Terug
Gepubliceerd op 16/01/2023

2022_CBS_09359 - Ondersteuning. Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Vakantieaanbod voor kleuters (2,5 tot en met 6 jaar). Aanpassing - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09359 - Ondersteuning. Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Vakantieaanbod voor kleuters (2,5 tot en met 6 jaar). Aanpassing - Goedkeuring 2022_CBS_09359 - Ondersteuning. Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Vakantieaanbod voor kleuters (2,5 tot en met 6 jaar). Aanpassing - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 25 januari 2021 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 00041) het reglement 'Vakantieaanbod voor kleuters' goed. 

Op 3 mei 2019 keurde het Vlaams parlement het 'Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten' goed. Het opzet van het decreet is een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten voor álle kinderen en gezinnen.

Het decreet legt de regie voor dit geïntegreerde aanbod in handen van het lokaal bestuur, waarvan verwacht wordt dat het met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uitstippelt.

Het decreet trad in werking op 1 januari 2021. Vanaf 2026 kent de Vlaamse overheid de subsidies voor de realisatie van Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) rechtstreeks toe aan het lokaal bestuur, waarbij het lokaal bestuur verantwoordelijk wordt voor de besteding van de beschikbare financiële, personele en infrastructurele middelen. Het decreet legt een aantal voorwaarden op voor de besteding van deze subsidies en vraagt bijzondere aandacht voor kleuteropvang, kwetsbare gezinnen, kinderen met een specifieke zorgbehoefte en het multifunctioneel gebruik van infrastructuur.

Op 30 juli 2021 (jaarnummer 6220) besliste het college om als stad de lokale regierol op te nemen over de vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren binnen het kader van de uitrol van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten. Het reglement 'Vakantieaanbod voor kleuters' past binnen het kader van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten en wordt aangepast in functie van een betere afstemming met de pilootprojecten in het kader van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten.

Argumentatie

Om de voorwaarden van het reglement 'Vakantieaanbod voor kleuters' beter af te stemmen op de voorwaarden voor de pilootprojecten in het kader van de uitrol van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten wordt het reglement gewijzigd op volgende punten: 

  • organisaties waaraan het Agentschap Opgroeien het kwaliteitslabel kleuteropvang heeft toegekend, voldoen automatisch aan de voorwaarden van het reglement;  
  • om aan de nood aan meer en kwalitatief aanbod voor de jongste kleuters te voldoen wordt de ondersteuning door de stad aangepast naar 10,00 euro per aanwezigheidsdag voor de jongste kleuters (2,5 jaar tot en met 4 jaar) en  5,00 euro per aanwezigheidsdag voor kleuters van 5 tot en met 6 jaar;
  • het maximum dagtarief dat een organisator mag vragen wordt verhoogd naar 20,00 euro (in plaats van 15,00 euro);
  • het kansentarief bedraagt 20% van dit dagtarief;
  • de stad compenseert een deel van het inkomstenverlies van de organisator dat ontstaat door het kansentarief toe te passen en wel volgens het principe van de solidaire kostendeling (de deelnemer betaalt 20% , de organisatie 40% en de stad eveneens 40%).

Juridische grond

De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen van 14 december 1983.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41 tweede lid 23° van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres(sen) in het meerjarenplan:

Budgetplaats

5112500000 

Budgetpositie6496800
Functiegebied2BRS040202A00000
Subsidie

SBT11259

FondsINTERN
Begrotingsprogramma2SA070750
Budgetperiode

2300, 2400 en 2500

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS04 - Jeugd
2BRS0402 - Divers vrijetijdsaanbod
2BRS040202 - Vrijetijdsaanbod op maat
2BRS040202PA6309 - DecreetBOA

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het reglement 'Vakantieaanbod voor kleuters' met een looptijd van 9 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Vakantieaanbod voor kleuters'.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Reglement_vakantieaanbod voor kleuters_2023.pdf