RACE & BOLLEKESFEESTEN 2022" correctiebestelbon 4105058822 op, ten bedrage van 25.337,40 EUR (inclusief btw, op naam van Scelta Mobility bvba, ondernemingsnummer 0502.258.377. 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0101 - De grote verbinding
2LMS010105 - Communicatie, participatie en inspiratie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4105058822 goed voor een bedrag van 25.337,40 EUR (inclusief btw) aan Scelta Mobility bvba, Hubert Frere-Orbanlaan 91, 9000 Gent, ondernemingsnummer: 0502.258.377.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedrag (incl. btw)Boekingsadrescorrectiebestelbon
Opmaak en begeleiding evenementenvervoerplan: TALL SHIPS RACE & BOLLEKESFEESTEN 2022

Scelta Mobility bvba
Hubert Frere-Orbanlaan 91
9000 Gent

ondernemingsnummer: 0502.258.377
rekeningnummer: BE12737037873792
25.337,40 EUR  (inclusief btw) budgetplaats: 5153500000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2LMS010105A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2200
4105058822